فهرست داوران

1403
1 - دکتر مهرداد بهمنش - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
4 - دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
5 - دکتر سامان حسینخانی
6 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
7 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
8 - دکتر سید ابوالقاسم قدمی - گروه بیوتکنو.لوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا
9 - خانم شهره آریائی نژاد - پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
10 - دکتر مژگان علیپور
11 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
12 - دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
13 - دکتر ثنا علوی
14 - دکتر مریم بیگ زاده
15 - دکتر سید امیر حسین طباطبایی
16 - دکتر ریحانه چمنی - دانشگاه یزد
1402
1 - دکتر احمد همایی - دانشگاه هرمزگان
2 - دکتر صدیقه اسد
3 - دکتر کورش بامداد
4 - دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
5 - دکتر فرامرز مهرنژاد - دانشگاه تهران
6 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
7 - دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
8 - دکتر پرویز عبدالمالکی - تربیت مدرس
9 - دکتر مریم منصف شکری
10 - دکتر سید مجتبی خیام نکویی
11 - دکتر صادق باباشاه
12 - خانم سیده اکرم شیردل - دانشگاه زنجان
13 - دکتر کاوه کاوسی
14 - دکتر ریحانه رمضانی - دانشگاه الزهرا
15 - دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
16 - دکتر سامان حسینخانی
17 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
18 - دکتر مهدی زین الدینی
19 - دکتر ندا سرای گرد افشاری
20 - دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر زهرا واعظی - Tarbiat Modares
22 - آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
23 - دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
24 - دکتر محمدصادق ثابت - تربیت مدرس
25 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
26 - دکتر فاطمه تابنده - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
27 - دکتر ابراهیم فراشیانی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
28 - آقای حامد غدیری - دانشگاه تربیت مدرس
29 - خانم عاطفه خداکرمی - تربیت مدرس
30 - خانم شهره آریائی نژاد - پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
31 - دکتر سجاد قرقانی - دانشگاه تهران
32 - دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
33 - دکتر فرهاد بانی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
34 - دکتر سارا محسنی
35 - دکتر رعنا ولیزاده - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
36 - دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
37 - دکتر بهنام حاجی پور
38 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
39 - دکتر رباب سلامی - دانشگاه شهید بهشتی
40 - دکتر محمد علی درخشان
41 - دکتر وثیقی
42 - خانم دکتر نریمانی
43 - دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
44 - دکتر فرهنگ علی اکبری - دانشگاه سمنان
45 - دکتر نوشین بیجاری - دانشگاه سمنان
46 - دکتر سید علی میر حسینی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم
47 - دکتر فاطمه ملاعباسی - پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی
48 - دکتر پریناز نصری نصرآبادی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
49 - دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
50 - دکتر مسعود عرب فرد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
51 - دکتر مرضیه گرانپایه
52 - دکتر ثنا علوی
53 - دکتر ابراهیم برزگری - علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی
54 - دکتر دینا مرشدی
55 - دکتر علیرضا فتوحی - University of Tehran
56 - دکتر حمیده احتسابی - دانشگاه شهید بهشتی- دانشیار
57 - دکتر روزبه عابدینی نسب - تربیت مدرس
58 - دکتر رسول اصغری - دانشگاه محقق اردبیلی
59 - دکتر مریم بیگ زاده
60 - دکتر سید امیر حسین طباطبایی
1401
1 - دکتر صدیقه اسد
2 - دکتر کورش بامداد
3 - دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
4 - دکتر مریم سیروسی
5 - دکتر حمید مقیمی
6 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
7 - دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
8 - دکتر مریم منصف شکری
9 - دکتر صادق باباشاه
10 - خانم سیده اکرم شیردل - دانشگاه زنجان
11 - دکتر ریحانه رمضانی - دانشگاه الزهرا
12 - دکتر فاطمه زرین کمر
13 - دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
14 - دکتر شهریار شاکری
15 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
16 - دکتر ندا سرای گرد افشاری
17 - دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر زهرا واعظی - Tarbiat Modares
19 - آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
20 - دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
21 - دکتر محمدصادق ثابت - تربیت مدرس
22 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23 - دکتر قاسم اسدپور اتویی - علوم صنایع سلولزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
24 - دکتر مهدی رهایی - دانشگاه تهران
25 - دکتر سجاد قرقانی - دانشگاه تهران
26 - دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
27 - دکتر نجمه صالحی
28 - دکتر سارا محسنی
29 - دکتر رعنا ولیزاده - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
30 - دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
31 - دکتر بهنام حاجی پور
32 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
33 - خانم دکتر نریمانی
34 - دکتر نرگس قبادی
35 - دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
36 - دکتر نوشین بیجاری - دانشگاه سمنان
37 - دکتر سید علی میر حسینی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم
38 - دکتر فاطمه ملاعباسی - پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی
39 - دکتر آمنه الیکایی
40 - دکتر فروزنده محجوبی
41 - دکتر حکیمه زالی - دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شهید یهشتی
42 - دکتر شیما هادیفر - انستیتو پاستور ایران
43 - دکتر پریناز نصری نصرآبادی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
44 - دکتر سعیدی نیا
45 - دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
46 - دکتر مسعود عرب فرد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
47 - دکتر نورالدین بختیاری
48 - دکتر مرضیه گرانپایه