فهرست داوران

1402
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
3 - دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
4 - دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
7 - آقای هادی رهنما - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8 - آقای محمدرضا فارسیان - فردوسی مشهد
9 - دکتر ابوالفضل حری
10 - دکتر مهرداد نغزگوی کهن
11 - دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
12 - آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
13 - دکتر جواد زارع
14 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
16 - دکتر هادی بهارلو - 82885047
17 - دکتر زهرا عباسی
18 - دکتر شیما ابراهیمی
19 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
20 - دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
21 - دکتر زری سعیدی
22 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
23 - نگار داوری اردکانی
24 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
25 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
26 - دکتر رضا پیشقدم
27 - دکتر نصرت حجازی
28 - دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
29 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
30 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
31 - دکتر محمد رضا احمدخانی - دانشگاه پیام نور استان تهران
32 - مهدی سبزواری
33 - دکتر عباسعلی آهنگر - دانشگاه سیستان و بلوچستان
34 - دکتر سحر بهرامی خورشید
35 - مرتضی معین
36 - دکتر حمید رضا میرحاجی
37 - فاطمه عظیمی فرد
38 - دکتر شهلا رقیب دوست
39 - دکتر لیلا شوبیری
40 - دکتر حسین داوری - دانشگاه دامغان
41 - پرویز آزادفلاح
42 - فردوس آقاگل¬زاده
43 - دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
44 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
45 - دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
46 - دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
47 - دکتر امیررضا وکیلی فرد
48 - دکتر علی ایزانلو - دانشگاه فردوسی مشهد
49 - دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
50 - دکتر چنگیز مولایی - دانشگاه تبریز
51 - دکتر رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
52 - خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
53 - دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
54 - دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
55 - آقای خوش سلیقه مسعود
56 - خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
57 - دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه مازندران
58 - آقای حسن زختاره - همدان
59 - دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
60 - دکتر ناهید جلیلی مرند - دانشگاه الزهرا
61 - دکتر شهاب مرادخانی
62 - Dr M. M. Abbasabady - University of Mazandaran
63 - دکتر گلپور
64 - دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
65 - دکتر افتخار سادات هاشمی - مدرس مدعو دانشگاه الزهرا
66 - دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
67 - دکتر سعید خزایی - Isfahan University
68 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
69 - دکتر مرضیه نوده
70 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
71 - دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
72 - دکتر ژاله حساس خواه
73 - دکتر خدیجه جعفری
74 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
75 - Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
76 - دکتر مهدی مهرانی راد - دانشیار دانشگاه نیشابور
77 - خانم س. کوهی
78 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
79 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
80 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
81 - آقای عباس نجفی - خلیج فارس بوشهر
82 - دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
83 - دکتر محمود مرادی عباس آبادی - دانشگاه مازندرانmoradi@umz.ac.ir
84 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
85 - دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
86 - Mr Farhad Ghiasvand - Allameh Tabataba'i University
87 - Dr Yongliang Wang - Shinawatra University
88 - آقای کاوه بهرامی سبحانی - دانشگاه شهید بهشتی
89 - دکتر مهدیه نوری - Alzahra University
90 - دکتر علی مومنی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
91 - دکتر احد مهروند - دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زبان و ادبیات انگلیسی
92 - خانم نسرین اسماعیلی - دانشگاه تربیت مدرس
93 - دکتر ویدا قاسمی
94 - آقای سوده اقتصاد - دانشگاه تهران
95 - آقای لیلا ورهرام - دانشگاه تهران
96 - آقای مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
97 - دکتر شراره چاوشیان - دانشگاه الزهرا
1401
1 - آقای محمدامین احسانی اصطهباناتی - دانشگاه شهیدباهنر کرمان
2 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
3 - دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
4 - دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
5 - دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر هنگامه واعظی
10 - آقای محمدرضا فارسیان - فردوسی مشهد
11 - دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
14 - دکتر مهرداد نغزگوی کهن
15 - آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
16 - دکتر جواد زارع
17 - دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
18 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر هادی بهارلو - 82885047
21 - دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
22 - دکتر زهرا عباسی
23 - دکتر شیما ابراهیمی
24 - دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
25 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
26 - دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
27 - دکتر کاوه بهرامی
28 - دکتر اکبر عبداللهی
29 - محمدرضا حاجی آقابابایی
30 - فرانک جهانگرد
31 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
32 - آقای ابراهیم مرادی - آموزش و پروش کردستان
33 - دکتر یوسف آرام
34 - دکتر کاوس روحی برندق
35 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
36 - دکتر احسان رنجبر - دانشگاه تربیت مدرس
37 - دکتر پریوش صفا
