راهنمای منبع نویسی

شیوۀ  نگارش منابع:
منابع مورد استفاده دست اول بوده و هم در متن و هم در انتهای مقاله بر اساس دستورالعمل APA نسخۀ 7 آورده شوند. مثال:

الف) مقاله
 کاظمی، ف. (1393). کارکرد زبان­شناسی سازگانی در کتب درسی دانشگاهی (بررسی کتاب بیوشیمی عمومی). پژوهش و نگارش کتب درسی، 18(34)، 1 ـ 27.
قصدی، ر.، اروندیان، ک.، رضایی، ف.، و حاتمی، ح. (۱۳۹۵). مقایسۀ تحلیل بالینی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم بر روی کودکان ۱۲ الی ۱۴ سالۀ شاهد و عادی. اصول بهداشتی، ۱۹(۳)، 305-310.
 Macaro, E., & Erler, L. (2008). Raising the achievement of young-beginner readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, 29(1), 90-119
ب) کتاب:
گراث ـ مارنات، گ. (۱۹۹۷). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان­پزشکان. ترجمۀ ح. پاشاشریفی و م. نیکخو (۱۳۹۲). تهران: رشد.
نکته: در آثار ترجمه­ای لازم است سال چاپ اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید و در بخش ارجاعات درون متنی به شکل همکاران ذکر شود، به این شکل (گراث ـ مارنات، 1997، ترجمۀ پاشاشریفی و نیکخو، 1392).
Grabe, W. (2009). Reading in a second language: Moving from theory to practice. New York: Cambridge University Press.
 ج) همایش:
شریفی، ش. (1390). بررسی معنایی افعال مرکب اندام­بنیاد از دیدگاه شناختی. در ششمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. به کوشش ق. رضوانیان و ا. غنی­پور ملکشاه. مازندران: دانشگاه مازندران.
Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 101-114).
 د. پایان نامه/ رساله:
شاهرخی­ شهرکی، م. (1385). بررسی شعر کودک از منظر زبان‌شناسی نقش­گرای هلیدی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
Hidangmayum, N. (2010). Parenting stress of normal and mentally challenged children. Master thesis, Clinical Psychology Department, Harvard University.
 هـ . الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب:
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)