تماس با ما

اطلاعات تماس دفتر نشریه
مدیر اجرایی دکتر افسون قنبری
شماره تماس: (روزهای شنبه و چهارشنبه)
ساعت تماس: ۸-۱۶
۸۸۶۳۰۲۳۱-۸۲۸۸۴۰۶۷
آدرس ایمیل pazhohesh_adabi@yahoo.com