38 - رضا خیرآبادی
39 - دکتر خدابخش اسداللهی - دانشگاه محقق اردبیلی
40 - خانم فهیمه حیدری جامع بزرگی - دانشگاه شیراز
41 - دکتر فاطمه سید ابراهیمی
42 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
43 - دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
44 - وحید صادقی
45 - آقای مهدی خدادادیان
46 - دکتر الخاص ویسی
47 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
48 - دکتر Reza Bagheri Nevisi
49 - دکتر سپیده عبدالکریمی
50 - دکتر میرسعید موسوی رضوی - دانشگاه علامه طباطبائی
51 - دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
52 - دکتر رضا پیشقدم
53 - دکتر نصرت حجازی
54 - دکتر محمود رضا گشمردی
55 - دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
56 - دکتر علی درزی
57 - دکتر غلامرضا سالمیان
58 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
59 - دکتر وحید نژادمحمد - تبریز
60 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
61 - خانم شیلان شفیعی
62 - خانم آزیتا افراشی
63 - آقای حسن قاسمی
64 - دکتر Shahram Modarres Khiabani
65 - دکتر محمد رضا احمدخانی - دانشگاه پیام نور استان تهران
66 - مهدی سبزواری
67 - دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
68 - دکتر مرتضی محسنی
69 - دکتر بلقیس روشن
70 - خانم پریسا نجفی
71 - دکتر سحر بهرامی خورشید
72 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
73 - مرتضی معین
74 - دکتر حمید رضا میرحاجی
75 - دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
76 - فاطمه عظیمی فرد
77 - اعظم استاجی
78 - دکتر بهزاد رهبر - گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
79 - دکتر شهلا رقیب دوست
80 - دکتر لیلا شوبیری
81 - دکتر فاطمه پرهام - دانشگاه علامه طباطبائی
82 - فردوس آقاگل¬زاده
83 - دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
84 - دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
85 - هاشم آقاجری
86 - دکتر بهمن نامور مطلق
87 - دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
88 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
89 - دکتر محمد هادی فلاحی
90 - دکتر مسعود فکری
91 - دکتر حسن مجیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
92 - دکتر محمد راسخ مهند
93 - دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
94 - دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
95 - دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
96 - دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
97 - دکتر رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
98 - دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
99 - دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
100 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
101 - دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
102 - آقای خوش سلیقه مسعود
103 - خانم فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی - دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
104 - خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
105 - دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه مازندران
106 - آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
107 - آقای حسن زختاره - همدان
108 - دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
109 - دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
110 - دکتر زهرا امیریان - اصفهان
111 - دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
112 - دکتر هدا خیاط
113 - دکتر مینو عالمی - دانشگاه ازاد اسلامی-واحد تهران غرب
114 - دکتر سعیده دست آموز - دانشگاه الزهرا
115 - دکتر زانیار نقشبندی - دانشگاه کردستان
116 - دکتر هاشمی
117 - دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
118 - دکتر مجتبی مقصودی - دانشگاه فرهنگیان
119 - دکتر هانیه جاجرمی - Bahar Institute of Higher Education
120 - دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
121 - Dr Abbas Ali Zarei - Imam Khomeini International University
122 - دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
123 - دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
124 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
125 - دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
126 - دکتر رضا رضوانی - Shiraz University
127 - دکتر حمیدرضا هاشمی
128 - دکتر رجب اسفندیاری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
129 - دکتر بهمن زندی
130 - دکتر مرضیه نوده
131 - دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
132 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
133 - Prof Alireza Jalilifar - Shahid Chamran University of Ahvaz
134 - دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
135 - دکتر ندا فکری - University
136 - دکتر امیر مرزبان - IAU
137 - دکتر محمد ظهرابي
138 - دکتر ژاله حساس خواه
139 - دکتر خدیجه جعفری
140 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
141 - دکتر اغول گل نظری
142 - Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
143 - دکتر Phu Hung Bui - University of Economics Ho Chi MInh City
144 - دکتر Vien Truong - Hue University of Foreign Languages
145 - دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
146 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
147 - دکتر مصطفی پورحاجی
148 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
149 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
150 - دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
151 - دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
152 - دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
153 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
154 - دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
155 - دکتر احتشامی - علامه
156 - دکتر فریار اخلاقی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشکده ی زبان شناسی، کتیبه ها و متون
157 - دکتر الناز پاکار - موسسه آموزش عالی بهار
158 - دکتر عبدالباقی رضائی تالار پشتی - Assistant professor at Golestan University
159 - Dr Yongliang Wang - Shinawatra University
