مشخصات تيم علمی نشريهعلی شمس الدینی
دانشیار مهندسی سنجش ازدور
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ali.shamsoddinimodares.ac.ir

محمد شریفی کیا
دانشیار سنجش از دور
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sharifikiamodares.ac.ir

محمدرضا رضوانی
استاد برنامه ریزی روستایی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
rrezvaniut.ac.ir
سیاوش شایان
استاد اقلیم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shayanmodares.ac.ir
سیدیحیی صفوی
استاد جغرافیای سیاسی
دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
rsafaviyahoo.com
بهلول علیجانی
استاد اقلیم شناسی
دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
alijanikhu.ac.ir
عباس‌ علی‌محمدی
دانشیار سنجش از دور
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
alimoh_abbkntu.ac.ir
منوچهر فرج‌زاده‌اصل
استاد سنجش از دور
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
farajzammodares.ac.ir
ابوالفضل مشکینی
استاد برنامه ریزی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
abolfazl.meshkinigmail.com
سیدمهدی موسی‌کاظمی
استاد برنامه ریزی شهری
دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
moosa_kapnu.ac.ir
مجتبی یمانی
استاد ژئومورفولوژی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
myamanyut.ac.ir