مشخصات تيم علمی نشريهمحمدمهدی هیهات
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mmheyhatmodares.ac.ir

غلامحسین لیاقت
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghlia530modares.ac.ir

محمد بخشی جویباری
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
bakhshinit.ac.ir

محمدرضا کرفی
استادیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
karafimodares.ac.ir

امیر راستی
استادیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
a.rastimodares.ac.ir

ناصر اشگریز
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تورنتو،تورنتو، کانادا
ashgrizmie.utoronto.ca
حسن مسلمی‌نایینی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
moslemimodares.ac.ir
کیومرث مظاهری
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kiumarsmodares.ac.ir
کامل هومن
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه کویینزلند، بریزبن، استرالیا
k.hoomanuq.edu.au
امیر حسین بهروش
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
amirhbmodares.ac.ir
محمد گلزار
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
m.golzarmodares.ac.ir
محمد جواد ناطق
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nateghmodares.ac.ir
محمدرضا کرفی
استادیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
karafimodares.ac.ir
محمد بخشی جویباری
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
bakhshinit.ac.ir
محسن شاکری
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
shakerinit.ac.ir
دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
seyedkashibirjand.ac.ir
مهدی مدبری فر
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه اراک، اراک، ایران.
m-modabberifararaku.ac.ir
مهران محبوب خواه
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
mahboobkhahtabrizu.ac.ir
محمد حسین صادقی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sadeghimmodares.ac.ir
مهدی ظهور
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
mzohoorkntu.ac.ir
مهدی احمدی نجف آبادی
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
ahmadinaut.ac.ir
موسی فرهادی
استاد حرارت و سیالات
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
mfarhadinit.ac.ir
علیرضا فلاحی آرزودار
استاد ساخت و تولید
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
afallahiaut.ac.ir
حامد صفی‌خانی
دانشیار تبدیل انرژی
دانشگاه اراک، اراک، ایران
h-safikhaniaraku.ac.ir