فهرست داوران

1402
1 - دکتر صدیقه اسد
2 - دکتر کورش بامداد
3 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
4 - دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
5 - دکتر پرویز عبدالمالکی - تربیت مدرس
6 - دکتر عباسعلی امام جمعه - دانشگاه زابل
7 - خانم سیده اکرم شیردل - دانشگاه زنجان
8 - دکتر ریحانه رمضانی
9 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
10 - دکتر مهدی زین الدینی
11 - دکتر ندا سرای گرد افشاری
12 - دکتر ایمان حلوایی - تربیت مدرس
13 - دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر زهرا واعظی
15 - دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
16 - آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
17 - دکتر ابراهیم برزگری - دانشگاه تربیت مدرس .
18 - دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
19 - دکتر محمدصادق ثابت - تربیت مدرس
20 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
21 - آقای حامد غدیری - دانشگاه تربیت مدرس
22 - دکتر سجاد قرقانی - دانشگاه تهران
23 - دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
24 - دکتر فرهاد بانی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
25 - دکتر سارا محسنی
26 - دکتر رعنا ولیزاده - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
27 - دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
28 - دکتر سارا دانشجو - تربیت مدرس
29 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
30 - دکتر رباب سلامی - دانشگاه شهید بهشتی
31 - دکتر محمد علی درخشان
32 - دکتر وثیقی
33 - خانم دکتر نریمانی
34 - دکتر عبداله اله‌وردی - دانشگاه تربیت مدرس
35 - دکتر نوشین بیجاری - دانشگاه سمنان
36 - دکتر سید علی میر حسینی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم
37 - دکتر فاطمه نژاد علیمرادی - داشگاه پیام نور کرمان
38 - دکتر پریناز نصری نصرآبادی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
39 - دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
40 - دکتر مرضیه گرانپایه
41 - دکتر ابراهیم برزگری - علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی
42 - دکتر دینا مرشدی
43 - دکتر علیرضا فتوحی - University of Tehran
1401
1 - دکتر زهرا اعتمادی فر - دانشگاه اصفهان
2 - دکتر صدیقه اسد
3 - دکتر کورش بامداد
4 - دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
5 - دکتر مریم سیروسی
6 - دکتر مریم مصلحی شاد
7 - دکتر حمید مقیمی
8 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
9 - دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
10 - دکتر Alireza Tarinejad - azarbaijan shahid madani university
11 - دکتر مریم منصف شکری
12 - دکتر مهدی فکور
13 - دکتر شهرام نظریان
14 - خانم سیده اکرم شیردل - دانشگاه زنجان
15 - دکتر ریحانه رمضانی
16 - دکتر فاطمه زرین کمر
17 - دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
18 - دکتر شهریار شاکری
19 - دکتر اسماعیل خان میرزا - IUST
20 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
21 - دکتر ندا سرای گرد افشاری
22 - دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
23 - دکتر زهرا واعظی
24 - دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
25 - آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
26 - دکتر راحله کریمی آشتیانی
27 - دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
28 - دکتر محمدصادق ثابت - تربیت مدرس
29 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
30 - دکتر زهره زهرایی - دانشگاه کاشان
31 - دکتر داریوش طالعی - دانشگاه شاهد
32 - دکتر قاسم اسدپور اتویی - علوم صنایع سلولزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
33 - دکتر مهدی رهایی - دانشگاه تهران
34 - دکتر سجاد قرقانی - دانشگاه تهران
35 - دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
36 - دکتر امیرحسین احمدی - گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر ، ایران
37 - دکتر نجمه صالحی
38 - دکتر مریم ابریشم کار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
39 - دکتر سارا محسنی
40 - دکتر رعنا ولیزاده - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
41 - دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
42 - دکتر ناهید داودیان - علوم پزشکی هرمزگان
43 - دکتر سارا دانشجو - تربیت مدرس
44 - دکتر بهنام حاجی پور
