فهرست داوران

1401
دکتر فرشته منصوری مؤید
1400
دکتر محمدرضا امینی - دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آمنه خدیور - دانشگاه الزهرا
دکتر احمد علی خائف الهی
دکتر محمدرضا فلاح
دکتر حمیدرضا جلیلیان
دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سعید صفری
دکتر عباس رضائی پندری - -
دکتر داود عندلیب اردکانی
دکتر خدیجه مصطفایی دولت آباد - تربیت مدرس
دکتر سهیلا خدامی - استادیار دانشگاه خوارزمی
1399
دکتر حمیدرضا یزدانی
دکتر اسداله گنجعلی - امام صادق(ع)
عالیه کاظمی
پروفسور عادل آذر - تربیت مدرس
دکتر علیرضا حسن زاده
دکتر آمنه خدیور - دانشگاه الزهرا
سید محمد علی خاتمی فیروزآباری
دکتر احمد علی خائف الهی
سعید جهانیان
دکتر اصغر مشبکی
دکتر فرشته منصوری مؤید
دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
مهناز حسین زاده
دکتر محمود دهقان نیری
دکتر سعید صفری
دکتر ابراهیم محمدلو
دکتر علی شایان
دکتر وحید بخردی نسب - گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
زهرا علی پور درویشی
دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
دکتر علی عسگری
دکتر حسین بختیاری - دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر فراز صادق وزیری
دکتر مهدی حمزه پور - دانشگاه امام صادق ع
دکتر محمد رضا فتحی
دکتر سید حمید خدادادحسینی
دکتر داود حسین پور
دکتر باقر عسگرنژاد نوری
دکتر بابک ضیاء
دکتر محمدصادق علیپور
دکتر حسین دامغانیان - دانشگاه سمنان
دکتر منصور مومنی
دکتر محمود احمدی آذر - دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر مریم دولو
دکتر عباس رضائی پندری - -
دکتر مریم مجیدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
دکتر بی‍ژن نهاوندی
دکتر محسن ترابی - عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
پروفسور محمود یحیی زاده فر
دکتر امیرحسین عبدالعلی پور
دکتر مریم شعار
جهانگیر یدالهی فارسی
دکتر محممدرضا زاهدی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر خدیجه مصطفایی دولت آباد - تربیت مدرس
فرشاد گلستان
آقای امیرمحمد کلابی
دکتر مهدی عزیزی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد نوروزی - دانشگاه امام صادق (ع)