تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان بنیان، طبقه دوم، دبیرخانه نشریات علمی-پژوهشی
مدیر داخلی سمیه پورباقر
شماره تماس 09122838257- ساعت تماس 9 تا 12
آدرس ایمیل japtm@modares.ac.ir