فهرست داوران

1403
1 - دکتر آریو امامی فر - دانشگاه بوعلی سینا
2 - دکتر زهرا شیخ الاسلامی
3 - پروفسور زینب رفتنی امیری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4 - دکتر محمدامین مهرنیا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
5 - دکتر فخرالدین صالحی - دانشگاه بوعلی سینا
6 - دکتر حسن برزگر - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
7 - دکتر زهرا بیگ محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی
8 - دکتر Vajiheh Fadaei
9 - دکتر Javad Keramat
10 - خانم سیده نرگس مظلومی کیاپی
11 - دکتر farideh tabatabaei yazdi - فروسی مشهد
12 - دکتر Narjes Aghajani - دانشگاه بوعلی سینا
13 - دکتر حامد حسن زاده اوچتپه - دانشگاه ایلام
14 - دکتر الهه عابدی - دانشگاه فسا
15 - دکتر سید احمد شهیدی - واحد آیت ا... آملی دانشگاه آزاد اسلامی
16 - دکتر محمدعلی حصاری نژاد - موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
17 - دکتر عباس عابدفر - فارغ تحصیل پژوهشکده صنایع غذایی
18 - خانم زهرا محمدی
19 - دکتر فریبا نقی پور
20 - دکتر حسین جوینده
21 - دکتر مصطفی کرمی
22 - خانم مریم سلامی
23 - دکتر صابر امیری - دانشگاه ارومیه
24 - دکتر محمد گلی - Isfahan(Khorasgan)Branch, IAU, Isfahan,Iran
25 - دکتر آیت محمدرزداری - دانشگاه شهرکرد
26 - دکتر رضا فرهمندفر - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
27 - دکتر داریوش خادمی شورمستی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
28 - دکتر سعدی غریب بی بالان - دانشگاه صنعتی اصفهان
29 - پروفسور یحیی مقصودلو
30 - دکتر mohsen Dalvi-Isfahan - دانشگاه جهرم
31 - دکتر Seyed Ali Yasini Ardakani
32 - دکتر آزاده قربانی حسن سرایی - واحد آیت ا... آملی دانشگاه آزاد اسلامی
33 - دکتر سیدحمیدرضا ضیاءالحق - بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شا
34 - دکتر نفیسه دعوتی - دانشگاه بوعلی سینا
35 - خانم بهاره صحرائیان
36 - پروفسور سید علی مرتضوی - دانشگاه فردوسی مشهد
37 - دکتر Mahdi Karimi
38 - دکتر محسن مختاریان
39 - دکتر بهروز علیزاده بهبهانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
40 - دکتر هدی شهیری طبرستانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
41 - دکتر محمد نوشاد - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
42 - دکتر ایرج کریمی ثانی - دانشگاه ارومیه
43 - آقای حسین درویشی
44 - دکتر افسانه نجاریان - دانشگاه گوئلف کانادا
45 - دکتر مریم جعفری ولدانی - دانشگاه آزاد شهرکرد
46 - دکتر علیرضا وسیعی - دانشگاه فردوسي مشهد
47 - دکتر بیوک آقا فرمانی - دانشگاه تبریز
48 - دکتر مهدی جلالی - گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
49 - خانم پریسا عبدالستاری - دانشگاه ارومیه
50 - دکتر سیف اله بهرامی کیا - هیئت علمی و مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان
51 - دکتر نیما مباهی - دانشگاه تهران
52 - دکتر فرید عمیدی فضلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
53 - دکتر آرزو خضرلو - بسته بندی مواد غذایی
54 - دکتر سید مجید هاشمی - پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
55 - دکتر نوشین نوشیروانی - دانشگاه بوعلی سینا
56 - دکتر عبدالله علیزاده علیزاده - دانشگاه آزاد اسالمی مازندران
57 - مهندس هادی اقبال جو - دانشگاه علوم پزشکی تهران
58 - دکتر لیلا ابوالقاسمی فخری - دانشگاه تبریز
59 - hannaneh bahmanpour - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
60 - مهندس حجت بکشلو - دانشگاه فنی و حرفه ای
61 - دکتر اکبر اسماعیلی - استاد تمام شیمی آلی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
62 - دکتر محمود علیزاده ثانی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
