فهرست داوران

1402
1 - دکتر شهروز شریعتی - تربیت مدرس
2 - دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر عباس برومند اعلم - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر لیلا خان احمدی - دائرةالمعارف اسلامی
6 - دکتر مهدی ذوالفقاری - تربیت مدرس
7 - آقای محمد یوسفی جویباری - دانشگاه ازاد تبریز
8 - آقای ستار عودی - دانشگاه آزاد
1401
No reviwers found
1400
No reviwers found