فهرست داوران

1403
1 - دکتر محمدصادق علوی یگانه
2 - آقای ابراهیم ستوده
3 - دکتر سیده صدیقه بابایی - دانشگاه شیراز
4 - دکتر محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
5 - آقای عماد کوچک نژاد - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
1402
1 - دکتر Farshid Eshraghi
2 - امین اوجی فرد
3 - دکتر لاله رومیانی
4 - دکتر پرستو پورعاشوری - علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
5 - دکتر سید مهدی اجاق
6 - آقای بهروز محمدزاده - دانشگاه گنبدکاووس
7 - دکتر نعمت اله محمودی - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر آریا باباخانی لشکان
9 - دکتر حمید محمدی آذرم
10 - دکتر ایمان سوری نژاد
11 - دکتر عباس زمانی - دانشگاه ملایر
12 - آقای مهدی قدرتی شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر احمد ایمانی - دانشگاه ارومیه
14 - دکتر سید علی جوهری - دانشگاه کردستان
15 - دکتر امیرحسین اسماعیلی - تربیت مدرس
16 - آقای Hossein Farjami - Iranian national institute of Oceanography
17 - دکتر مهران لقمانی - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
18 - دکتر پروین صادقی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
19 - دکتر محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
20 - خانم فاطمه عبدالله زاده - دانشگاه آزاد
21 - آقای عماد کوچک نژاد - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
22 - آقای قاسم قربانزاده - پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
23 - دکتر رضا طاعتی - دانشگاه
24 - دکتر مهدی آل بوفتیله - مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
25 - آقای مهدی ذوالفقاری - دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
26 - دکتر ابراهیم ستوده - دانشگاه خلیج فارس
27 - دکتر سمیه پاکروان - سازمان شیلات ایران
28 - آقای علی طاهری میرقائد - دانشگاه تهران
29 - دکتر راحیل نوذرپور - دانشگاه تربیت مدرس
30 - دکتر جعفر عزیزپور - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی
1401
1 - دکتر سید مهدی اجاق
2 - دکتر نعمت اله محمودی - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر آریا باباخانی لشکان
4 - دکتر محمدصادق علوی یگانه
5 - دکتر سید علی اکبر هدایتی
6 - دکتر مریم منصف شکری
7 - دکتر مهدی نیکو
8 - دکتر ایمان سوری نژاد
9 - دکتر عباس زمانی - دانشگاه ملایر
10 - دکتر سیده صدیقه بابایی - دانشگاه شیراز
11 - آقای مهدی قدرتی شجاعی - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر عیسی ابراهیمی درچه
13 - Dr Hossein Khara - Islamic Azad University-Lahijan Branch
14 - دکتر مهران لقمانی - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
15 - دکتر پروین صادقی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
16 - دکتر محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر محمد ملکوتیان - دانشگاه کرمان
18 - آقای عماد کوچک نژاد - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
19 - آقای رضا جعفری - دانشگاه صنعتی اصفهان
20 - دکتر مهدی آل بوفتیله - مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
21 - آقای مهدی ذوالفقاری - دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
22 - دکتر سمیه پاکروان - سازمان شیلات ایران