اصول شفافیت

فرایند داوری
تمامی مقالات ارسالی به مجله مهندسی مکانیک مدرس از منظر دارا بودن اصول اولیه و قرارداشتن در چهارچوب موضوعات مجله مورد بررسی قرار می‌گیرند. مقالات واجد شرایط تحت فرایند داوری توسط حداقل 2 داور متخصص که توسط سردبیر و یا دبیران تخصصی انتخاب می‌شوند، قرار می‌گیرد.

هیئت تحریره
مجله مهندسی مکانیک مدرس تحت نظارت علمی هیئت تحریریه بوده که هر کدام به عنوان متخصصین در حوزه خود شناخته می‌شوند. برخی اختیارات هیئت تحریریه به سردبیر مجله تفویض شده است.

هزینه‌های چاپ
تمامی مقالات در مجله مکانیک مدرس به صورت رایگان دریافت، داوری و چاپ می‌شود. مجله مکانیک مدرس از بیانیه Bethesda پیروی می‌کند.

فرآیند شناسایی و رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات تحقیقاتی
ناشر و سردبیر مجله مکانیک مدرس مسئول از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی از جمله سرقت ادبی، دستکاری استناد، جعل داده‌ها و غیره رخ داده است، جلوگیری خواهند کرد. بر این اساس، در مقابل ادعاها از دستورالعمل‌های COPE پیروی خواهد شد.

مالکیت
مجله مکانیک مدرس تحت مالکیت انتشارات دانشگاه تربیت مدرس فعالیت می‌کند.

تعارض منافع
مقاله‌های ارسالی توسط اعضای هیئت تحریریه و سردبیر مجله مکانیک مدرس تحت فرایند داوری مشابه سایر نویسندگان قرار می‌گیرد. در مواردی که داور و یا خواننده به تعارض منافع   در یک مقاله مشکوک شون د (همه نویسندگان  فرم تعهد برای رعایت اصول تعارض منافع را در زمان ارسال پر می‌کنند)، مطابق   دستورالعمل‌های COPE عمل خواهد شد .

تبلی غات
مجله مکانیک مدرس از نظر مالی تنها توسط دانشگاه تربیت مدرس پشتیبانی می‌شود. 

بایگانی
تمامی مطالب و مقالات از ابتدا تا انتهای انتشار در سایت اختصاصی مجله منتشر می‌گردد. همچنین تمامی مطالب و مقالات به صورت آفلاین پشتیبانی گیری می‌شوند. علاوه بر این مجله مکانیک مدرس در حال برنامه‌ریزی برای عضویت در پایگاه‌های Scopus و 
Thomson-Reuters می‌باشد.