فهرست داوران

1403
1 - دکتر تیمور مالمیر - کردستان
2 - دکتر نرگس اسکویی - دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.
3 - دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی‌سینا
4 - دکتر مریم شریف نسب
5 - محمدرضا حاجی آقابابایی
6 - دکتر عَذرا قندهاریون - دانشگاه فردوسی مشهد
7 - دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
8 - دکتر فتانه محمودی
9 - دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
10 - دکتر الهام حدادی - بنیاد سعدی
11 - دکتر یوسف کرمی چمه - دانشگاه علوم انتظامی امین
12 - علی رضا نیکویی
13 - دکتر امیرحسین صادقی - دانشگاه قم
1402
1 - دکتر علی گراوند - دانشگاه ایلام
2 - دکتر هادی یاوری - دانشگاه نیشابور
3 - دکتر مهیار علوی مقدم - دانشگاه حکیم سبزواری
4 - دکتر سید علی سراج - دانشگاه نیشابور
5 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
6 - جهاندوست سبزعلیپور
7 - دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
8 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
9 - دکتر محمد جواد مهدوی
10 - دکتر محمّد ایرانی - دانشگاه رازی، کرمانشاه
11 - دکتر عیسی امن خانی
12 - دکتر محمدرضا روزبه
13 - دکتر حسین صافی پیرلوجه - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14 - دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
15 - قدرت قاسمی پور
16 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
17 - دکتر مصطفی حسینی
18 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
19 - دکتر محمد غفاری - دانشگاه اراک
20 - دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
21 - دکتر بهمن شهری - دانشگاه اوهایو
22 - دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
23 - آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
24 - دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
25 - دکتر هادی دهقانی یزدلی - دانشگاه فرهنگیان
26 - دکتر علی رضا شعبانلو - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
27 - آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
28 - دکتر الهام حدادی - بنیاد سعدی
29 - آقای حمزه کفاش - فردوسی مشهد
30 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
31 - مرتضی معین
32 - علی رضا نیکویی
33 - مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
34 - دکتر غلامرضا پیروز
35 - کلثوم قربانی جویباری - -
36 - دکتر سهیلا فرهنگی - دانشگاه پیام نور
37 - دکتر آتوسا رسولی - دانشگاه هنر
38 - دکتر همایون جمشیدیان - دانشگاه گلستان
39 - دکتر هیوا حسن پور - دانشگاه کردستان
40 - آقای محمود فروتن مهرادرانی - دانشگاه کاشان
1401
1 - سعید حسام‌پور
2 - دکتر هیوا حسن پور - عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
3 - دکتر سید علی سراج - دانشگاه نیشابور
4 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
6 - دکتر فرزام حقیقی - پژوهشکده علوم انسانی
7 - دکتر عیسی امن خانی
8 - دکتر علیرضا محمدی کله‌سر - دانشگاه شهرکرد
9 - دکتر محمدرضا روزبه
10 - دکتر محمد تقوی - فردوسی مشهد
11 - دکتر علیرضا پورشبانان - دانشگاه هنر تهران
12 - دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی‌سینا
13 - دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
14 - قدرت قاسمی پور
15 - دکتر حسین قربانپور آرانی
16 - دکتر علیرضا اسدی - دانشگاه ایلام
17 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
18 - دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
19 - بهجت السادات حجازی
20 - دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
21 - آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
22 - دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
23 - دکتر هادی دهقانی یزدلی - دانشگاه فرهنگیان
24 - آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
25 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
26 - علی رضا نیکویی
27 - دکتر سیاوش حق جو - مازندران
28 - مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
29 - سیده مریم عاملی رضایی
30 - دکتر غلامرضا پیروز
31 - کلثوم قربانی جویباری - -
32 - دکتر هیوا حسن پور - دانشگاه کردستان
33 - آقای محمود فروتن مهرادرانی - دانشگاه کاشان