1402
1 - دکتر leila Nateghi - Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 - دکتر seyed mohammad bagher hashemi
3 - آقای سروش حقیقی منش
4 - آقای حمید بخش آبادی
5 - دکتر محسن وظیفه دوست
6 - دکتر آریو امامی فر - دانشگاه بوعلی سینا
7 - دکتر زهرا شیخ الاسلامی
8 - دکتر Elham Mahdian - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
9 - پروفسور زینب رفتنی امیری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
10 - دکتر آزاده رنجبر ندامانی - Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University
11 - دکتر سید حسین حسینی قابوس - استادیار مرکز تحقیقات صنایع غذایی شرق گلستان، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
12 - دکتر محمدامین مهرنیا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
13 - دکتر مصطفی قاسمی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
14 - پروفسور reza esmaeilzadeh kenari - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
15 - دکتر javad tavakoli - دانشگاه جهرم
16 - دکتر نفیسه دعوتی - دانشگاه بوعلی سینا
17 - دکتر فخرالدین صالحی - دانشگاه بوعلی سینا
18 - دکتر حسن برزگر - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
19 - دکتر Esmaeil Ataye salehi - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
20 - دکتر حامد صابریان - پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
21 - دکتر امین سیدیعقوبی - گروه صنعتی و پژوهشی زر
22 - دکتر زهرا رفیعی - شرکت فنی و مهندسی ساوالان صنعت شرق تبریز
23 - دکتر مریم قادری قهفرخی - دانشگاه شهید چمران اهواز
24 - دکتر صمد بدبدک - دانشگاه تبریز
25 - دکتر پیمان آریایی - دانشگاه ازاد اسلامی واحدایت ا... آملی
26 - دکتر زهرا بیگ محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی
27 - دکتر محمدیار حسینی
28 - دکتر صفورا اکبری علویجه - دانشگاه صنعتی اصفهان
29 - دکتر Javad Keramat
30 - دکتر Mohammad Balvardi - دانشگاه شهید باهنر کرمان
31 - خانم سیده نرگس مظلومی کیاپی
32 - دکتر farideh tabatabaei yazdi - فروسی مشهد
33 - دکتر سیّد امیر اولیایی - دانشگاه فردوسی مشهد
34 - دکتر Narjes Aghajani - دانشگاه بوعلی سینا
35 - آقای محمد گنجه - دانشگاه هرمزگان
36 - دکتر مریم عزیزخانی - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37 - دکتر حامد حسن زاده اوچتپه - دانشگاه ایلام
38 - دکتر علی معتمدزادگان - علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
39 - دکتر Rezvan Pourahmad
40 - آقای محمد نجاتیان - دانشگاه تربیت مدرس
41 - دکتر الهه عابدی - دانشگاه فسا
42 - دکتر سید احمد شهیدی - واحد آیت ا... آملی دانشگاه آزاد اسلامی
43 - دکتر مهرداد محمدی
44 - دکتر محمدعلی حصاری نژاد - موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
45 - دکتر عباس عابدفر - فارغ تحصیل پژوهشکده صنایع غذایی
46 - خانم زهرا محمدی
47 - دکتر Kazem kamali
48 - دکتر مینا اسمعیلی خاریکی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
49 - دکتر مریم اثنی عشری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
50 - دکتر فریبا نقی پور
51 - دکتر علی متولی
52 - دکتر رقیه اشرفی یورقانلو
53 - دکتر مرجانه صداقتی
54 - دکتر حسین جوینده
55 - دکتر علی فضل آرا - شهید چمران اهواز
56 - دکتر مجتبی محمدزاده وظیفه - دانشکده علوم و فناوری های نوین زیستی دانشگاه علم و فرهنگ
57 - دکتر مصطفی کرمی
58 - دکتر سید ابراهیم حسینی - گروه علوم و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات
59 - دکتر مهدی نیکو
60 - دکتر صابر امیری - دانشگاه ارومیه
61 - دکتر آیت محمدرزداری - دانشگاه شهرکرد
62 - پروفسور صدیف آزادمرد دمیرچی - University of Tabriz
