فهرست داوران

1402
1 - سید محمد رضی مصطفوی نیا
2 - آقای هادی رهنما - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 - آقای عسگر بابازاده اقدم
4 - دکتر سید حیدر فرع شیرازی
5 - خانم شیرین پورابراهیم
6 - دکتر هادی نظری منظم
7 - دکتر علی اسودی - خوارزمی
8 - دکتر علی صیادانی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
9 - دکتر محمد حسن تقیه
10 - دکتر الخاص ویسی
11 - دکتر آتنا بهادری - دانشگاه الزهراء(س)
12 - دکتر زهره قربانی مادوانی - دانشگاه علامه طباطبائی
13 - دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
14 - دکتر صدیقه زودرنج - دانشگاه بوعلی سینا
15 - دکتر نصرت نیلساز
16 - دکتر علی شریفی
17 - دکتر علی اکبر نورسیده - دانشگاه سمنان
18 - دکتر جلیل پروین - دانشگاه علوم حدیث
19 - دکتر ابراهیم نامداری - دانشگاه آیت الله بروجردی
20 - دکتر حبیب الله حلیمی جلودار - مازندران
21 - خانم Hayat Ameri - Tarbiat Modares University
22 - دکتر الهه هادیان رسنانی - دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
23 - دکتر زهره اخوان مقدم - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
24 - آقای قادر پریز - دانشگاه علامه طباطبائی
25 - دکتر فریده امینی - دانشگاه الزهرا (س)
26 - آقای علی دهقان
27 - آقای علی کالیراد
28 - خانم زهرا صرفی
29 - دکتر مریم قبادی - پژوهشگاه علوم انسانی
30 - دکتر زهره بابا احمدی میلانی
31 - دکتر محمود نقی زاده
1401
1 - آقای عسگر بابازاده اقدم
2 - دکتر ابوالفضل حری
3 - دکتر رضا ناظمیان
4 - خانم شیرین پورابراهیم
5 - دکتر هادی نظری منظم
6 - دکتر محمد حسن تقیه
7 - دکتر نصرت حجازی
8 - دکتر عبدالله میراحمدی - دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
9 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
10 - دکتر زهرا محققیان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
11 - دکتر شهریار نیازی
12 - نهلا غروی نایینی
13 - دکتر علی اکبر نورسیده - دانشگاه سمنان
14 - دکتر ابراهیم نامداری - دانشگاه آیت الله بروجردی
15 - آقای محمدامین قاسمی نیا - دانشگاه تربیت مدرس
16 - دکتر احسان اسماعیلی طاهری - دانشگاه سمنان
17 - آقای قادر پریز - دانشگاه علامه طباطبائی
18 - دکتر علی اصغر شهبازی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
19 - آقای علی دهقان
1400
1 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر رضا ناظمیان
3 - دکتر کاوس روحی برندق
4 - دکتر علی صفری - دانشگاه قرآن و حدیث
5 - خانم شیرین پورابراهیم
6 - دکتر هادی نظری منظم
7 - دکتر نصرت حجازی
8 - دکتر عبدالله میراحمدی - دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
9 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا