فهرست داوران

1401
دکتر جهانگیر مسعودی
دکتر سعید انواری - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر غلامرضا ذکیانی - علامه طباطبائی
دکتر رضا اکبری - دانشگاه امام صادق
دکتر محمد اصغری - ، دانشگاه تبریز، تبریز،
دکتر سید محسن اسلامی - تربیت مدرس
1400
دکتر سید محمد علی حجتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمیدرضا محبوبی آرانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی اخوان
دکتر محمد اصغری - ، دانشگاه تبریز، تبریز،
دکتر رمضانعلی فلاح رفیع - تربیت مدرس
دکتر حاتم معلم
1399
دکتر لطف اله نبوی
دکتر حمیدرضا محبوبی آرانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا اکبری - دانشگاه امام صادق