فهرست داوران

1403
1 - آقای هادی رهنما - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 - دکتر رضا ناظمیان
3 - دکتر کاوس روحی برندق
4 - دکتر آتنا بهادری - دانشگاه الزهراء(س)
5 - دکتر اباذر کافی موسوی - دانشگاه فرهنگیان
6 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
7 - خانم Hayat Ameri - Tarbiat Modares University
8 - دکتر ساجده نبئی - دانشگاه الزهراء(س)
9 - دکتر الهام زرین کلاه - مرکز آموزش عالی اقلید
10 - دکتر حسین حسن رضایی
11 - دکتر بی بی سادات رضی بهابادی
12 - دکتر آسیه ذوعلم
13 - دکتر محمدرضا ستوده نیا - دانشگاه اصفهان
1402
1 - آقای هادی رهنما - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 - آقای عسگر بابازاده اقدم
3 - دکتر فرشید ترکاشوند - دانشگاه بین المللی امام خمینی
4 - دکتر مرتضی قائمی
5 - دکتر سید مهدی مسبوق
6 - دکتر کاوس روحی برندق
7 - دکتر علی نجفی ایوکی - دانشگاه کاشان
8 - دکتر هادی نظری منظم
9 - جواد اصغری
10 - دکتر علی اسودی - خوارزمی
11 - دکتر علی صیادانی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
12 - دکتر عباس اقبالی - دانشگاه کاشان
13 - آقای سید سجاد غلامی
14 - دکتر محمد حسن تقیه
15 - دکتر مرضیه محصص - دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان
16 - دکتر الخاص ویسی
17 - دکتر آتنا بهادری - دانشگاه الزهراء(س)
18 - دکتر محمود مکوند
19 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
20 - دکتر زهره قربانی مادوانی - دانشگاه علامه طباطبائی
21 - دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
22 - آقای محمد رحیمی خویگانی - دانشگاه اصفهان
23 - غلامعباس رضایی هفتادری
24 - دکتر صدیقه زودرنج - دانشگاه بوعلی سینا
25 - دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
26 - دکتر علی اکبر نورسیده - دانشگاه سمنان
27 - دکتر جلیل پروین - دانشگاه علوم حدیث
28 - دکتر ابراهیم نامداری - دانشگاه آیت الله بروجردی
29 - دکتر هادی زینی ملک آباد - دانشگاه سیستان وبلوچستان
30 - دکتر حبیب الله حلیمی جلودار - مازندران
31 - دکتر احسان اسماعیلی طاهری - دانشگاه سمنان
32 - خانم Hayat Ameri - Tarbiat Modares University
33 - دکتر مجتبی شکوری - دانشگاه کوثر بجنورد
34 - دکتر رسول بلاوی - دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
35 - آقای کرم سیاوشی - دانشگاه بوعلی سینا
36 - دکتر سید محمود میرزایی الحسینی - دانشگاه لرستان
37 - دکتر ایوب امرائی - دانشگاه آیت الله بروجردی
38 - دکتر احمد امیدوار - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
39 - دکتر محمدرضا شاهرودی - دانشگاه تهران
40 - دکتر فریده امینی - دانشگاه الزهرا (س)
41 - آقای علی دهقان
42 - آقای علی کالیراد
43 - دکتر الهام زرین کلاه - مرکز آموزش عالی اقلید
44 - دکتر زهره بابا احمدی میلانی
45 - دکتر محمود نقی زاده
46 - دکتر حسین حسن رضایی
47 - دکتر معینی معینی
48 - دکتر بی بی سادات رضی بهابادی
49 - دکتر ابوالفضل رضایی
50 - دکتر سهیلا جلالی - دانشگاه الزهرا
51 - دکتر حسين مهتدي - خليج فارس
52 - دکتر زینب السادات حسینی
53 - دکتر نجمه شبیری
54 - دکتر مریم حق روستا
55 - دکتر مهدی ایزدی
56 - دکتر ولی الله حسومی
57 - دکتر آسیه ذوعلم
58 - دکتر محمدرضا ستوده نیا - دانشگاه اصفهان
59 - دکتر محمدرضا مصطفایی
1401
1 - آقای عسگر بابازاده اقدم
2 - دکتر رضا ناظمیان
3 - دکتر هادی نظری منظم
4 - دکتر محمد حسن تقیه
5 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
6 - دکتر شهریار نیازی
7 - نهلا غروی نایینی
8 - دکتر علی اکبر نورسیده - دانشگاه سمنان
9 - دکتر ابراهیم نامداری - دانشگاه آیت الله بروجردی
10 - آقای محمدامین قاسمی نیا - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر احسان اسماعیلی طاهری - دانشگاه سمنان
12 - دکتر علی اصغر شهبازی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
13 - آقای علی دهقان