45 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
46 - خانم دکتر نریمانی
47 - دکتر عباس شیخ
48 - دکتر عبداله اله‌وردی - دانشگاه تربیت مدرس
49 - دکتر فاطمه غفاری - دانشکاه ازاد
50 - دکتر نرگس قبادی
51 - دکتر الهه کریمی
52 - دکتر حوری قانعی الوار
53 - دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
54 - دکتر روح الله کاظمی - Department of Agricultural Biotechnology, National Institute of Geneti
55 - دکتر نوشین بیجاری - دانشگاه سمنان
56 - دکتر سید علی میر حسینی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم
57 - دکتر فاطمه نژاد علیمرادی - داشگاه پیام نور کرمان
58 - دکتر آمنه الیکایی
59 - دکتر سارا شفیعی
60 - دکتر فروزنده محجوبی
61 - دکتر حکیمه زالی - دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شهید یهشتی
62 - دکتر شیما هادیفر - انستیتو پاستور ایران
63 - دکتر پریناز نصری نصرآبادی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
64 - دکتر رومینا نوروزی - دانشگاه تهران
65 - دکتر سعیدی نیا
66 - دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
67 - دکتر مسعود عرب فرد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
68 - دکتر نورالدین بختیاری
69 - دکتر مرضیه گرانپایه
1400
1 - پروفسور Mohammad B. Habibi Najafi
2 - پروفسور حمید راشدی
3 - دکتر سید شهریار عرب - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر زهرا اعتمادی فر - دانشگاه اصفهان
5 - دکتر عباس اخوان سپهی
6 - دکتر صدیقه اسد
7 - دکتر کورش بامداد
8 - دکتر مریم سیروسی
9 - دکتر مریم مصلحی شاد
10 - دکتر بهمن وحیدی - دانشگاه تهران
11 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
12 - دکتر محمدعلی نصیری خلیلی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
13 - دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
14 - دکتر سید مسعود اعتضاد - پژوهشگاه رنگ
15 - دکتر Alireza Tarinejad - azarbaijan shahid madani university
16 - دکتر محمدرضا نورانی
17 - دکتر سید مجتبی خیام نکویی
18 - دکتر عباسعلی امام جمعه - دانشگاه زابل
19 - خانم سیده اکرم شیردل - دانشگاه زنجان
20 - دکتر کاوه کاوسی
21 - دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
22 - دکتر اسماعیل خان میرزا - IUST
23 - دکتر مریم نیکخواه - دانشگاه تربیت مدرس
24 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
25 - دکتر بهروز علیزاده بهبهانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
26 - آقای محسن نوروزی - Persian Gulf University
27 - دکتر ندا سرای گرد افشاری
28 - دکتر فاطمه مرادیان
29 - دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
30 - دکتر زهرا واعظی
31 - دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
32 - آقای سید فرزاد سید فروتن - پژوهشگاه رویان
33 - دکتر راحله کریمی آشتیانی
34 - دکتر امیر مقصودی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
35 - دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
36 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
37 - دکتر داریوش طالعی - دانشگاه شاهد
38 - دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
39 - دکتر امیرحسین احمدی - گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر ، ایران
40 - خانم سهیلا تکاور - تربیت مدرس
41 - دکتر مریم ابریشم کار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
42 - دکتر مجتبی انصاری - Meybod University
43 - دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
44 - دکتر ناهید داودیان - علوم پزشکی هرمزگان
45 - دکتر سید مهدی حسینی - دانشگاه فناوری نوین آمل
46 - دکتر سارا دانشجو - تربیت مدرس
47 - دکتر بهنام حاجی پور
48 - دکتر مژگان علیپور
49 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
50 - دکتر لنجانیان
51 - دکتر هادی دهقانی - دانشگاه هرمزگان
52 - دکتر رباب سلامی - دانشگاه شهید بهشتی
53 - دکتر مریم تبرزد - دانشگاه شهید بهشتی
54 - دکتر محمد علی درخشان
55 - خانم دکتر نریمانی
56 - دکتر عباس شیخ
57 - دکتر عبداله اله‌وردی - دانشگاه تربیت مدرس
58 - دکتر فاطمه غفاری - دانشکاه ازاد
59 - دکتر نرگس قبادی
60 - دکتر حسین بختو
61 - دکتر حمیدرضا طهوری - دانشگاه مالک اشتر
62 - دکتر جدی تهرانی
63 - دکتر مهدی دستغیب
64 - دکتر الهه کریمی
65 - دکتر حوری قانعی الوار
66 - دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس