راهنمای منبع نویسی

مولف محترم، هنگام ارجاع دهی به منابع مورد استفاده در مقاله دقت شود که روش مأخذنویسی در این نشریه، APA می باشد.
منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نامکتاب (حروف مورّب و سیاه، قلم شماره11)نام و نام‌خانوادگی مترجم. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.
مقاله منتشرشده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه (حروف مورّب و سیاه، قلم شماره11). دوره (شماره نشریه)، شماره صفحات.
مقاله ترجمه‌شده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام و نام‌خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورّب و سیاه، قلم شماره11). دوره (شماره نشریه). شماره صفحات.
پایگاه‌‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریه الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شماره 11)دوره. تاریخ مراجعه به سایت.
> نشانی دقیق پایگاه اینترنتی<
6. ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه/ صفحات‌) نوشته شود. در مورد منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود و معادل لاتین کلمات در پایان مقاله بیاید. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شماره 12) درج شود.
7. نام کتاب‌ها در داخل متن به صورت سیاه و مورّب (قلم شماره 11) و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه» در داخل گیومه قرار گیرد.