فهرست داوران

1403
1 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
2 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر مهیار علوی مقدم - دانشگاه حکیم سبزواری
4 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر محمد بهنام فر - دانشگاه بیرجند
6 - دکتر علی جهانشاهی افشار - شهید باهنر کرمان
7 - دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8 - آقای شیرزاد طایفی - دانشگاه علّامه طباطبائی
9 - دکتر نجم الدّین جبّاری - دانشگاه کردستان
10 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
11 - دکتر مرتضی محسنی
12 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
13 - دکتر فریده داودی مقدم
14 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
15 - دکتر اسدالله نوروزی
16 - دکتر ابراهیم محمدی - دانشگاه بیرجند
17 - دکتر مهدی رمضانی - دانشگاه علامه طباطبایی
18 - دکتر سمیه رضایی - دانشگاه فرهنگیان
19 - دکتر جمیله اخیانی
20 - دکتر بهداد بیرانوند
21 - دکتر توحید شالچیان ناظر
22 - دکتر حیدر قمری
23 - دکتر آزاده مهرپویان
24 - دکتر سیدحسن طباطبایی
1402
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - سعید حسام‌پور
3 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
4 - دکتر هیوا حسن پور - عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
5 - دکتر سارا برامکی - دانشگاه خوارزمی
6 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
9 - دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
10 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
11 - دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
12 - دکتر عیسی امن خانی
13 - دکتر سیدمصطفی مختاباد
14 - دکتر حمیدرضا خوارزمی
15 - دکتر علی جهانشاهی افشار - شهید باهنر کرمان
16 - دکتر مریم شریف نسب
17 - خانم سرور خراشادی
18 - دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
19 - آقای ابراهیم ظاهری عبدوند
20 - دکتر عظیم جباره ناصرو
21 - دکتر حامد نوروزی
22 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
23 - دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
24 - دکتر علیرضا حاجیان نژاد - دانشگاه تهران
25 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
26 - دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
27 - آقای شیرزاد طایفی - دانشگاه علّامه طباطبائی
28 - دکتر نجم الدّین جبّاری - دانشگاه کردستان
29 - دکتر سکینه عباسی - گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان. ایران
30 - ابوالفضل مصفا جهرمی
31 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
32 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
33 - دکتر ناصر جابری - دانشگاه خلیج فارس
34 - خانم مریم مقدمی
35 - دکتر فرشته آلیانی - دانش آموخته دانشگاه گیلان
36 - دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
37 - دکتر مرتضی محسنی
38 - آقای علی آنی زاده
39 - دکتر محمود مهرآوران
40 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
41 - دکتر احمد غنی پور ملکشاه
42 - ناصر نیکوبخت - دانشگاه تربیت مدرس
43 - غلامحسین غلامحسین زاده
44 - محمدحسن حسن زاده نیری
45 - دکتر حسینعلی قبادی
46 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
47 - دکتر هادی نظری منظم
48 - دکتر فریده داودی مقدم
49 - دکتر زهرا انصاری - دانشگاه هرمزگان
50 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
51 - دکتر محمدرضا صرفی
52 - دکتر محمد رضا ترکی
53 - دکتر افسون قنبری
54 - دکتر مهدی نیک منش - دانشگاه الزهرا
55 - دکتر محمد دانشگر
56 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
57 - دکتر علیرضا نبی لو - دانشگاه قم
58 - دکتر بهزاد اتونی - دانشگاه آیت الله بروجردی
59 - دکتر فاطمه کاسی - دانشگاه پیام نور
60 - آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
61 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
62 - آقای جعفر فسایی - دانش اموخته دانشگاه هرمزگان
63 - دکتر فاطمه تسلیم جهرمی - دانشگاه جهرم
64 - آقای حسین حسن رضائی - استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
65 - دکتر محمود کمالی - دانشگاه پیام نور
66 - دکتر زهرا جمشیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
67 - دکتر موسی رحیمی - علامه طباطبایی
68 - دکتر مهسا رون - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
69 - دکتر اعظم حسینی - تربیت مدرس
70 - دکتر محمداکبر سپاهی - دانشگاه ولایت
71 - دکتر جواد نظری مقدم - دانشگاه گیلان
72 - دکتر فریده داودی مقدم - دانشگاه شاهد
73 - دکتر محمد خسروی شکیب - دانشگاه لرستان
74 - دکتر رمضانعلی فلاح رفیع - تربیت مدرس
75 - دکتر ابراهیم دانش - دانشگاه محقق اردبیلی
76 - دکتر مهدی سعیدی - بنیاد ایران شناسی و پیام نور شهرکرد
77 - دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
78 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
79 - آقای رضا رفایی
80 - دکتر محبوبه مباشری - دانشگاه الزهرا
81 - دکتر محمود دهقان هراتی - دانشگاه معماری و هنر پارس
82 - دکتر سمیه شرونی - دانشگاه خلیج فارس
83 - آقای مهدی احمدی خواه - -
84 - آقای موسی محمودزهی - دانشگاه ولایت ایرانشهر
85 - دکتر یداله بهمنی
86 - دکتر احمد فروزانفر
87 - Saeed Vaez - علّامه طباطبائی
88 - دکتر حسین بخشی
89 - دکتر علیرضا امیدبخش - دانشگاه علامه طباطبایی
90 - دکتر حسین بخشی - دانشگاه زنجان
1401
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
3 - دکتر مهیار علوی مقدم - دانشگاه حکیم سبزواری
4 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر ابوالفضل حری
7 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
8 - دکتر محمد بهنام فر - دانشگاه بیرجند
9 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر سجاد آیدنلو
11 - دکتر سیدمصطفی مختاباد
12 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
13 - دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
14 - آقای ابراهیم ظاهری عبدوند
15 - خانم مرضیه عظیمی
16 - دکتر عظیم جباره ناصرو
17 - دکتر حامد نوروزی
18 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
20 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
21 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
22 - دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
23 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
24 - دکتر سکینه عباسی - گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان. ایران
25 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
26 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
27 - دکتر فرشته آلیانی - دانش آموخته دانشگاه گیلان
28 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
29 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
30 - دکتر احمد غنی پور ملکشاه
31 - عبدالله حسن زاده میرعلی
32 - دکتر فاطمه مدرسی
33 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
34 - خانم نسرین شکیبی ممتاز
35 - دکتر فریده داودی مقدم
36 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
37 - دکتر حمید سفیدگر شهانقی
38 - دکتر محمدرضا صرفی
39 - دکتر محمد شادروی منش - دانشگاه خوارزمی
40 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
41 - آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
42 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
43 - آقای جعفر فسایی - دانش اموخته دانشگاه هرمزگان
44 - دکتر مهسا رون - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
45 - دکتر اعظم حسینی - تربیت مدرس
46 - دکتر جواد نظری مقدم - دانشگاه گیلان
47 - آقای سیاوش مرشدی - نمتل
48 - دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
49 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
50 - آقای رضا رفایی