63 - دکتر حسین احمدی چناربن - --
64 - دکتر حامد حسینی - سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، گروه افزودنی های غذایی
65 - دکتر رضا فرهمندفر - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
66 - دکتر داریوش خادمی شورمستی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
67 - آقای هادی هاشمی گهرویی - SHIRAZ UNIVERSITY
68 - آقای احسان اکبری - موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
69 - دکتر محمد مالکی - فردوسی مشهد
70 - دکتر سعدی غریب بی بالان - دانشگاه صنعتی اصفهان
71 - خانم نازنین مریم محسنی - دانشگاه آزاد ساری
72 - علیرضا شهاب لواسانی
73 - دکتر سیده صدیقه بابایی - دانشگاه شیراز
74 - آقای رضا کاراژیان - پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی مشهد
75 - دکتر اکرم شریفی - Qazvin azad university
76 - دکتر بهرام فتحی آچاچلویی - University of Mohaghegh Ardabili
77 - دکتر لیلا روفه گری نژاد
78 - دکتر هما بهمدی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
79 - دکتر علی گنجلو - دانشگاه زنجان
80 - دکتر محمد حجتی
81 - دکتر mohsen Dalvi-Isfahan - دانشگاه جهرم
82 - دکتر عباس جلیل زاده
83 - دکتر رضوان شاددل
84 - دکتر ندا هاشمی - دانشگاه جامع علمی کاربردی
85 - دکتر سعید میرعرب رضی - Sari Agriculture Sciences and Natural Res
86 - دکتر آزاده قربانی حسن سرایی - واحد آیت ا... آملی دانشگاه آزاد اسلامی
87 - آقای رضوان شاددل - دانشگاه محقق اردبیلی
88 - دکتر سعید حسین زاده - دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
89 - دکتر سیدحمیدرضا ضیاءالحق - بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شا
90 - دکتر نفیسه دعوتی - دانشگاه بوعلی سینا
91 - خانم بهاره صحرائیان
92 - دکتر جعفر محمدزاده میلانی - دانشگاه علوم کشاورزی ساری
93 - پروفسور سید علی مرتضوی - دانشگاه فردوسی مشهد
94 - دکتر sajad pirsa - urmia university
95 - پروفسور آرش کوچکی - فردوسی مشهد
96 - دکتر احمد پدرام نیا - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سبزوار
97 - پروفسور ماندانا طایفه - ازاد اسلامی، واحد لاهیجان
98 - دکتر Mahdi Karimi
99 - پروفسور Mehdi Davoodi
100 - دکتر محسن مختاریان
101 - دکتر hassan rashidi - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
102 - دکتر امیرحسین الهامی راد - عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
103 - دکتر بهروز علیزاده بهبهانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
104 - دکتر آرش قیطران پور
105 - دکتر حجت کاراژیان - آزاد اسلامی
106 - دکتر عادل میرمجیدی - مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
107 - دکتر مهرداد نیاکوثری - شیراز
108 - دکتر حبیب الله میرزایی
109 - دکتر معظمه کردجزی
110 - دکتر لیلا نوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
111 - دکتر هدی شهیری طبرستانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
112 - دکتر محمد نوشاد - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
113 - دکتر ایرج کریمی ثانی - دانشگاه ارومیه
114 - دکتر سمیرا برنجی اردستانی - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
115 - آقای حسن احمدی گاولیقی - تربیت مدرس
116 - دکتر احمد شاکر اردکانی - پژوهشکده پسته
117 - دکتر حبیب اله عباسی - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
118 - آقای حسین درویشی
119 - دکتر فاطمه پورحاجی - فردوسی مشهد
120 - دکتر آسیه حسن زاده - هیئت علمی آبیک
121 - دکتر راضیه رضوی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
122 - آقای رضا قادرمزی - دانشجوی دکتری صنایع غذایی ارومیه
123 - دکتر لیلا گلستان - استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی
