راهنمای منبع نویسی

- ‌برای ‌ارجاع ‌از ‌روش ‌شماره‌گذاری ‌ونکوور (Vancouver) ‌استفاده ‌شود. فهرست ‌تمام ‌مراجع ‌در ‌قسمت ‌پایانی ‌مقاله، ‌براساس ‌ترتیب ‌استناد ‌در ‌متن ‌و ‌به ‌ترتیب ‌شماره‌گذاری ‌شوند. ‌مراجع ‌باید ‌به‌صورت ‌کامل ‌نوشته ‌شوند.
- مرجع ‌در ‌متن، ‌با ‌آوردن ‌عدد ‌ترتیبی ‌مرجع ‌در ‌داخل ‌قلاب ‌مشخص ‌می‌شود (مثال: [1]). در ‌صورت ‌استناد ‌همزمان، ‌شماره ‌مراجع ‌به‌ترتیب ‌صعودی ‌از ‌راست ‌به ‌چپ ‌آمده ‌و ‌با ‌ویرگول ‌جدا ‌شوند. ‌در ‌استناد ‌متوالی ‌نیز ‌شماره‌ها ‌با ‌خط ‌تیره ‌تفکیک ‌گردند. ‌(مثال: ‌[12، ‌25، ‌34-32] ‌و ‌[53-51]).
- ‌نویسنده ‌بایستی ‌تمامی ‌مراجع ‌را ‌بررسی ‌و ‌نظر ‌خود ‌را ‌درباره ‌نتایج ‌آن‌ها ‌بیان ‌کند. ‌این ‌نکته ‌مغایر ‌با ‌ارجاع ‌گروهی ‌مقالات ‌است ‌(مثال ‌نادرست: ‌برخی ‌نویسندگان ‌[27-20] نشان ‌دادند).

- ‌مراجع ‌اصیل ‌قابل ‌استناد ‌در ‌نگارش ‌مقالات، ‌مراجعی ‌هستند ‌که ‌محتوای ‌آنها ‌داوری‌ ‌همتراز‌ ‌شده ‌باشد. ‌بنابراین، ‌کتاب، ‌سایت، ‌مطالب ‌کنفرانس‌‌ها، ‌پایان‌نامه ‌یا ‌رساله ‌دانشجویی ‌و ‌غیره همتراز ‌مقاله ‌پژوهشی ‌به‌شمار ‌نمی‌آیند. ‌این‌گونه ‌مراجع ‌نباید ‌بیش ‌از 20% ارجاعات مقاله ‌را ‌تشکیل ‌دهد.