مشخصات تيم علمی نشريهعلی شمس الدینی
دانشیار مهندسی سنجش ازدور
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ali.shamsoddinimodares.ac.ir

محمد شریفی کیا
دانشیار سنجش از دور
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sharifikiamodares.ac.ir

محمدرضا رضوانی
استاد برنامه ریزی روستایی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
rrezvaniut.ac.ir
سیدیحیی صفوی
استاد جغرافیای سیاسی
دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
rsafaviyahoo.com
مهدی پورطاهری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mahditmodares.ac.ir
مجتبی یمانی
استاد ژئومورفولوژی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
myamanyut.ac.ir
علی محمدزاده
استاد سنجش از دور
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
a_mohammadzadehkntu.ac.ir
یوسف قویدل
استاد جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghavidelmodares.ac.ir
خلیل ولی‌زاده کامران
استاد سنجش از دور و GIS
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
valizadehtabrizu.ac.ir
محمد رافع بن مجید
استاد برنامه ریزی محیط زیست، کاربرد GIS در برنامه ریزی، برنامه ریزی شهری
دانشگاه تکنولوژی مالزی، کوالالامپور، مالزی
rafeeutm.my
احمد یوسری
استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه قاهره، جیزه، مصر
ahmed.yousrycu.edu.eg
بارباروس گونچیل
استاد جغرافیای طبیعی
دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه
barbarosistanbul.edu.tr
علی شمس الدینی
دانشیار سنجش از دور
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ali.shamsoddinimodares.ac.ir
محمد شریفی کیا
دانشیار سنجش از دور
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sharifikiamodares.ac.ir
ابوالفضل مشکینی
دانشیار برنامه ریزی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
abolfazl.meshkinigmail.com
رضا خیرالدین
دانشیار آمایش محیط-شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
reza_kheyroddiniust.ac.ir
علیرضا خواجه شاهکوهی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
shahkoohigu.ac.ir
محمود احمدی
دانشیار جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ma_ahmadisbu.ac.ir
کای گو
دانشیار برنامه ریزی و معماری
دانشگاه اوکلند، اوکلند، نیوزلند
k.guauckland.ac.nz