124 - دکتر شیلا برنجی - گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
125 - دکتر کاظم علیرضالو - دانشگاه تبریز
126 - دکتر مهسا کاوسی - دانشگاه آزاد اسلامی
127 - دکتر مجید امین زارع - دانشگاه علوم پزشکی زنجان
128 - دکتر مریم جعفری ولدانی - دانشگاه آزاد شهرکرد
129 - دکتر مهدی قره خانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
130 - Dr Saeed Gholamrezai - Lorestan University
131 - دکتر نرگس مورکی - Azad University
132 - دکتر پیمانه قاسمی افشار - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج
133 - دکتر نسرین فرجی - ارومیه
134 - دکتر مجید نامداری - عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
135 - خانم زهرا آقایی - پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
136 - دکتر فردین تمجیدی - دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی
137 - دکتر علیرضا وسیعی - دانشگاه فردوسي مشهد
138 - دکتر آیناز علیزاده - دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
139 - دکتر بیوک آقا فرمانی - دانشگاه تبریز
140 - خانم الهه سادات حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
141 - دکتر سپیده قره یخه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
142 - دکتر ندا مفتون آزاد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
143 - دکتر فاطمه شهدادي - هیات علمی تمام وقت دانشگاه جیرفت
144 - دکتر مولود نورانی - استادیار دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
145 - دکتر رسول مظفرپور - آزمایشگاه کنسرو سازی، دانشگاه فردوسی مشهد
146 - دکتر مرتضی کاشانی نژاد - فردوسی مشهد
147 - دکتر مهدی جلالی - گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
148 - خانم پریسا عبدالستاری - دانشگاه ارومیه
149 - دکتر فرزاد گودرزی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان
150 - دکتر محمد حسین مرحمتی زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
151 - دکتر محمد باقر هاشمی - دانشگاه فسا
152 - دکتر معصومه شریفی - دانشگاه آزاد واحد رشت
153 - دکتر نازیلا دردمه - دانشگاه فردوسی مشهد
154 - دکتر سهیل کریمی - عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران
155 - دکتر علیرضا منادی - دانشگاه فاوری های نوین
156 - دکتر ندا احمدی کمازانی - هیات علمی گزوه صنایع غذایی دانشگاه قزوین
157 - دکتر محمد احمدی - استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
158 - دکتر مریم عطایی - استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
159 - دکتر سمیه میرآقائی - دانشگاه آزاد اسلامی
160 - دکتر زهرا خوشدونی فراهانی - دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
161 - دکتر سعید پایداری - مدیر تحقیقات و توسعه شرکت کشاورزی حیات سبز سبحان
162 - دکتر مرتضي عادلي ميلاني - دانشگاه آزاد اسلامي استان زنجان
163 - دکتر نیما مباهی - دانشگاه تهران
164 - دکتر پیمانه قاسمی افشار - دانشگاه آزاد اسلامي استان زنجان
165 - دکتر منا مرادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - آزاد
166 - دکتر افشین آخوندزاده - دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی ، گروه بهداشت مواد غذايی
167 - دکتر رشید غلامی - عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
168 - دکتر فرید عمیدی فضلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
169 - دکتر آتوسا فرخ - هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
170 - خانم محیا شریعت علوی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان
171 - دکتر رضا صفری - هیات علمی (استادیار) موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (پژوهشکده ساری).
