راهنمای نویسندگان

1. گردش کار مقاله
گردش کار مقاله پس از دریافت توسط سامانه، به‌شرح زیر است:
۱-۱ . مقاله برای صحت انطباق موضوعی با مجله و برخورداری از حداقل کیفی و همچنین رعایت ساختار نگارشی مورد نظر مجله، بررسی می‌شود. مقاله‌ای که از نظر موضوعی یا حداقل کیفیت، مورد پذیرش مجله نباشند در همین مرحله رد موضوعی یا کیفی می‌شود. پس از تایید در این مرحله، مقاله برای انتخاب داوران تخصصی برای سردبیر ارسال می‌شود.
۱-۲. مقاله با اخذ حداقل ۲ جواب داوری، برای جمع‌بندی نظرات داوران به سردبیر ارسال می‌شود.
۱-۳.  در صورتی که پاسخ مجله پس از جمع‌بندی نظر داوران توسط سردبیر پذیرش یا رد قطعی مقاله نباشد، نویسندگان حداکثر ۱۰ روز فرصت دارند که مقاله را براساس نظر داوران اصلاح کرده و ارسال نمایند.
۱-۴.  پس از دریافت اصلاحات نویسندگان، سردبیر یا فردی که از طرف سردبیر تعیین می‌شود وظیفه تشخیص کفایت اصلاحات را به عهده خواهد داشت. روند اصلاحات توسط نویسندگان و بررسی کفایت اصلاحات تا زمان اتخاذ تصمیم قطعی برای پذیرش یا رد مقاله ادامه می‌یابد، با این تفاوت که حداکثر زمان نویسندگان برای انجام اصلاحات مجدد ۷ روز است. سردبیر ممکن است پس از دریافت نتایج داوری، مقاله را برای داوری مجدد به داوران قبلی یا به داوران جدیدی ارجاع دهد.
۱-۵.  مدت‌زمان بررسی، حقی برای نویسندگان مبنی بر پذیرش مقاله ایشان ایجاد نمی‌نماید.
۱-۶.  پس از اعلام پذیرش توسط سردبیر، مقاله به بخش ویراستاری مجله منتقل می­شود مجله در مورد اعمال ویرایش اختیار تام دارد و طی انجام این مرحله، نویسندگان موظف به همکاری با ویراستاران برای رفع ایرادات احتمالی هستند پس از تکمیل ویرایش و قبل از صفحه‌بندی، نسخه نهایی به تایید ارسال‌کننده مقاله می‌رسد. عدم پذیرش نسخه نهایی توسط نویسندگان به معنی انصراف از انتشار مقاله است و پرونده مقاله مختومه می‌شود. از نظر مجله، تایید ارسال‌کننده مقاله مبنای تایید نویسندگان است.
2. ضوابط اخلاقی و حقوق مادی
توجه نویسندگان در باره ضوابط اخلاقی و حقوق مادی، به موارد زیر جلب می‌شود:
۲-۱.  تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که "مقاله ارسالی در هیچ مجله‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این مجله، برای هیچ مجله دیگری ارسال نخواهد شد و نویسندگان در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار، موظف به همکاری با ویراستاران مجله تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله هستند".
۲-۲.  نویسندگان تمامی حقوق مادی ناشی از انتشار مقاله (نه حقوق مادی ناشی از محتوای مقاله) را به مجله واگذار می‌نمایند.
۲-۳.  تمامی نویسندگان مقالات موظف به رعایت "پروتکل‌های اخلاق پژوهش" طی کلیه مراحل انجام پژوهش هستند و می‌بایست کلیه تاییدیه‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام هر پژوهش را اخذ نموده و در هنگام ارسال مقاله در اختیار مجله قرار دهند. همچنین، اعلام تمامی منابع مالی مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعارض منافع احتمالی نویسندگان الزامی است. ضوابط اخلاق پژوهش انتشارات تربیت مدرس مبتنی بر "دستورالعمل کمیته اخلاق نشر در مورد تعامل موسسات پژوهشی و نشریات در زمینه صداقت در پژوهش" درسامانه (http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity) قرار دارد.
۲-۴.  مقاله ارسالی از طرف نویسندگان نباید مشمول "انتشار تکراری" یا "سرقت علمی- ادبی" شود و بر این مساله نیز در "تعهدنامه نویسندگان مقالات" تاکید شده است. در ارجاع به منابع دیگر نباید عین متن مورد استفاده قرار گیرد و باید نقل به مضمون شود. هرگونه استفاده از متن، داده‌ها و تحلیل‌های منابع دیگر که شائبه دستبرد بدون ایجاد تغییرات کافی را ایجاد نماید مشمول سرقت علمی- ادبی است و این مساله شامل مقالات دیگر خود نویسندگان نیز می‌شودحتی اگر از پژوهشی واحد، چندین مقاله استخراج شده باشد، متن، شکل‌ها، جدول‌ها و منابع مورد استفاده نمی‌توانند کاملاً یکسان باشند و از داده‌های مشابه در مقاله استفاده شود. در صورتی که انجام سرقت علمی- ادبی توسط نویسندگان، در هر مرحله‌ای برای سردبیر محرز شود با ایشان طبق دستورالعمل‌های "کمیته اخلاق نشر" برخورد خواهد شد. جریمه این عمل از تذکر شفاهی تا اطلاع به سازمان مربوط به نویسندگان و ارگان‌های تصمیم‌گیر نشریات پژوهشی متغیر است.
۳.  شیوه نامه نگارش
برای دریافت شیوه نامه نگارش اینجا را کلیک کنید. لازم به ذکر است رعایت دقیق نکات گفته شده در این شیوه نامه ضروری است.
4. شیوه‌نامه ارسال مقاله
در ارسال مقاله به نکات زیر توجه شود:
۴-۱.  ارسال‌کننده مقاله از نظر مجله مسئول کلیه مکاتبات (نویسنده رابط) تلقی می‌شود که باید از نویسندگان مقاله باشد.
۴-۲.  نویسندگان می­بایست یک نفر از میان نویسندگان را به عنوان نویسنده مسئول انتخاب کنند که نامش در صورت پذیرش و انتشار مقاله به عنوان مسئول درج شود.
۴-۳. تکمیل و امضای فرم تعهدنامه نویسندگان توسط همه نویسندگان الزامی است و مقالات فاقد این فرم، مورد بررسی و انتشار قرار نمی‌گیرند.
۴-۴. ارسال مقاله تنها به‌صورت الکترونیک صورت میگیرد.