مشخصات تيم علمی نشريهخسرو خواجه
استاد بیوشیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
khajehmodares.ac.ir

بیژن رنجبر
استاد بیوفیزیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ranjbarbmodares.ac.ir

حسن ابراهیم زاده
...
دانشگاه تهران، تهران، ایران
ebizadehkhayam.ut.ac.ir
سامان حسینخانی
...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shosseinkhaniyahoo.com
خسرو خواجه
استاد بیوشیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
khajehmodares.ac.ir
بیژن رنجبر
...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ranjbarbmodares.ac.ir
مجتبی سعادتی
...
دانشگاه امام حسین، تهران، ایران
saadati_myahoo.com
یعقوب فتح‌اللهی
...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
fatolahimodares.ac.ir
نادر مقصودی
...
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
nmaghsoodisbmu.ac.ir
حسین نادری‌منش
...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nadermanmodares.ac.ir
خیام نکوئی
...
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
khayamarii.ac.ir
حسن جلیلی
دانشیار مهندسی علوم زیستی
دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران، تهران، ایران .
hjaliliut.ac.ir
مسعود امانلو
استاد شیمی دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران .
amanloutums.ac.ir
سید امیر مرعشی
دانشیار گروه بیوتکنولوژی
پردیس علوم دانشگاه تهران، تهران، ایران.
marashiut.ac.ir
محمد علی آموزگار
استاد میکروبیولوژی
دانشگاه تهران، تهران، ایران .
amoozegarut.ac.ir