172 - دکتر فرزانه حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
173 - دکتر فاطمه رضائی - دانشگاه ارومیه
174 - دکتر آرزو خضرلو - بسته بندی مواد غذایی
175 - آقای مهدی عبادی - دانشگاه تبریز
176 - مهندس سحر نجفی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
177 - دکتر پریا رهنماوثوق - دانشگاه فردوسی مشهد-گروه علوم و صنایع غذایی
178 - مهندس محدثه اسلامی کنفی - • دانشگاه جامع علمی کاربردی رشت و لنگرود.
179 - دکتر یاسمن اعتمادیان - سازمان شیلات ایران اداره شیلات آبهای داخلی سیستان
180 - دکتر سید مجید هاشمی - پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
181 - دکتر عبدالله علیزاده علیزاده - دانشگاه آزاد اسالمی مازندران
182 - دکتر حمید میرزایی - علوم پزشکی تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
183 - مهندس هادی اقبال جو - دانشگاه علوم پزشکی تهران
184 - دکتر لیلا ابوالقاسمی فخری - دانشگاه تبریز
185 - مهندس سيده ليلا رفيعي بني الصادق - دانشگاه ارومیه
186 - دکتر محمد علی نجفی - زابل
187 - Prof Celal Bal - Gaziantep University
188 - دکتر سید مرتضی زاهدی - دانشکده کشاورزی- دانشگاه مراغه
189 - دکتر بهمن پناهی - موسسه تحقیقات علوم باغبانی-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
190 - دکتر مریم منتصری - دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
191 - دکتر راضیه پرتوی - گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
192 - دکتر سيد حسين استيري - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
193 - دکتر موسي الرضا هوشمند دلیر - عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسلامي واحد سبزوار
194 - دکتر رحمان یوسفی - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری
195 - دکتر انسیه قربانی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اصفهان
196 - دکتر محسن مظاهری تهرانی - عضو هیات علمی، معاون آموزشی دانشگاه گلستان
197 - دکتر فاطمه رحیمی فیض اباد - استادیار گروه توسعه و ترویج روستایی دنشگاه لرستان
198 - مهندس حجت بکشلو - دانشگاه فنی و حرفه ای
199 - دکتر مجید رسولی - هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی
1401
1 - دکتر leila Nateghi - Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 - پروفسور Mohammad B. Habibi Najafi
3 - آقای حمید بخش آبادی
4 - دکتر آریو امامی فر - دانشگاه بوعلی سینا
5 - دکتر زهرا شیخ الاسلامی
6 - دکتر Elham Mahdian - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
7 - پروفسور زینب رفتنی امیری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
8 - دکتر آزاده رنجبر ندامانی - Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University
9 - دکتر نارملا آصفی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
10 - دکتر محمدامین مهرنیا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
11 - پروفسور reza esmaeilzadeh kenari - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
12 - دکتر javad tavakoli - دانشگاه جهرم
13 - دکتر نفیسه دعوتی - دانشگاه بوعلی سینا
14 - دکتر یونس زاهدی
15 - دکتر فخرالدین صالحی - دانشگاه بوعلی سینا
16 - دکتر علی محمدی ثانی - دانشگاه ازاد قوچان
17 - دکتر حسن برزگر - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
18 - دکتر حامد صابریان - پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
19 - دکتر زهرا رفیعی - شرکت فنی و مهندسی ساوالان صنعت شرق تبریز
20 - دکتر مریم قادری قهفرخی - دانشگاه شهید چمران اهواز
