تماس با ما

اطلاعات تماس دفتر نشریه
مدیر اجرایی دکتر افسون قنبری
شماره تماس: ( روزهای شنبه و چهارشنبه) 
ساعت تماس: ۸ -۱۶
۸۲۸۸۴۰۶۷- ۸۸۶۳۰۲۳۱
آدرس ایمیل pazhohesh_adabi@yahoo.com