فهرست داوران

1402
دکتر مرتضی عزتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
صفر قائدرحمتی
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سیاوش شایان - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی حیدری
دکتر بهرام ایمانی - محقق اردبیلی
دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ذبیح الله ترابی
آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
آقای محسن پورخسروانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای حسین ربیعی - دانشگاه خوارزمی
1401
دکتر فرهاد حسینعلی - دانشگاه شهید رجایی
دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا احمدی پور
دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
دکتر علی شمس الدینی
سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
دکتر نادر زالی
دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر اصغر عابدینی - دانشگاه ارومیه
صفر قائدرحمتی
محمد شریفی کیا
دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
دکتر محسن جان پرور - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن حکمت نیا
دکتر حسن اسماعیل زاده - پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی حیدری
دکتر میرنجف موسوی
دکتر طاهره صادقلو - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امین فرجی - دانشگاه تهران
دکتر بهرام ایمانی - محقق اردبیلی
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
دکتر اکبر پور فرج - علامه طباطبائی
محمد اخباری
کمال امیدوار
دکتر علیرضا قرhگوزلو - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
دکتر ذبیح الله ترابی
آقای محمدحسن یزدانی - دانشگاه محقق اردبیلی
آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز
آقای بهمن صحنه - دانشگاه گرگان
دکتر راحله صنیعی
دکتر Rouhollah Asadi - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر طاهره صادقلو
دکتر اصغر تیموری - دانشگاه شهید بهشتی
آقای بابک میر باقری - دانشگاه شهید بهشتی تهران
آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
دکتر محمود ضیایی ahmoodziae
آقای محسن پورخسروانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
1400
دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
آقای مهدی پورطاهری - تربیت مدرس
منوچهر فرج زاده اصل
پروفسور کرامت اله زیاری - دانشگاه تهران
دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
صفر قائدرحمتی
دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شهبازبگیان
دکتر حسن محمودزاده
آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی حیدری
دکتر میرنجف موسوی
دکتر طاهره صادقلو - دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی قورچی
محسن احدنژاد روشتی
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
خانم صدیقه لطفی - دانشگاه مازندران
فرهاد عزیزپور
دکتر جمشید عینالی
دکتر حسن لشکری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرح حبیب - واحدعلوم وتحقیقات
دکتر مهدی ثقفی - دانشگاه پیام نور
کمال امیدوار
دکتر شهرام روستایی
دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
خانم الهام لشکری
آقای فیروز جعفری - دانشگاه تبریز
آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز