Reviewers list

2024
1 - Dr Taravat Bamdad
2 - Dr Safoura Derakhshan
3 - Zahra Salehi - Department medical mycology of Pasture
4 - Dr Neda Baseri
5 - Dr elnaz ohadi - Department of Microbiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 - Dr Somayeh Shatizadeh Malekshahi
7 - Prof Mohammad shayestehpour
8 - Dr Somayeh Shatizadeh - Tarbiat Modares University
9 - Dr Reza Azizian - Tehran University of Medical Sciences
10 - Dr Shahla Shahbazi
11 - Dr Fatemeh Roudbari
12 - Dr Nahal Hadi
13 - Dr Mosa Ghelighi
14 - Sedigheh Saberi
15 - Dr Sima Seyedjavadi
16 - Dr Saeed Khoshnood
17 - Dr Hamed Tavan
18 - Dr Jalal Mardaneh
19 - Dr Farhad Moradi - 4. Department of Bacteriology & Virology, School of medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
20 - Elham Behzadi - Academy of Medical Sciences
21 - Dr Elahe Sasani - Hormozgan University of Medical Sciences
22 - Masoumeh Navidinia - Shahid Beheshti University
23 - Mr Khalil Azizian
24 - Dr Fariba Lahoorpour
25 - Dr Forough Tavakoli
26 - Dr Zahra Heydari
27 - Dr Mozhgan Derakhshan
28 - Dr Ravi Kumar - school of biotechnology,
2023
1 - Dr Afsaneh karmostaji
2 - Dr Mahshid Talebi-Taher
3 - Saeed Shams - MUQ
4 - Dr Safoura Derakhshan
5 - Dr Amir Abdoli
6 - Dr Bita Bakhshi
7 - Dr Masoud Roudbari - Iran University of Medical Sciences
8 - Dr mansour SEDIGHI
9 - Dr Mojtaba Memariani
10 - Dr Neda Baseri
11 - Dr Saber Esmaeili
12 - Dr Maryam Sadrnia - Payam nour Markazi- Arak
13 - Dr Arezoo mirzaei - Isfahan University of Medical Sciences
14 - Dr elnaz ohadi - Department of Microbiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
15 - Dr shahla shahbazi
16 - Dr Babak Elyasifar - Islamic Azad university
17 - Prof Saeed Amanloo - zanjan university of medical sciences
18 - Dr Sayad Khanizadeh
19 - Dr Hesam Alizade
20 - Dr Somayeh Shatizadeh - Tarbiat Modares University
21 - Dr Reza Azizian - Tehran University of Medical Sciences
22 - Dr Shahla Shahbazi
23 - Dr Saeed Shoja
24 - Dr Rohollah Fattahi
25 - Dr Fatemeh Roudbari
26 - Dr Shahram Jalilian
27 - Dr Farkhondeh Poursina
28 - Dr Jamshid Faghri
29 - Dr Sharareh Moghim
30 - Dr Nahal Hadi
31 - Dr Peyman Aslani
32 - Dr Seif Ali Mahdavi - mazadaran university of medical sciences
33 - Dr Mosa Ghelighi
34 - Dr Reza Khashei
35 - Dr Abbas ali Aeskandarian
36 - Sedigheh Saberi
37 - Dr Sima Seyedjavadi
38 - Dr Saeed Khoshnood
39 - Dr Hamed Tavan
40 - Dr Jalal Mardaneh
41 - Elham Behzadi - Academy of Medical Sciences
42 - Dr manish kumar - vishnu dental college, AP
43 - Dr Elahe Sasani - Hormozgan University of Medical Sciences
44 - Dr Farzaneh Khodaei - Department of Microbiology, faculty of medicine, Tabriz University of
45 - Masoumeh Navidinia - Shahid Beheshti University
46 - Dr Shadi Aghamohammad
47 - Mr Khalil Azizian
48 - Dr Fariba Lahoorpour
49 - Mazaher Khodabandehloo - Kurdistan University of Medical Sciences
50 - Dr Fares Bahrami
51 - Dr Yahya Maroofi
52 - Dr Zahra Heydari
53 - Dr Mozhgan Derakhshan
2022
1 - Dr Maryam Roudbary
2 - Dr Amir Abdoli
3 - Dr Masoud Roudbari - Iran University of Medical Sciences
4 - Dr Neda Baseri
5 - Dr Lida Lotfollahi - Urmia University of Medical Sciences
6 - Dr Atieh Darbandi - Iran University of Medical Sciences
7 - Dr Arezoo mirzaei - Isfahan University of Medical Sciences
8 - Dr elnaz ohadi - Department of Microbiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
9 - Dr Maryam Adabi
10 - Dr Ali Nazarialam
11 - Dr Babak Elyasifar - Islamic Azad university
12 - Dr Ali Qasemi
13 - Dr Hesam Alizade
14 - Dr Somayeh Shatizadeh - Tarbiat Modares University
15 - Dr Reza Azizian - Tehran University of Medical Sciences
16 - Dr Zahra Houshmandi
17 - Dr Shahla Shahbazi
18 - Dr Maryam Mirshekar
19 - Dr Saeed Shoja
20 - Dr Rohollah Fattahi
21 - Dr Fatemeh Roudbari
22 - Dr Alka Hasani
23 - Dr Farkhondeh Poursina
24 - Dr Sharareh Moghim
25 - Dr Bahram Nasr
26 - Dr Nahal Hadi
27 - Dr Peyman Aslani
28 - Dr Seif Ali Mahdavi - mazadaran university of medical sciences
29 - Dr Mosa Ghelighi
30 - Dr Reza Khashei
31 - Dr Mostafa Chadeganipour
32 - Dr Abbas ali Aeskandarian
33 - Sedigheh Saberi
34 - Dr Abolghasem Siyadatpanah
35 - Dr Banafsheh Heidary
36 - Dr Saeid Seifi
37 - Dr Sima Seyedjavadi
38 - Dr Saeed Khoshnood
39 - Dr Hamed Tavan
40 - Dr Shahla Mohammadi
41 - Dr Jalal Mardaneh
42 - Dr Mizanur Rahman
43 - Prof Martin Wong
44 - Prof David Cohol
45 - Dr Parviz Ashtari