فهرست داوران

1401
دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر Mohsen Eini - Imam Khomeini International University
دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
حسین شریفی طراز کوهی
جلیل امیدی
دکتر حسین آقابابایی
آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
Mohamad Ali Babaei
خانم مژگان نعمتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امید رستمی غازانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
آقای مهدی سمائی - تربیت مدرس
1400
دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر Mohsen Eini - Imam Khomeini International University
دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
حسن پوربافرانی
جلیل امیدی
دکتر عباس تدین - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتر حسین آقابابایی
آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر حامد رحمانیان - قوه قضائیه
دکتر باقر شاملو - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فریدون جعفری - د. تهران
آقای فیروز محمودی جانکی - خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دکتر مهرانگیز روستائی - دانشگاه ملایر
دکتر سپیده میرمجیدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر تهمورث بشیریه - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای ابوالفتح خالقی - دانشگاه قم
دکتر مهدی خاقانی اصفهانی - پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر غلامحسن کوشکی
دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر تهمورث بشیریه
1399
دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر Mohsen Eini - Imam Khomeini International University
دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر حامد رحمانیان - قوه قضائیه
دکتر سپیده میرمجیدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر تهمورث بشیریه - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر احمد حاجی ده آبادی - دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر شهرام ابراهیمی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
آقای ابوالفتح خالقی - دانشگاه قم