فهرست داوران

1402
1 - دکتر حامد کاملنیا
2 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
3 - آقای حامد کامل نیا - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1401
1 - آقای محمد مهدی مولایی
2 - دکتر سمیه فدائی نژاد بهرامجردی
3 - آقای محمد مشاری
4 - دکتر حامد کاملنیا
5 - دکتر کتایون تقی زاده - دانشگاه تهران
6 - دکتر حسن دکتر تقوایی
7 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر روح اله رحیمی - دانشگاه مازندران
9 - دکتر امیررضا علیزاده مجد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران
10 - دکتر عباس ترکاشوند - دانشگاه علم و صنعت ایران
11 - دکتر مزین دهباشی شریف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
12 - آقای فیاض اسلامی - دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
13 - دکتر ایمان قلندریان - دانشگاه فردوسی مشهد
14 - دکتر سید عطاالله طاهایی - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
15 - دکتر مریم طلایی - دانشگاه فردوسی مشهد
16 - دکتر فرهاد احمدنژاد - استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تبریز
17 - دکتر ملیکا متقی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرری
18 - دکتر مینو قره بگلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
19 - دکتر پیروز حناچی - دانشگاه تهران
20 - دکتر موسی شاکری - دانشگاه بجنورد
21 - خانم الهام سلیقه - دانشگاه تبریز
22 - دکتر سمانه جعفر محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی
1400
1 - دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
2 - آقای محمد مشاری
3 - دکتر حامد کاملنیا
4 - دکتر علیرضا قبادی
5 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر روح اله رحیمی - دانشگاه مازندران
7 - دکتر پریا سعادت جو - دانشگاه تبریز
8 - خانم آیدا ارجمندتبار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
9 - آقای سیمون آیوازیان - دانشگاه تهران
10 - دکتر مزین دهباشی شریف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
11 - دکتر محمد لطیفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
12 - دکتر بابک افشار - دانشگاه هنر تهران
13 - آقای محمد احمدی - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر مریم رسول زاده - دانشگاه آزاد اسلامی
15 - دکتر محمدرضا پورزرگر - استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
16 - دکتر شاهین دبیریان - دانشگاه هنر اصفهان
17 - دکتر سید علی سیدیان - دانشگاه مازندران
18 - دکتر اسحق رضازاده - دانشگاه مازندران
19 - دکتر حسن اصانلو - Soore University
20 - دکتر منوچهر ریاحی - Chalmers University of Technology
21 - آقای محمدرضا -پاکدل فرد - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
22 - خانم شادی لطفی منش - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
23 - دکتر ناصر عراقی - دانشگاه شاهد
24 - مهندس فرج اله رجبی - نظام مهندسی ساختمان
25 - دکتر مجید سیدی - دانشگاه صنعتی مازندران
26 - آقای محمد رضا علیپور - دانشگاه علوم و تحقیقات
27 - مهندس پیمان گلچین - دانشگاه زاهدان
28 - دکتر مریم روستا - استادیار دانشگاه هنر و معماری شیراز
29 - دکتر الهام ضابطیان طرقی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
30 - دکتر محمد محمدقلیان - دانشگاه آزاد واحد شهرری
31 - دکتر مصطفی کیانی - دانشگاه هنر اصفهان
32 - دکتر مجید راسخی - دانشگاه شهید بهشتی
33 - دکتر افسانه زرکش - دانشگاه تربیت مدرس
34 - دکتر الهام پرویزی - دانشگاه خوارزمی
35 - دکتر کامبیز حاج قاسمی - استادیار
36 - دکتر مهسا شعله - دانشگاه شیراز
37 - دکتر شعله نوذری - عضو هیئت علمی و رییس بخش معماری و طراحی محیط مرکز تحقیقات راه، مسکن و
38 - دکتر علی‌اکبر کوششگران - دانشکده هنر و معماری یزد