فهرست داوران

1401
دکتر حسن ایزدی - دانشگاه شیراز
مراد کاویانی راد
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن آقایاری هیر - دانشگاه تبریز
صفر قائدرحمتی
دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
وکیل حیدری ساربان
دکتر طاهره صادقلو - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
1400
دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهدی پورطاهری - تربیت مدرس
دکتر زهره فنی
دکتر علی گلی - shiraz univesity
منوچهر فرج زاده اصل
پروفسور کرامت اله زیاری - دانشگاه تهران
علی احمدآبادی
دکتر حمدالله سجاسی قیداری
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری - تربیت مدرس
دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
سیدمهدی موسی کاظمی
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای سید علی بدری - دانشگاه تهران
صفر قائدرحمتی
دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شهبازبگیان
دکتر حسن محمودزاده
آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی حیدری
دکتر مرتضی توکلی - تربیت مدرس
دکتر میرنجف موسوی
دکتر طاهره صادقلو - دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی قورچی
محسن احدنژاد روشتی
فرامرز خوش اخلاق
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
خانم صدیقه لطفی - دانشگاه مازندران
دکتر حسن احمدی* - تربیت مدرس
فرهاد عزیزپور
دکتر جمشید عینالی
دکتر علی جعفر موسیوند - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن لشکری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرح حبیب - واحدعلوم وتحقیقات
دکتر مهدی ثقفی - دانشگاه پیام نور
کمال امیدوار
دکتر محمد حسین سرایی - دانشگاه یزد
دکتر شهرام روستایی
دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
آقای سیدعباس رجایی
دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
خانم الهام لشکری
آقای فیروز جعفری - دانشگاه تبریز
آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
آقای حسین عقیقی
دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز
1399
دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهدی پورطاهری - تربیت مدرس
دکتر زهره فنی
دکتر علی گلی - shiraz univesity
منوچهر فرج زاده اصل
دکتر حمدالله سجاسی قیداری
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری - تربیت مدرس
دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
دکتر علی شمس الدینی
دکتر یوسف قویدل - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا رضایی* - yazd
دکتر افسانه پورجم
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای سید علی بدری - دانشگاه تهران
صفر قائدرحمتی
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سیاوش شایان - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شهبازبگیان
وکیل حیدری ساربان
آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
دکتر مرتضی توکلی - تربیت مدرس
دکتر طاهره صادقلو - دانشگاه فردوسی مشهد
حسین مختاری
دکتر کرامت الله زیاری
دکتر مظفر صرافی
دکتر علی جعفر موسیوند - دانشگاه تربیت مدرس
هاشم داداش پور
حسین حاتمی نژاد
دکتر محمد حسین سرایی - دانشگاه یزد
آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
آقای سیدعباس رجایی