فهرست داوران

1401
دکتر رضا سامه
دکتر صابر محمدپور
دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
دکتر نعمت الله فاضلی
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
دکتر علی زینالی عظیم - استادیارگروه معماری و شهرسازی، عضو باشکاه پژوهشگران و نخبگان جوان -واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران
آقای کورش مومنی - جندی شاپور
1400
دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
آقای منصور یگانه - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه جم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
دکتر پانته آ حکیمیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آزاده لک - دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر مرجان نعمتی مهر
دکتر محمد رضا فرزاد بهتاش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آقای کورش مومنی - جندی شاپور
1399
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
دکتر پانته آ حکیمیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آزاده لک - دانشگاه شهید بهشتی