مشخصات تيم علمی نشريهسیدمحمد موسوی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mousavimmodares.ac.ir

مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mehdi.razzaghimodares.ac.ir

احمدرضا بهرامیان
دانشیار مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
abahramianmodares.ac.ir
مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mehdi.razzaghimodares.ac.ir
مهدی رفیع زاده
استاد مهندسی پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
mehdiaut.ac.ir
مهرداد کوکبی
استاد مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mehrirmodares.ac.ir
نوید مستوفی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
mostoufiut.ac.ir
سیدمحمد موسوی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mousavi_mmodares.ac.ir
مهدی ‌نکومنش
استاد مهندسی پلیمر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
m.nekoomaneshippi.ac.ir
حمید زیلوئی
دانشیار بیوتکنولوژی
دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
Hziloueicc.iut.ac.ir
رامین کریم زاده
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
raminmodares.ac.ir
مهدی عبداللهی
دانشیار مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
abdollahimmodares.ac.ir

محمدرضا امیدخواه‌نسرین
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
omidkhahmodares.ac.ir