مشخصات تيم علمی نشريهمحمد حسین عزیزی‌تبریززاد
استاد تمام رشته علوم و صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران
azizit_mmodares.ac.ir

ایرج شریفی‌آل‌آقا
استادیار شیمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
iasharifigmail.com

Ehsan Jenab
Senior Scientist - Innovation, Commercial and Development
Tate&Lyle Americas 5450 Prairie Stone Pkwy, Hoffman Estates, IL 60192
منوچهر حامدی
استاد شیمی مواد غذایی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
mmhamediut.ac.ir
زهره حمیدی
دانشیار بیوتکنولوژی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hamidy_zmodares.ac.ir
نوردهر رکنی
استاد تکنولوژی گوشت
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Rokningmail.com
محمدعلی سحری
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
saharimodares.ac.ir
سلیمان عباسی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sabbasifoodmodares.ac.ir
گیتی کریم
استاد لبنیات
دانشگاه تهران، تهران، ایران
fsctmodares.ac.ir
منوچهر وثوقی
استاد بیوتکنولوژی
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
vosoughisharif.edu
Mohammadamin Mohammadifar
Research Group for Food Production Engineering National Food Institute
National Food Institute, Technical University of Denmark
moamofood.dtu.dk
Ali Rashidinejad
Research Officer Riddet Institute
Riddet Institute Campus: Manawatu
A.Rashidinejadmassey.ac.nz