فهرست داوران

1403
1 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر سید محمد تقی رئیس السادات - دانشگاه خوارزمی
3 - دکتر مهدی ذوالفقاری - تربیت مدرس
4 - دکتر نجمیه پوراسمعیلی - دانشگاه تربیت مدرس
1402
1 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر عباس برومند اعلم - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر لیلا خان احمدی - دائرةالمعارف اسلامی
5 - دکتر مهدی ذوالفقاری - تربیت مدرس
6 - آقای ستار عودی - دانشگاه آزاد
1401
No reviwers found