فهرست داوران

1402
1 - دکتر یعقوب خزائی
2 - دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
3 - دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
4 - دکتر حسن زندیه - دانشگاه تهران
5 - دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
6 - خانم سکینه دنیاری - دانشگاه شهید چمران اهواز
7 - دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
8 - دکتر لیدا مودت - دانشگاه اهواز
9 - دکتر سمیه توحیدلو - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر یعقوب تابش - دانشگاه سبزوار
1401
1 - دکتر محمدسالار کسرایی
2 - دکتر مظفر شاهدی - پژوهشکده تاریخ معاصر
3 - خانم نغمه حسین قزوینی
4 - دکتر حمیدرضا قربانی - دانشگاه بیرجند
5 - آقای سیدسالار اجتهدنژاد کاشانی
6 - دکتر امیر عظیمی دولت آبادی
7 - دکتر محمدمهدی روشنفکر
8 - دکتر داریوش رحمانیان
9 - دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
10 - آقای جمشید ترابی اقدم
11 - دکتر فاطمه اورجی - دانشگاه تبریز
12 - دکتر بهزاد کریمی
13 - دکتر اسماعیل سنگاری - دانشگاه اصفهان
14 - دکتر علی ساعی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر حسن زندیه - دانشگاه تهران
16 - دکتر علیرضا ملائی توانی
17 - دکتر جواد مرشدلو - Tarbiat Modares University
18 - دکتر علی ساعی
19 - دکتر جواد موسوی دالینی
20 - دکتر حسن باستانی راد
21 - دکتر جمال عبداله پور - پژوهشگاه نیرو
22 - دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
23 - آقای مهرداد فردیار
24 - دکتر جمشید روستا - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
25 - دکتر محسن بهرامی نیا - دانشگاه تهران
26 - دکتر رضا دهقانی - دانشگاه تهران
27 - دکتر علی بحرانی پور
28 - دکتر نسرین اصلانی
29 - دکتر ATA محامد تبریز - Istanbul Halic University
30 - دکتر زینب حسن پور درودگر - دانشگاه تربیت مدرس
31 - آقای شهرام یوسفی فر - دانشگاه تهران
32 - آقای علی اصغر چاهیان - دانشگاه تبریز
33 - آقای محمد رضایی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
34 - دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
35 - دکتر عباس وریج کاظمی - دانشگاه علم و فرهنگ
36 - آقای فرهاد دشتکی نیا - دانشگاه کرمان
37 - دکتر علی قاسمی - دانشگاه شهیدچمران اهواز
38 - دکتر انور خالندی - دانشگاه تهران
39 - دکتر سمیه توحیدلو - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
40 - دکتر گودرز رشتیانی - دانشگاه تهران
41 - دکتر یعقوب تابش - دانشگاه سبزوار
42 - دکتر مهسا اسداله نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
43 - دکتر لیلا خان احمدی - دانشنامه جهان اسلام
1400
1 - دکتر محمدسالار کسرایی
2 - دکتر علیرضا هژبری نوبری
3 - آقای سید علی مزینانی - پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
4 - دکتر محسن خلیلی
5 - دکتر مظفر شاهدی - پژوهشکده تاریخ معاصر
6 - دکتر مرتضی حصاری - دانشگاه هنر اصفهان
7 - دکتر یعقوب خزائی
8 - دکتر غلامعلی پاشازاده
9 - دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
10 - دکتر حمیدرضا قربانی - دانشگاه بیرجند
11 - دکتر امیر حسین حاتمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
12 - دکتر محمدمهدی روشنفکر
13 - دکتر محمد حیدرپورکلیدسر - دانشگاه آزاداسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
14 - دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر فاطمه اورجی - دانشگاه تبریز
16 - دکتر اسماعیل سنگاری - دانشگاه اصفهان
17 - دکتر محمدحسن پورقنبر - پژوهشگر تاریخ معاصر
18 - دکتر حسن زندیه - دانشگاه تهران
19 - دکتر منصوره اعظم آزاده
20 - دکتر علیرضا ملائی توانی
21 - دکتر نرگس ذاکر جعفری - دانشگاه گیلان
22 - دکتر علی ساعی
23 - دکتر جواد موسوی دالینی
24 - دکتر علیرضا سلیمانزاده
25 - دکتر علی محمد طرفداری - استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
26 - دکتر جمشید روستا - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
27 - دکتر رضا دهقانی - دانشگاه تهران
28 - دکتر علی بحرانی پور
29 - دکتر ATA محامد تبریز - Istanbul Halic University
30 - دکتر محمد حسن الهی زاده - دانشگاه بیرجند
31 - خانم ژیلا قزوینه - دکتری جامعه شناسی- عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی
32 - دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
33 - دکتر دل‌آرا مردوخی - دانشگاه الزهرا (س)
34 - آقای شهرام یوسفی فر - دانشگاه تهران
35 - آقای علی اصغر چاهیان - دانشگاه تبریز
36 - دکتر عباس برومند اعلم - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
37 - دکتر زهرا حاتمی - دانشگاه تهران
38 - آقای فرهاد دشتکی نیا - دانشگاه کرمان
39 - دکتر علی اکبر جعفری - دانشگاه اصفهان
40 - دکتر گودرز رشتیانی - دانشگاه تهران