راهنمای منبع نویسی

  1. مراجع
ارجاع به مراجع فارسی و به خصوص مقالات مرتبط منتشر شده در مجله مدیریت پروژه محورتوصیه می­شود. مراجع فارسی زبان باید به صورت معادل انگلیسی آن­ها درج شده و در انتهای آن­ها و در داخل پرانتز از عبارت (In Persian) استفاده شود. تمامی مراجع با قلم کامبریا 7 نوشته می­شوند. شماره مرجع داخل کروشه و با ایجاد بیرون­زدگی 5 میلی‏متر از خط دوم هر مرجع، نوشته می­شود. در ادامه چند مثال از نحوه نگارش مراجع مطابق با ساختار مجله آورده شده است.
به ایتالیک یا ساده بودن فونت­ها توجه شود. توجه شود که فقط نام نشریه [1،2]، نام کتاب [3،4]، عنوان اصلی و فصل کتاب در کتاب­های گردآوری شده [5] عنوان کنفرانس یا کتابچه مقالات آن [6،7]، عنوان پایان‏نامه یا رساله [8،9]  عنوان مطلب درج شده در وب­سایت اینترنتی [10،11]، عنوان اختراع [12] و عنوان گزارش [13] و نظایر آن، ایتالیک هستند.
تذکر: برای نوشتن مراجع می­توانید از سبک numbered  در نرم­افزار اِندنُت[1] استفاده کنید.
برای مراجع فارسی در این نرم­افزار کافی است در قسمت زبان[2] مرجع، عبارت (In Persian) درج شود.

            A. Author 1 and B. Author 2, Title of the Book.  John Wiley & Sons, pp. 100-105, 2002.
 
  1.             A. Author 1 and B. Author 2, “Title of the conference paper,” Proc. Int. Conf. on Power System Reliability. Singapore, pp. 100-105, 1999.
  2. A. Author 1 and B. Author 2, “Title of the journal paper” IEEE Trans, Vol. 55, No. 1, pp. 12-23, 2007. (In Persian)

[1]. EndNote
[2]. Language