فهرست داوران

1402
آقای ع م - رازی
Mr Erfan Moradi
دکتر علی کریمی - پیام نور
1401
آقای جواد فسنقری - تربیت مدرس تهران
دکتر رسول نوروزی سیدحسینی - استادیار دانشگاه تربیت مدرس
آقای ع م - رازی
دکتر حسین منصوری - دانشگاه کردستان
Mr Erfan Moradi
دکتر نگار قلی پور - دانشگاه رازی
خانم سحر خانی زاده
خانم فاطمه قوامی - دانشگاه آزاد
آقای سید امیر اجاق - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر جواد شهولی کوه شوری - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محبوبه عابدی - دانشگاه مازندران
دکتر علی کریمی - پیام نور
دکتر احسان ططری - تربیت مدرس
دکتر رامین ایرجی نقندر - دانشگاه پیام نور
1400
آقای جواد فسنقری - تربیت مدرس تهران
دکتر رسول نوروزی سیدحسینی - استادیار دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهدی لطیفی فرد - دانشگاه تربیت مدرس
آقای ع م - رازی
Mr Erfan Moradi
دکتر نگار قلی پور - دانشگاه رازی