مشخصات تيم علمی نشريه


مجید احمدیان
استاد اقتصاد منابع انرژی و محیط زیست
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mahmadianut.ac.ir
یداله دادگر
استاد اقتصاد بخش عمومی
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
y_dadgarsbu.ac.ir
حسین صادقی
دانشیار اقتصاد انرژی – اقتصاد منابع و محیط زیست – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی
دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sadeghihmodares.ac.ir
مرتضی عزتی
دانشیار علوم اقتصادی
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mezzatimodares.ac.ir
منصور زراء نژاد
استاد علوم اقتصادی
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
zarramgmail.com
عباس عصاری‌آرانی
دانشیار اقتصاد
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
assari_amodares.ac.ir
کاظم یاوری
استاد اقتصاد توسعه و بین الملل
دانشگاه یزد، یزد، ایران
kyavariyazd.ac.ir
مجید صامتی
استاد علوم اقتصادی
دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
majidsametiase.ui.ac.ir
Srdjan Redzepagic
Full Professor of Economics
University Côte d’Azur (University Nice Sophia Antipolis) Nice, France
univ-cotedazur.frSrdjan.redzepagic
سعید راسخی
استاد علوم اقتصادی
دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
Srasekhiumz.ac.ir
مصطفی سلیمی فر
استاد علوم اقتصادی
دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
mostafaum.ac.ir
عبدالمجید جلایی
استاد اقتصاد بین الملل
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
jalaeeuk.ac.ir
حسین اصغرپور
استاد علوم اقتصادی
دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
asgharpurhgmail.com
مصطفی عمادزاده
استاد علوم اقتصادی
دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران
emazirgmail.com

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها