مشخصات تيم علمی نشريهمسعود قدسیان
استاد مهندسی آب
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghodsmodares.ac.ir

فرهاد دانشجو
استاد مهندسی سازه- زلزله
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
danesh_famodares.ac.ir

محمدتقی احمدی
استاد سازه های هیدرولیکی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mahmadimodares.ac.ir
علی‌اکبر آقاکوچک
استاد مهندسی عمران سازه های دریایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
a_aghamodares.ac.ir
بیتا آیتی
دانشیار مهندسی عمران محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ayati_bimodares.ac.ir
عباسعلی تسنیمی
استاد مهندسی سازه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
tasnimimodares.ac.ir
ابوالفضل حسنی
استاد مهندسی عمران طراحی روسازی‌های بتنی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hassanimodares.ac.ir
علی‌اکبر صالحی
استاد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
salehimodares.ac.ir
محمود صفارزاده
استاد حمل و نقل
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
saffar_mmodares.ac.ir
علی فاخر
استاد ژنوتکنیک
دانشگاه تهران، تهران، ایران
afakherut.ac.ir
پرویز قدوسی
استاد مهندسی راه
دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
ghoddousiiust.ac.ir
غلامرضا قدرتی امیری
استاد سازه - زلزله
دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
ghodratiiust.ac.ir
مسعود قدسیان
استاد مهندسی آب
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghodsmodares.ac.ir
فرهاد دانشجو
استاد مهندسی سازه- زلزله
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
danesh_famodares.ac.ir
محمد حسن بازیار
استاد ژئوتکنیک
دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
محسن قائمیان
استاد سازه هیدرولیکی
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
ghaemiansharif.edu
پروفسور ناصر خاجی
عضو هیات علمی
دانشگاه هیروشیما
nkajihiroshima-u-ac.jp
دکتر محمد حیدرزاده

دانشگاه انگلستان
mhk58bath.ac.uk
پروفسور علی فخیمی
استاد
دانشگاه نیومکزیکو امریکا
Ali.fakhiminmt.edu
پروفسور جمال رستمی

دانشگاه کلرادو
rostamimines.edu