فهرست داوران

1402
No reviwers found
1401
1 - دکتر فرشته منصوری مؤید
1400
1 - دکتر محمدرضا امینی - دانشگاه تربیت مدرس
2 - پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر آمنه خدیور - دانشگاه الزهرا
4 - دکتر احمد علی خائف الهی
5 - دکتر محمدرضا فلاح
6 - دکتر حمیدرضا جلیلیان
7 - دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
8 - دکتر سعید صفری
9 - دکتر عباس رضائی پندری - -
10 - دکتر داود عندلیب اردکانی
11 - دکتر خدیجه مصطفایی دولت آباد - تربیت مدرس
12 - دکتر سهیلا خدامی - استادیار دانشگاه خوارزمی