فهرست داوران

1402
1 - مراد کاویانی راد
2 - زهرا احمدی پور
3 - دکتر محسن جان پرور - دانشگاه فردوسی مشهد
4 - دکتر شهروز شریعتی - تربیت مدرس
5 - آقای ابوالفضل کاوندی کاتب
6 - آقای محسن رستمی
7 - دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
8 - آقای حسین ربیعی - استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
9 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
10 - آقای علی پورقیومی - دانشگاه تربیت مدرس
11 - آقای مصطفی قادری حاجت - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر ریحانه صالح آبادی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - آقای ابراهیم رومینا - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه امام صادق
15 - دکتر ناصر رضایی - پژوهشکده گردشگری
16 - دکتر سالار کهزادی - استاد گروه مدیریت و کردشگری دانشگاه کردستان
17 - آقای حجت اله پاشاپور - دانشگاه امام علی
18 - آقای علی محمد پور - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
19 - دکتر حمید جلالیان - خوارزمی
1401
1 - مراد کاویانی راد
2 - زهرا احمدی پور
3 - هادی ویسی
4 - آقای هادی سیفی فرزاد
5 - دکتر شهروز شریعتی - تربیت مدرس
6 - آقای ابوالفضل کاوندی کاتب
7 - حسین مختاری
8 - دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
9 - دکتر محمدرضا شهباز بگیان - تربیت مدرس
10 - دکتر علی امیری - دانشگاه لرستان
11 - آقای مهدی کریمی - دکتری جغرافیای سیاسی
12 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
14 - آقای علی پورقیومی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - آقای ابراهیم رومینا - دانشگاه تربیت مدرس
16 - دکتر حسن یعقوب نیا - استادیار دانشگااه میبد یزد
17 - آقای محمد زهدی گهرپور - دانشگاه تهران
18 - آقای عطا عبدی - دانشگاه خوارزمی
19 - آقای حسین مختاری - دانشگاه اصفهان
20 - دکتر محسن عباس زاده مرزبالی - دانشگاه مازندران
21 - دکتر مهدی جوکار - پژوهشکده مطالعات فناوری
22 - دکتر محمد رئوف حیدری فر - پیام نور
23 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه امام صادق
24 - دکتر ناصر رضایی - پژوهشکده گردشگری
25 - دکتر حسین حاجیانی - دانش آموخته دکتری حقوق و کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری
26 - دکتر کامران ربیعی - تربیت مدرس
27 - دکتر امیرحسین الهامی - دانشگاه عالی دفاع ملی
28 - دکتر مجتبی شعیبی - دانشگاه تربیت مدرس
29 - دکتر ریباز قربانی‌نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی
30 - دکتر فرهاد حمزه - دانشگاه آزاد
31 - دکتر ناصر رضایی - گردشگری
32 - دکتر مصطفی شاهینی فر - استایار دانشگاه پیام نور
33 - دکتر کیومرث چراغی - دکتری سیاست گذاری و صندوق رفاه دانشجویانضو دفتر
1400
1 - زهرا احمدی پور
2 - دکتر حسن دارابی
3 - دکتر محسن جان پرور - دانشگاه فردوسی مشهد
4 - دکتر شهروز شریعتی - تربیت مدرس
5 - آقای ابوالفضل کاوندی کاتب
6 - دکتر میرنجف موسوی
7 - حسین مختاری
8 - دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
9 - دکتر محمدرضا شهباز بگیان - تربیت مدرس
10 - آقای یاشار ذکی - دانشگاه تهران
11 - آقای مهدی کریمی - دکتری جغرافیای سیاسی
12 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
14 - آقای مصطفی قادری حاجت - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر ریحانه صالح آبادی - دانشگاه تربیت مدرس
16 - آقای ابراهیم رومینا - دانشگاه تربیت مدرس
17 - آقای داود کیانی - دانشگاه آزاد
18 - دکتر حسن یعقوب نیا - استادیار دانشگااه میبد یزد
19 - آقای محمد زهدی گهرپور - دانشگاه تهران
20 - دکتر محسن عباس زاده مرزبالی - دانشگاه مازندران
21 - آقای یاسر معرب - دانشگاه امام حسین
22 - دکتر مهدی جوکار - پژوهشکده مطالعات فناوری
23 - دکتر محمد جواد قهرمانی - پژوهشکده مطالعات فناوری