فهرست داوران

1403
1 - سعید حسام‌پور
2 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
4 - دکتر محمد بهنام فر - دانشگاه بیرجند
5 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
6 - دکتر علی افضلی - دانشیار گروه عربی دانشگاه تهران
7 - دکتر سید مهدی مسبوق
8 - جواد اصغری
9 - دکتر وحید نژادمحمد - تبریز
10 - دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
11 - ناصر نیکوبخت - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر هادی نظری منظم
13 - دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
14 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر ابراهیم محمدی - دانشگاه بیرجند
16 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
17 - دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
18 - دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
19 - دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20 - دکتر مسعود فکری
21 - آقای محمد حسین حدادی - دانشگاه تهران
22 - خانم مهناز نوروزی - علامه طباطبائی
23 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
24 - دکتر محمد کلاشی - دانشگاه فرهنگیان
25 - دکتر علیرضا امیدبخش - دانشگاه علامه طباطبایی
1402
1 - دکتر حسینعلی قبادی
2 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
3 - دکتر حسین کیانی
4 - آقای کاوه خضری
5 - دکتر هیوا حسن پور - عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
6 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8 - دکتر سیدمصطفی مختاباد
9 - دکتر شهلا خلیل اللهی
10 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
12 - دکتر جواد دهقانیان
13 - دکتر مصطفی حسینی
14 - آقای جعفر فسائی
15 - دکتر اسماعیل برواسی - دانشگاه فردوسی مشهد
16 - دکتر اقبال زارعی
17 - آقای شیرزاد طایفی - دانشگاه علّامه طباطبائی
18 - دکتر محمد غفاری - دانشگاه اراک
19 - دکتر نجم الدّین جبّاری - دانشگاه کردستان
20 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
21 - دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
22 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
23 - دکتر مریم شفقی
24 - دکتر مهین پناهی - دانشگاه تربیت مدرس
25 - ناصر نیکوبخت - دانشگاه تربیت مدرس
26 - دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
28 - دکتر هادی نظری منظم
29 - دکتر مسعود فکری
30 - دکتر فرح نیازکار
31 - دکتر عبدالاحد غیبی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
32 - دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
33 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
34 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
35 - دکتر ابراهیم محمدی - دانشگاه بیرجند
36 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
37 - دکتر فرانک هاشمی - علامه طباطبایی
38 - دکتر سیده مهنا سیدآقایی رضایی - مازندران
39 - دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
40 - دکتر مرضیه ملکشاهی - دانشگاه دامغان
41 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم - دانشگاه شهید بهشتی
42 - خانم وجیهه رضوانی - دانشکاه الزهرا
43 - دکتر نجمه شبیری - نمیدانم
44 - دکتر زینب صادقی سهل آباد - الزهرا
45 - دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
46 - دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
47 - دکتر مسعود فکری
48 - خانم مهناز نوروزی - علامه طباطبائی
49 - خانم حمیده لطفی نیا
50 - دکتر محمد کلاشی - دانشگاه فرهنگیان
51 - دکتر محمود دهقان هراتی - دانشگاه معماری و هنر پارس
52 - خانم طاهره محمدپور
53 - دکتر علیرضا پورشبانان
1401
1 - خانم یاسمین سجادی - تربیت مدرس
2 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر رویا لطافتی - تربیت مدرس
4 - دکتر اسماعیل برواسی - دانشگاه فردوسی مشهد
5 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
6 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
7 - دکتر بهمن نامور مطلق
8 - Dr Seyedeh Nahid Hejazi - The Academy of Persian Language and Literature
9 - آقای رضا چهرقانی - دانشگاه بین‌‎‌المللی امام خمینی(ره)
10 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم - دانشگاه شهید بهشتی
11 - دکتر مسعود فرهمندفر - دانشگاه علامه طباطبائی
12 - خانم حمیده لطفی نیا