راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله

هرگونه مقالهپژوهشی در یکی از موضوعات زبان و ادبیات فارسی که در آن موازین علمی رعایت شود برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته میشود.
هیأت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.
تمام هزینههای مربوط به مقالههای ارسالی (اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده ) به عهده نویسنده است .
چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسی و تأیید هیأت تحریریه تعیین میشود.
اولویت در انتخاب مقالات به ترتیب با مقالات پژوهشی ، تألیفی و ترجمهای است .
مسئولیت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده است.
ضوابط مقالات ارسالی
مقاله ارسالی قبلاً در جایی چاپ یا ارائه نشده باشد.
مقاله­های مستخرج از پایان نامه باید با نامة تأیید استاد راهنما همراه باشد .
مقاله باید در محیط (Word) تایپ شود.
عنوان مقاله، نام نویسنده و سازمان وابسته روی جلد مقاله نوشته شود.
چکیده مقاله حداکثر در صد کلمه به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با کلید واژه ضمیمه شود.
مقاله نباید از بیست صفحه A۴ (حداکثر هر صفحه ۲۴ سطر) تجاوز کند.
جدولها ، نمودارها و تصاویر درصفحات جداگانه ارائه، و عناوین آنها به صورت روشن و گویا در بالای آنها ذکر شود.
در مقاله به پیشینه پژوهش حتماً اشاره شود.
ارجاعات منابع و مآخذ داخل متن به صورت زیر تنظیم گردد:
(نامخانوادگی مؤلف، سال نشر؟ : ص ؟)، برای مثال :(زرینکوب، ۱۳۷۱:ص ۴۶)
کتابنامه در پایان مقاله و به صورت زیر براساس ترتیب حروف الفبا ارائه شود :
کتاب: نامخانوادگی، نام؛ نام کتاب؛ نام و نامخانوادگی فرد یا افراد دخیل (شامل مترجم، مصحح،گردآوری کننده و . .. ) شماره چاپ، محل نشر: ناشر، سال نشر.
مجله یا مجموعه مقالات: نامخانوادگی، نام (مؤلف یا مؤلفان)؛ «عنوان مقاله»؛ نام و نامخانوادگی مترجم؛ نام مجله، سال (دوره)، شماره، تاریخ نشر؛ شماره صفحات .
معادل مفاهیم و نامهای خارجی در پایان مقاله با عنوان پینوشت بیاید.
مبلغ 1.500.000 هزار ریال ( یکصد و پنجاه هزار تومان ) بابت هزینه داوری به شماره حساب ۱۴۳۳۸۹۰۵۷ بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن زبان و ادبیات فارسی، واریز و تصویر فیش واریزی به همراه مقاله ارسال شود .
نشانی دقیق، همراه با رتبة علمی و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی نویسنده روی جلد مقاله نوشته شود.
مقالات دریافتی بازگردانده نمیشود.
فصلنامه در ویرایش ادبی مطالب آزاد است.
حق چاپ پس از پذیرش برای «مجله پژوهشهای ادبی» محفوظ است و نویسندگان نباید مقالات خود را در جای دیگر چاپ کنند.

تمپلیت تهیه چکیده مبسوط لاتین (کلیک)

تلفن تماس دفتر مجله  ۸۸۶۳۰۲۳۱-۸۲۸۸۴۰۶۷ - خانم دکتر افسون قنبری