21 - دکتر صمد بدبدک - دانشگاه تبریز
22 - دکتر زهرا بیگ محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی
23 - دکتر محمدیار حسینی
24 - دکتر Mohammad Ali Sahari - تربیت مدرس
25 - دکتر حسین میغانی - دانشگاه جیرفت
26 - دکتر فاطمه ناظوری - دانشگاه ولی عصر رفسنجان
27 - دکتر صفورا اکبری علویجه - دانشگاه صنعتی اصفهان
28 - دکتر Vajiheh Fadaei
29 - دکتر Javad Keramat
30 - دکتر اسحق زکی پور رحیم آبادی - دانشگاه گیلان- دانشکده منابع طبیعی
31 - دکتر Mohammad Balvardi - دانشگاه شهید باهنر کرمان
32 - خانم سیده نرگس مظلومی کیاپی
33 - دکتر farideh tabatabaei yazdi - فروسی مشهد
34 - دکتر سیّد امیر اولیایی - دانشگاه فردوسی مشهد
35 - دکتر Narjes Aghajani - دانشگاه بوعلی سینا
36 - آقای محمد گنجه - دانشگاه هرمزگان
37 - دکتر حامد حسن زاده اوچتپه - دانشگاه ایلام
38 - دکتر علی معتمدزادگان - علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
39 - دکتر Rezvan Pourahmad
40 - دکتر محمد کاوه - محقق اردبیل
41 - آقای محمد نجاتیان - دانشگاه تربیت مدرس
42 - دکتر محسن قدس روحانی - , Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
43 - دکتر الهه عابدی - دانشگاه فسا
44 - دکتر سید احمد شهیدی - واحد آیت ا... آملی دانشگاه آزاد اسلامی
45 - دکتر محمدعلی حصاری نژاد - موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
46 - دکتر مینا اسمعیلی خاریکی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
47 - دکتر فریبا نقی پور
48 - دکتر آزاده سلیمی
49 - خانم شایسته حسین آبادی - آزاد اسلامی - واحد تهران شمال
50 - دکتر رقیه اشرفی یورقانلو
51 - دکتر سارا هدایتی
52 - دکتر حسین جوینده
53 - دکتر مجتبی محمدزاده وظیفه - دانشکده علوم و فناوری های نوین زیستی دانشگاه علم و فرهنگ
54 - دکتر مصطفی کرمی
55 - دکتر زهرا امام جمعه - دانشگاه تهران
56 - حمیدرضا صمدلوئی
57 - دکتر صابر امیری - دانشگاه ارومیه
58 - دکتر محمد گلی - Isfahan(Khorasgan)Branch, IAU, Isfahan,Iran
59 - دکتر آیت محمدرزداری - دانشگاه شهرکرد
60 - دکتر محمد رضا اسحاقی
61 - دکتر عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی - دانشگاه هرمزگان
62 - پروفسور صدیف آزادمرد دمیرچی - University of Tabriz
63 - دکتر حسین احمدی چناربن - --
64 - دکتر حامد حسینی - سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، گروه افزودنی های غذایی
65 - دکتر فرشته حسینی
66 - دکتر رضا فرهمندفر - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
67 - دکتر داریوش خادمی شورمستی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
68 - آقای هادی هاشمی گهرویی - SHIRAZ UNIVERSITY
69 - آقای احسان اکبری - موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
70 - دکتر محمد مالکی - فردوسی مشهد
71 - دکتر سعدی غریب بی بالان - دانشگاه صنعتی اصفهان
72 - خانم نازنین مریم محسنی - دانشگاه آزاد ساری
73 - دکتر سیده صدیقه بابایی - دانشگاه شیراز
74 - آقای رضا کاراژیان - پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی مشهد
75 - دکتر اکرم شریفی - Qazvin azad university
76 - راحله نژاد رزمجوی اخگر
77 - دکتر لیلا روفه گری نژاد
78 - دکتر محمود توکلی - زابل
79 - دکتر زهرا نظری
80 - دکتر حنان لشکری - دانشگاه ازاد اسلامی واحد زرین دشت
81 - دکتر محمد حجتی
82 - خانم خدیجه پورخانعلی
83 - دکتر mohsen Dalvi-Isfahan - دانشگاه جهرم
84 - دکتر عباس جلیل زاده
85 - دکتر Seyed Ali Yasini Ardakani
86 - دکتر سکینه یگانه - دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری
