مدیریت پروژه محورمحمدحسین صبحیه
دانشیار مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sobhiyahmodares.ac.ir

هانی اربابی
استادیار مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
arbabimodares.ac.ir

ابوالفضل کزازی
استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
kazaziatu.ac.ir
احسان الله اشتهاردیان
دانشیار مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
eshtehardianmodares.ac.ir
احد نظری
دانشیار مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
a_nazarisbu.ac.ir
علیرضا علی احمدی
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
aliahmadiaiust.ac.ir
طهمورث حسنقلی پوریاسوری
استاد مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
thyasoryut.ac.ir
محمد حسین صبحیه
دانشیار مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
sobhiyahmodares.ac.ir
سید سپهر قاضی نوری نائینی
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
ghazinoorymodares.ac.ir

مهدی روانشادنیا
دانشیار مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ravanshadniasrbiau.ac.ir
مجتبی عزیزی
استادیار مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
azizi.pmmodares.ac.ir