فهرست داوران

1401
No reviwers found
1400
دکتر حیات عامری
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عظیم جباره ناصرو
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ایران لک
محمود حیدری
دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
دکتر هادی نظری منظم
دکتر فرح نیازکار
دکتر مهدی ممتحن - دانشیار عربی آزاد جیرفت
دکتر حسین شمس آبادی - دانشیار عربی حکیم سبزواری
دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
دکتر مریم رامین نیا - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
دکتر رقیه رستم پور - دانشگاه الزهرا
دکتر حسین میرزائی نیا - دانشگاه اصفهان
دکتر آرمان کوهستانیان - دانشگاه ولایت
1399
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
دکتر زهرا حیاتی
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ایران لک
محمود حیدری
دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
دکتر هادی نظری منظم
غلامحسین غلامحسین زاده
دکتر مهدی ممتحن - دانشیار عربی آزاد جیرفت
دکتر حسین شمس آبادی - دانشیار عربی حکیم سبزواری
دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
دکتر رقیه رستم پور - دانشگاه الزهرا
دکتر حسین میرزائی نیا - دانشگاه اصفهان
دکتر آرمان کوهستانیان - دانشگاه ولایت