87 - دکتر ندا هاشمی - دانشگاه جامع علمی کاربردی
88 - دکتر سعید میرعرب رضی - Sari Agriculture Sciences and Natural Res
89 - دکتر آزاده قربانی حسن سرایی - واحد آیت ا... آملی دانشگاه آزاد اسلامی
90 - دکتر سیدحمیدرضا ضیاءالحق - بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شا
91 - خانم بهاره صحرائیان
92 - دکتر جعفر محمدزاده میلانی - دانشگاه علوم کشاورزی ساری
93 - پروفسور سید علی مرتضوی - دانشگاه فردوسی مشهد
94 - دکتر sajad pirsa - urmia university
95 - پروفسور آرش کوچکی - فردوسی مشهد
96 - دکتر احمد پدرام نیا - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سبزوار
97 - دکتر Mahdi Karimi
98 - پروفسور Mehdi Davoodi
99 - دکتر محسن مختاریان
100 - دکتر hassan rashidi - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
101 - دکتر بهروز علیزاده بهبهانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
102 - دکتر آرش قیطران پور
103 - دکتر حجت کاراژیان - آزاد اسلامی
104 - دکتر حبیب الله میرزایی
105 - دکتر Leila Mir-Moghtadaie
106 - دکتر ایمان شهابی قهفرخی - دانشگاه زنجان
107 - دکتر لیلا نوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
108 - خانم مهشید رهبری
109 - دکتر راحیل رضایی - واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی
110 - دکتر محمد نوشاد - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
111 - پروفسور گیتی کریم
112 - خانم سیمین حق نظری - دانشگاه زنجان
113 - دکتر ایرج کریمی ثانی - دانشگاه ارومیه
114 - دکتر سمیرا برنجی اردستانی - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
115 - دکتر احمد شاکر اردکانی - پژوهشکده پسته
116 - دکتر حبیب اله عباسی - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
117 - دکتر فاطمه پورحاجی - فردوسی مشهد
118 - دکتر آسیه حسن زاده - هیئت علمی آبیک
119 - دکتر راضیه رضوی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
120 - آقای رضا قادرمزی - دانشجوی دکتری صنایع غذایی ارومیه
121 - خانم سیما مهاجر خراسانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
122 - دکتر لیلا گلستان - استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی
123 - خانم فاطمه زنده بودی
124 - دکتر افسانه نجاریان - دانشگاه گوئلف کانادا
125 - دکتر شیلا برنجی - گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
126 - دکتر مهسا کاوسی - دانشگاه آزاد اسلامی
127 - دکتر مجید امین زارع - دانشگاه علوم پزشکی زنجان
128 - دکتر مراد موسی زاده - فارغ التحصیل دکترای صنایع غذایی از دانشگاه تهران
129 - دکتر مریم جعفری ولدانی - دانشگاه آزاد شهرکرد
130 - دکتر مهدی قره خانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
131 - خانم مهدیس مرادی - دانشگاه آزاد واحد دامغان
132 - دکتر مسعود بذرافشان - اداره کل دامپزشکی استان البرز
133 - دکتر شیما پیری قشلاقی - دانشگاه ارومیه
134 - دکتر آرام بستان - موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
135 - آقای علی رضا بصیری - هیات علمی سازمان پژوهش ه
136 - دکتر سیده مریم هاشمی نیا - دانشگاه تبریز، رشته مهندسی کشاورزی
137 - دکتر نسرین فرجی - ارومیه
138 - Dr kaivan karimi - Safiabad Agricultural Research and Education and Natural Resources Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Dezful
139 - دکتر فردین تمجیدی - دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی
140 - دکتر علیرضا وسیعی - دانشگاه فردوسي مشهد
141 - دکتر بیوک آقا فرمانی - دانشگاه تبریز
