مشخصات تيم علمی نشريهعادل آذر
استاد مدیریت صنعتی
دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
azaramodares.ac.ir

اصغر مشبکی
استاد مدیریت بازرگانی
دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
moshabakmodares.ac.ir

احمد جعفرنژاد
استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
jafarnjadut.ac.ir
سیدحمید خدادادحسینی
استاد مدیریت بازرگانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
khodadadmodares.ac.ir
بهروز دری
دانشیار مدیریت صنعتی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
b-dorisbu.ac.ir
رضا راعی
استاد مدیریت مالی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
rraieut.ac.ir
بابک سهرابی
استاد مدیریت IT
دانشگاه تهران، تهران، ایران
bsohrabiut.ac.ir
علی‌اصغر فانی
دانشیار مدیریت دولتی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
afanimodares.ac.ir
اسداله کردنائیج
دانشیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
naeijmodares.ac.ir
محمدرضا مهرگان
استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
mehreganut.ac.ir