فهرست داوران

1402
دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر اسماعیل پیش بهار - دانشگاه تبریز
پرویز محمدزاده
هاتف حاضری نیری
دکتر کیومرث شهبازی
دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
پروفسور مجید صامتی - اصفهان
دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
آقای میرعبداله حسینی
دکتر اسماعیل صفرزاده - دانشگاه الزهرا
دکتر توحید فیروزان سرنقی - دانشگاه خوارزمی- دانشکده مدیریت
دکتر زهرا نصراللهی - دانشگاه یزد
دکتر کیومرث شهبازی
دکتر داود بهبودی - دانشگاه تبریز
پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
دکتر میر حسین موسوی
منصور زراء نژاد
دکتر مرتضی سامتی
اسفندیار جهانگرد
دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
دکتر حمید رضا حری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای نعمت اله اکبری - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر مانی موتمنی - دانشگاه مازندران
دکتر حسن فرازمند - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر امیرمنصور طهرانچیان - دانشگاه مازندران
دکتر رزیتا موید فر - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر مصطفی رجبی - آزاد واحد خمینی شهر
دکتر میثم موسایی - دانشگاه تهران
دکتر میرهادی حسینی کندهلجی
دکتر بختیار جواهری - دانشگاه کردستان
آقای حمیدرضا حری - دانشگاه شهید باهنرکرمان
آقای باقر درویشی - دانشیار گروه اقتصاد
آقای محمد حسن فطرس - دانشگاه همدان
دکتر احمدرضا جلایی نائینی
1401
دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر اسماعیل پیش بهار - دانشگاه تبریز
دکتر حمید سپهردوست
آقای مجید مداح - دانشگاه سمنان
سعید جهانیان
دکتر سید نظام الدین مکیان
دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زهرا افشاری
هاتف حاضری نیری
دکتر کیومرث شهبازی
دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای زورار پرمه
پروفسور مجید صامتی - اصفهان
دکتر علیمراد شریفی
دکتر سید ضیاالدین کیاالحسینی
دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
دکتر علی حسین صمدی
دکتر ویدا ورهرامی
دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
دکتر عزت اله عباسیان - دانشگاه تهران
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای میرعبداله حسینی
دکتر اسماعیل صفرزاده - دانشگاه الزهرا
دکتر وحید مهربانی
دکتر زهرا نصراللهی - دانشگاه یزد
دکتر مژگان معلمی
دکتر سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
دکتر صالح قویدل
دکتر نیلوفر مرادحاصل
دکتر سید محمدرضا داودی
دکتر شهرام معینی
دکتر سکینه سجودی - دانشگاه تبریز
پروفسور ابوالفضل شاه آبادی
پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن مهرآرا
پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
دکتر مجید آقایی - دانشگاه مازندران
دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر فاطمه بزازان
دکتر یگانه موسوی جهرمی
دکتر سارا امامقلی پور سفیددشتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
H. Rafiee
دکتر هوشنگ شجری
دکتر کریم آذربایجانی
دکتر سعید صمدی
پروفسور عباس شاکری
دکتر علیرضا شکیبایی
دکتر Mohammad Shahyaki Tash
دکتر وحید محمودی
دکتر مصطفی عمادزاده
منصور زراء نژاد
دکتر فتح اله تاری
دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
دکتر نظر دهمرده
دکتر احمدرضا جلالی نائینی
دکتر مرتضی سامتی
دکتر محمدعلی احسانی
دکتر فرهاد رهبر
مهدی صادقی
اسفندیار جهانگرد
دکتر محمود محمودزاده - دانشگاه آزاد اسلامی
Dr Monir Rafat - Isfahan University
آقای حسن قالیباف اصل
دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا عرفانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
دکتر قهرمان عبدلی
دکتر حمید رضا حری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای نعمت اله اکبری - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر عطیه وحیدمنش - Faculty of Economics, University of Tehran
دکتر محمدمهدی برقی اسکویی
دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهرا زمانی - اصفهان
Dr Ramezan Hosseinzadeh - university of Sisan and Baluchestan
دکتر محمدحسین رحمتی - صنعتی شریف
دکتر مانی موتمنی - دانشگاه مازندران
دکتر مهدیه رضاقلی زاده - دانشگاه مازندران
دکتر امیرمنصور طهرانچیان - دانشگاه مازندران
آقای عبدالمجید آهنگری - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر رزیتا موید فر - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر حسین مرزبان - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
دکتر بهروز شاهمرادی
دکتر سعید سلیمانی - دانشگاه اراک گروه اقتصاد
دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
آقای فرهاد غفاری - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا رنج پور - دانشگاه تبریز
دکتر امراله امینی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مجتبی بهمنی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر شکوفه فرهمند - دانشگاه اصفهان
دکتر فرزانه محمدی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر سید رضا نخلی - وزارت اقتصاد تهران
دکتر ایمان باستانی فر - دانشگاه اصفهان
دکتر مهدی نجاتی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر مصطفی رجبی - آزاد واحد خمینی شهر
دکتر مهشید شاهچرا - اصفهان
دکتر مریم معینی - دانشگاه اصفهان
دکتر ایمان کیفرخی - دانشگاه اصفهان
دکتر میثم موسایی - دانشگاه تهران
دکتر میرهادی حسینی کندهلجی
دکتر بختیار جواهری - دانشگاه کردستان
دکتر امراله امینی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر یگانه موسوی
آقای ارشک مسائلی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر سعید صمدی - اصفهان
دکتر شهرام توفیقی
آقای باقر درویشی - دانشیار گروه اقتصاد
آقای سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
1400
دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آقای مجید مداح - دانشگاه سمنان
پرویز محمدزاده
دکتر سید نظام الدین مکیان
دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زهرا افشاری
هاتف حاضری نیری
دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای زورار پرمه
پروفسور مجید صامتی - اصفهان
دکتر سید ضیاالدین کیاالحسینی
دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
دکتر علی حسین صمدی
دکتر ویدا ورهرامی
دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
دکتر عزت اله عباسیان - دانشگاه تهران
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای میرعبداله حسینی
دکتر توحید فیروزان سرنقی - دانشگاه خوارزمی- دانشکده مدیریت
دکتر سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
دکتر جمال فتح الهی - دانشگاه رازی
دکتر حجت ایزدخواستی - دانشگاه شهید بهشتی
پروفسور ابوالفضل شاه آبادی
پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن مهرآرا
پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
دکتر مجید آقایی - دانشگاه مازندران
دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر Abbas Ali Abounoori
Ahmad Samimi
آقای احمد تشکینی
دکتر فاطمه بزازان
دکتر سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی
دکتر یگانه موسوی جهرمی
دکتر بهرام سحابی
دکتر کریم آذربایجانی
دکتر علیرضا شکیبایی
دکتر مصطفی عمادزاده
دکتر فتح اله تاری
دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
دکتر نظر دهمرده
دکتر مرتضی سامتی
اسفندیار جهانگرد
دکتر علی مبینی دهکردی - دانشگاه تهران
دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا عرفانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
دکتر قهرمان عبدلی
دکتر علی اکبر قلی زاده
دکتر داود بهبودی
دکتر محمدمهدی برقی اسکویی
دکتر مانی موتمنی - دانشگاه مازندران
دکتر شهرام فتاحی - گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر ایلناز ابراهیمی - پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر سیاب ممی پور - دانشگاه خوارزمی