فهرست داوران

1402
1 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر اکبر کیانی - دانشگاه زابل
3 - دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
4 - سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
5 - دکتر یوسف قویدل - تربیت مدرس
6 - دکتر روح اله اوجی
7 - دکتر مرتضی عزتی - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر اصغر عابدینی - دانشگاه ارومیه
10 - صفر قائدرحمتی
11 - آقای سیدعلی علوی - تربیت مدرس
12 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر محمدحسین ناصرزاده - دانشگاه خوارزمی
14 - دکتر فیروز مجرد - دانشگاه رازی
15 - دکتر سیاوش شایان - دانشگاه تربیت مدرس
16 - آقای طاها ربانی - تربیت مدرس
17 - خانم پروانه پرچکانی
18 - دکتر حسن اسماعیل زاده - پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی
19 - دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
20 - آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
21 - دکتر محمد تقی حیدری
22 - دکتر بهرام ایمانی - محقق اردبیلی
23 - افشین دانه کار
24 - منیژه قهرودی تالی
25 - خانم صدیقه لطفی - دانشگاه مازندران
26 - آقای شهریور روستایی - تبریز
27 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
28 - دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
29 - دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
30 - دکتر ذبیح الله ترابی
31 - آقای فیروز جعفری - دانشگاه تبریز
32 - آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
33 - آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
34 - دکتر Rouhollah Asadi - دانشگاه فردوسی مشهد
35 - دکتر اصغر تیموری - دانشگاه شهید بهشتی
36 - دکتر خلیل ولیزاده کامران
37 - آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
38 - آقای محسن پورخسروانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
39 - آقای حسین ربیعی - دانشگاه خوارزمی
40 - آقای عطاالله عبدی - دانشگاه خوارزمی
41 - آقای یونس غلامی - دانشگاه کاشان
42 - آقای ابوذر وفایی - دانشگاه کاشان
1401
1 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
2 - زهرا احمدی پور
3 - دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
4 - دکتر علی شمس الدینی
5 - سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
6 - دکتر نادر زالی
7 - دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
8 - دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر اصغر عابدینی - دانشگاه ارومیه
10 - صفر قائدرحمتی
11 - محمد شریفی کیا
12 - دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
13 - دکتر محسن جان پرور - دانشگاه فردوسی مشهد
14 - دکتر حسن اسماعیل زاده - پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی
15 - دکتر زهرا نادعلی پور - دانشگاه علم و فرهنگ
16 - آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
17 - دکتر محمد تقی حیدری
18 - دکتر امین فرجی - دانشگاه تهران
19 - دکتر بهرام ایمانی - محقق اردبیلی
20 - دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
21 - محمد اخباری
22 - کمال امیدوار
23 - دکتر علیرضا قرhگوزلو - دانشگاه شهید بهشتی
24 - دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
25 - آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
26 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
28 - دکتر ذبیح الله ترابی
29 - آقای محمدحسن یزدانی - دانشگاه محقق اردبیلی
30 - آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
31 - آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
32 - دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز
33 - دکتر Rouhollah Asadi - دانشگاه فردوسی مشهد
34 - دکتر طاهره صادقلو
35 - دکتر اصغر تیموری - دانشگاه شهید بهشتی
36 - آقای بابک میر باقری - دانشگاه شهید بهشتی تهران
37 - آقای کیان شاکرمی - دانشگاه فردوسی
38 - آقای محسن پورخسروانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
1400
1 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
2 - آقای مهدی پورطاهری - تربیت مدرس
3 - منوچهر فرج زاده اصل
4 - پروفسور کرامت اله زیاری - دانشگاه تهران
5 - دکتر هوشنگ سرور - دانشگاه مراغه
6 - سیدمهدی موسی کاظمی - دانشگاه پیام نور
7 - دکتر ابوالفضل مشکینی - دانشگاه تربیت مدرس
8 - صفر قائدرحمتی
9 - آقای سیدعلی علوی - تربیت مدرس
10 - دکتر جلال کرمی - تربیت مدرس
11 - دکتر محمدرضا شهبازبگیان
12 - دکتر حسن محمودزاده
13 - آقای محمدرضا رضوانی - دانشگاه تهران
14 - دکتر محمد تقی حیدری
15 - مرتضی قورچی
16 - محسن احدنژاد روشتی
17 - دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
18 - خانم صدیقه لطفی - دانشگاه مازندران
19 - فرهاد عزیزپور
20 - دکتر جمشید عینالی
21 - دکتر حسن لشکری - دانشگاه شهید بهشتی
22 - دکتر فرح حبیب - واحدعلوم وتحقیقات
23 - دکتر مهدی ثقفی - دانشگاه پیام نور
24 - کمال امیدوار
25 - دکتر ایرج تیموری - دانشگاه تبریز
26 - آقای مهران شایگان - تربیت مدرس
27 - دکتر تکتم حنائی - دانشگاه آزاد مشهد
28 - دکتر الهه شاکری منصور - تربیت مدرس
29 - خانم الهام لشکری
30 - آقای فیروز جعفری - دانشگاه تبریز
31 - آقای صادق برزگر - دانشگاه پیام نور
32 - آقای حسین عقیقی - دانشگاه شهید بهشتی
33 - دکتر حسین کریم زاده - دانشگاه تبریز