160 - آقای خانم دکترزینب صادقی - دانشگاه الزهرا
161 - آقای مرتضی طاهری اردلی - دانشگاه شهرکرد
162 - آقای ناهید شاهوردیانی - دانشگاه تهران
163 - آقای میرمحمد خادم نبی - دانشگاه مراغه
164 - دکتر حمیده نعمتی لفمجانی - دانشگاه علامه طباطبائی
165 - آقای محمدحسن ترابی - پژوهشگاه علوم انسانی
166 - آقای محمدرضا حاجی اقابابایی - علامه طباطبایی
167 - دکتر مهدیه نوری - Alzahra University
168 - آقای بابک شریف - دانشگاه اصفهان
169 - دکتر مینا مظهری
170 - دکتر علی مومنی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
1400
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
3 - دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
4 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
11 - دکتر عیسی امن خانی
12 - دکتر مهرداد نغزگوی کهن
13 - دکتر لیلا صادقی
14 - آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
15 - دکتر جواد زارع
16 - دکتر رضا رضایی - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر بهرام مدرسی
19 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر هادی بهارلو - 82885047
21 - دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
22 - دکتر زهرا عباسی
23 - دکتر شیما ابراهیمی
24 - دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
25 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
26 - دکتر پونه مصطفوی
27 - دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
28 - دکتر کاوه بهرامی
29 - دکتر مهدی ناصری - دانشگاه قم
30 - دکتر اکبر عبداللهی
31 - فرانک جهانگرد
32 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
33 - نگار داوری اردکانی
34 - دکتر کاوس روحی برندق
35 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
36 - رضا خیرآبادی
37 - دکتر نغمه حسینی
38 - دکتر فاطمه سید ابراهیمی
39 - دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
40 - آقای مهدی خدادادیان
41 - دکتر صادق رشیدی
42 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
43 - دکتر Reza Bagheri Nevisi
44 - دکتر سپیده عبدالکریمی
45 - دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
46 - دکتر نصرت حجازی
47 - دکتر محمود رضا گشمردی
48 - دکتر عطیه کامیابی گل - دانشگاه فردوسی مشهد/Ferdowsi University of Mashhad
49 - دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
50 - دکتر علی درزی
51 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
52 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
53 - دکتر Shahram Modarres Khiabani
54 - دکتر محمد رضا احمدخانی - دانشگاه پیام نور استان تهران
55 - مهدی سبزواری
56 - دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
57 - دکتر بهرام هادیان
58 - آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
59 - دکتر سحر بهرامی خورشید
60 - مرتضی معین
61 - دکتر حمید رضا میرحاجی
62 - دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
63 - فاطمه عظیمی فرد
64 - اعظم استاجی
65 - دکتر شهلا رقیب دوست
66 - دکتر لیلا شوبیری
67 - فردوس آقاگل¬زاده
68 - دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
69 - دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
70 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
71 - دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
72 - دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
73 - دکتر بهزاد قنسولی
74 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
75 - دکتر علیرضا ولی پور
76 - دکتر محمد هادی فلاحی
77 - دکتر علیرضا خان جان
78 - دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق - دانشگاه شهید بهشتی
79 - دکتر محمد راسخ مهند
80 - دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
81 - دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
82 - دکتر کامیار تاج الدینی
83 - دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
84 - دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
85 - دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
86 - دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
87 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
88 - دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
89 - خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
90 - دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه مازندران
91 - آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
92 - دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
93 - دکتر شهاب مرادخانی
94 - دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
95 - دکتر هدا خیاط
96 - دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
97 - دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
98 - دکتر هانیه جاجرمی - Bahar Institute of Higher Education
99 - آقای مسعود محمدزاده - کمال الملک نوشهر
100 - دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
101 - دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
102 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
103 - دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
104 - دکتر بهمن زندی
105 - دکتر مرضیه نوده
106 - دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
107 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
108 - دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
109 - دکتر ندا فکری - University
110 - دکتر محمد ظهرابي
111 - دکتر حجت جدائی
112 - دکتر ژاله حساس خواه
113 - دکتر خدیجه جعفری
114 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
115 - دکتر اغول گل نظری
116 - دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
117 - دکتر معصومه ارجمندی
118 - دکتر مصطفی پورحاجی
119 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
120 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
121 - دکتر محمد رضا فلاحت
122 - دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
123 - دکتر خطاط
124 - دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
125 - دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
126 - دکتر الهام اکبری
127 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc