فهرست داوران

1401
مصطفی هادوی نژاد
دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا امینی
دکتر فرشته منصوری مؤید
دکتر سید عباس ابراهیمی
دکتر محمد آقایی
دکتر مهدی حمزه پور
دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر وحیده علیپور
خانم منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جلیل دلخواه
دکتر اکرم دستیاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
آقای یوسف رمضانی
دکتر جواد رضازاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر علی اصغری صارم - دانشگاه بوعلی همدان
دکتر ابراهیم رجب پور - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
آقای کاوه جباری - تربیت مدرس
دکتر اعظم حق خواه - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
Dr banafi
دکتر مهاجری
دکتر مهدی گل وردی
دکتر شهبازی
دکتر تراب زاده
دکتر خانم حاج هاشمی
1400
مصطفی هادوی نژاد
دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا امینی
دکتر آمنه خدیور - دانشگاه الزهرا
دکتر فرشته منصوری مؤید
دکتر سید عباس ابراهیمی
دکتر جبار باباشاهی
دکتر محمد آقایی
دکتر حسین کاظمی
دکتر مجید اسماعیل پور - دانشگاه خلیج فارس
دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
دکتر منصور خیرگو - دانشگاه امام علی (ع)
دکتر مهدی حمزه پور
دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجتبی عزیزی
دکتر مهدی حمزه پور - دانشگاه امام صادق ع
دکتر محمدمهدی علیشیری
دکتر وحیده علیپور
دکتر محسن علیزاده - دانشگاه مازندران
علیرضا حسن زاده
رقیه ابدالی
خانم منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جلیل دلخواه
دکتر مانی آرمان
خانم سمانه یزدانی
آقای یوسف رمضانی
دکتر جواد رضازاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر هانی اربابی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اصغری صارم - دانشگاه بوعلی همدان
دکتر رضا نقي زاده - مركز تحقيقات سياست علمي كشور
دکتر ابراهیم رجب پور - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
آقای کاوه جباری - تربیت مدرس
دکتر مژگان ضرغامی فرد - دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه هرمزگان
دکتر اعظم حق خواه - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر نوروزی - دانشگاه بناب
دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
دکتر سیدمحمدرضا سیدی - دانشگاه تربيت مدرس
Dr banafi
دکتر مهاجری
دکتر بهروز خدارحمي - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر آرش رضايي - دانشگاه تربيت مدرس
خانم مريم عسگری لواسانی - فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
دکتر مهدی گل وردی
دکتر رضا اشگرف - دانشگاه تهران
1399
دکتر عباس نرگسیان
دکتر اسداله گنجعلی - امام صادق(ع)
مصطفی هادوی نژاد
دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آمنه خدیور - دانشگاه الزهرا
خانم ناهید امراللهی بیوکی - دانشگاه اردکان
دکتر حسن دانایی فرد
دکتر فرشته منصوری مؤید
دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد آقایی
دکتر حسین کاظمی
دکتر اکبر حسن پور - دانشگاه خوارزمی
دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
دکتر منصور خیرگو - دانشگاه امام علی (ع)
دکتر مهدی حمزه پور
دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی حمزه پور - دانشگاه امام صادق ع
دکتر سارا محمدی - دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محسن علیزاده - دانشگاه مازندران
علیرضا حسن زاده
رقیه ابدالی
خانم فاطمه شیخی نژاد
آقای دکتر کریم بیات - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فیروزه عزیزی - تربیت مدرس
نور محمد یعقوبی
دکتر محمد توحیدی
آقای یوسف رمضانی
دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر بهروز خدارحمی - تربیت مدرس
آقای قاسم سلیمی
خانم نازلی اخلاقی نیا - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اصغری صارم - دانشگاه بوعلی همدان
دکتر مژگان ضرغامی فرد - دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه هرمزگان
دکتر هانيه احمدي
دکتر اعظم حق خواه - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر بهاره عابدین - دانشگاه مازندران
دکتر علی بیاضی - گروه توسعه اقتصادی تدبیر
دکتر امین پاداش - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر حمزه خواستار - دانشگاه خوارزمی
دکتر نوروزی - دانشگاه بناب
دکتر سمانه يزداني - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر سالاريه