تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
مدیر اجرایی  فریبا حیدری
تلفن تماس ۸۲۸۸۲۰۰۸
آدرس ایمیل aarmodares.ac.ir