142 - خانم الهه سادات حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
143 - دکتر مسعود یقبانی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
144 - دکتر مهدی شریفی سلطانی - استادیار و هیات علمی دانشگاه بابل
145 - دکتر سپیده قره یخه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
146 - دکتر فاطمه شهدادي - هیات علمی تمام وقت دانشگاه جیرفت
147 - دکتر معصومه قاسمی - پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
148 - دکتر رسول مظفرپور - آزمایشگاه کنسرو سازی، دانشگاه فردوسی مشهد
149 - دکتر مرتضی کاشانی نژاد - فردوسی مشهد
150 - دکتر مهدی جلالی - گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
151 - خانم پریسا عبدالستاری - دانشگاه ارومیه
152 - دکتر سمیرا یزدان خواه - دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه غیرانتفاعی بصیر
153 - دکتر عبدالرحمن قادری - دانشگاه کردستان و پیام نور سنندج
154 - دکتر علی اکبر غلامحسین پور - دانشگاه جهرم
155 - دکتر فرزاد گودرزی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان
156 - دکتر محمد باقر هاشمی - دانشگاه فسا
157 - دکتر معصومه شریفی - دانشگاه آزاد واحد رشت
158 - آقای حسن کیانی - دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
159 - دکتر نازیلا دردمه - دانشگاه فردوسی مشهد
160 - دکتر سهیل کریمی - عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران
161 - دکتر ندا احمدی کمازانی - هیات علمی گزوه صنایع غذایی دانشگاه قزوین
162 - مهندس محمد رزم پور - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
163 - دکتر فتانه یاری - مرکز پژوهش های علمی و صنعتی ایران
164 - دکتر محمد احمدی - استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
165 - دکتر سمیه میرآقائی - دانشگاه آزاد اسلامی
166 - دکتر وحید حکیم زاده - آزاد اسلامی واحد قوچان
167 - دکتر زهرا خوشدونی فراهانی - دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
168 - دکتر سعید پایداری - مدیر تحقیقات و توسعه شرکت کشاورزی حیات سبز سبحان
169 - دکتر مرضیه میرزاآقایی کیاکلایی - دانشگاه صنعتی اصفهان
170 - دکتر مریم رواقی - مرکز تحقیقات کشاورزی، آموزش و منابع طبیعی خوزستان
171 - دکتر نیما مباهی - دانشگاه تهران
172 - دکتر عباس بایگان - 1- عضو هیات علمی رسمی قطعی "جهاد دانشگاهی"
173 - دکتر پیمانه قاسمی افشار - دانشگاه آزاد اسلامي استان زنجان
174 - دکتر منا مرادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - آزاد
175 - دکتر رشید غلامی - عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
176 - دکتر فرهنگ رضوی - دانشگاه زنجان
177 - دکتر آتوسا فرخ - هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
178 - دکتر آذین نصرالله زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
179 - مهندس عارف عرفانی - دانشگاه ارومیه
180 - آقای مهدی عبادی - دانشگاه تبریز
181 - دکتر پریا رهنماوثوق - دانشگاه فردوسی مشهد-گروه علوم و صنایع غذایی
182 - دکتر فاطمه موسوی بایگی
183 - دکتر مریم محمدی زاده - واحد تحقیق و توسعه مجتمع صنایع غذایی کیلوس
184 - مهندس محدثه اسلامی کنفی - • دانشگاه جامع علمی کاربردی رشت و لنگرود.
185 - دکتر نیره قلی‌پور - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
186 - دکتر یاسمن اعتمادیان - سازمان شیلات ایران اداره شیلات آبهای داخلی سیستان
187 - دکتر فریدون رفیع پور - سازمان شیلات ایران اداره شیلات آبهای داخلی سیستان
188 - دکتر سید مجید هاشمی - پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی