فهرست داوران

1401
دکتر حامد کاملنیا
پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیررضا علیزاده مجد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران
دکتر مزین دهباشی شریف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر ایمان قلندریان - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید عطاالله طاهایی - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
دکتر نریمان فرحزا - دانشگاه یزد
دکتر محمدحسین بوچانی - شهرداری تهران
دکتر مریم طلایی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فرهاد احمدنژاد - استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تبریز
دکتر ملیکا متقی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرری
1400
دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
آقای محمد مشاری
دکتر حامد کاملنیا
دکتر علیرضا قبادی
پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر روح اله رحیمی - دانشگاه مازندران
دکتر پریا سعادت جو - دانشگاه تبریز
خانم آیدا ارجمندتبار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
آقای سیمون آیوازیان - دانشگاه تهران
دکتر مزین دهباشی شریف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر محمد لطیفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پروفسور علیرضا عینیفر - دانشگاه آزاداسلامی
دکتر بابک افشار - دانشگاه هنر تهران
آقای محمد احمدی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریم رسول زاده - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمدرضا پورزرگر - استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
دکتر شاهین دبیریان - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر سید علی سیدیان - دانشگاه مازندران
دکتر اسحق رضازاده - دانشگاه مازندران
دکتر حسن اصانلو - Soore University
دکتر منوچهر ریاحی - Chalmers University of Technology
آقای محمدرضا -پاکدل فرد - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خانم شادی لطفی منش - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر ناصر عراقی - دانشگاه شاهد
مهندس فرج اله رجبی - نظام مهندسی ساختمان
دکتر مجید سیدی - دانشگاه صنعتی مازندران
آقای محمد رضا علیپور - دانشگاه علوم و تحقیقات
مهندس پیمان گلچین - دانشگاه زاهدان
دکتر مریم روستا - استادیار دانشگاه هنر و معماری شیراز
دکتر الهام ضابطیان طرقی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر محمد محمدقلیان - دانشگاه آزاد واحد شهرری
دکتر مصطفی کیانی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر مجید راسخی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر افسانه زرکش - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر الهام پرویزی - دانشگاه خوارزمی
دکتر کامبیز حاج قاسمی - استادیار
دکتر مهسا شعله - دانشگاه شیراز
دکتر شعله نوذری - عضو هیئت علمی و رییس بخش معماری و طراحی محیط مرکز تحقیقات راه، مسکن و
دکتر علی‌اکبر کوششگران - دانشکده هنر و معماری یزد
1399
دکتر حمدالله سجاسی قیداری
آقای محمد مهدی مولایی
ریما فیاض
دکتر سیده الهام علوی زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دکتر ازیتا بلالی اسکویی
محمد مهدی مولائی
آقای محمد مشاری
پروفسور ایرج اعتصام
دکتر عاطفه دهقان توران پشتی
دکتر حامد کاملنیا
آقای مهدی زندیه
دکتر علیرضا قبادی
خانم مینا حاجیان
پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پریسا هاشم پور - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر روح اله رحیمی - دانشگاه مازندران
دکتر مهرداد سرابی - دانشگاه محقق اردبیلی
آقای حامد کامل نیا - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر پریا سعادت جو - دانشگاه تبریز
آقای منوچهر فروتن - دانشگاه آزاد اسلامی همدان
آقای مهدی سعیدی - دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای سیمون آیوازیان - دانشگاه تهران
دکتر سیدمجتبی میرحسینی - دانشگاه آزاد اسلامی-یزد
دکتر مزین دهباشی شریف - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حامد شیخ طاهری - دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی
آقای دکتر سعید کامیابی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
آقای داراب دیبا - دانشگاه تهران
دکتر مهدی خاکزند - علم و صنعت
آقای محمدمهدی کریم نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی
آقای مریم غروی خوانساری - دانشگاه تهران
خانم معصومه عالم راثی - هیئت علمی ازاد ارومیه
آقای جواد جوان مجیدی - هیئت علمی ازاد اردبیل
آقای الهام سرکرده ای - دانشگاه صنعتی شاهرود
آقای شهریار ناسخیان - دانشگاه هنر اصفهان
آقای محمد هادی کابلی - دانشگاه آزاد اسلامی (دماوند)
آقای فاطمه خزاعی - دانشگاه آزاد اسلامی (کرمان)
پروفسور علیرضا عینیفر - دانشگاه آزاداسلامی
دکتر حمیدرضا جیحانی - دانشگاه کاشان
دکتر بابک عالمی - دانشگاه کاشان
دکتر هادی سروری - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر جواد دیواندری - دانشگاه کاشان
دکتر مهدی غیایی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
دکتر کاوه بذرافکن - دانشگاه تهران مرکزی
دکتر سیدمجید مفیدی شمیرانی - دانشگاه علم و صنعت
دکتر شیوا نجف خسروی - دانشگاه تکنیک وین
دکتر عبدالمجید خورشیدیان - دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آرش حسینی علمداری - دانشگاه ملایر