راهنمای نویسندگان

 راهنمای نویسندگان
 
مراحل گردش کار مقالات
- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه نویسنده(گان) توسط همه نویسنده(گان) الزامی است (فرم به صورت انگلیسی است و باید به صورت تایپ‌شده تکمیل و امضای الکترونیک شود) و مقالات فاقد این فرم مورد بررسی و انتشار قرار نمی‌گیرند (فرم را از اینجا دریافت کنید). داوری (۳۰۰هزار تومان) و انتشار مقالات (۳۰۰هزار تومان) از دوره چهارم مشمول ۶۰۰هزار تومان هزینه است (در صورتی که چکیده گسترده انگلیسی ارایه‌شده توسط نویسنده برای اخذ پذیرش نیازمند ویرایش باشد، هزینه اضافی به عهده نویسنده است که باید به ناشر مجله پرداخت شود).
- مقالات رسیده برای بررسی کیفی، انطباق با اهداف نشریه و همچنین رعایت ساختار نگارشی مورد نظر نشریه ارزیابی می‌شوند (حداکثر طی یک هفته). مقالاتی که از نظر موضوعی یا حداقل کیفیت مورد پذیرش نشریه نباشند در همین مرحله رد می‌شوند. مقالاتی که از نظر ساختاری با فرمت نشریه منطبق نباشند تا حداکثر ۳ بار فرصت دارند توسط نویسنده(گان) مقاله اصلاح شوند. مقالاتی که پس از ۳ بار اصلاح ساختاری همچنان با فرمت مورد نظر نشریه مغایر باشند رد خواهند شد. در صورتی که نویسنده(گان)  باز هم قصد انتشار مقاله در مجله را داشته باشند باید آن را به عنوان مقاله جدید در سیستم مجددا ثبت کنند. پس از تایید در این مرحله، مقاله برای انتخاب داوران تخصصی برای سردبیر ارسال می‌شود. زمان معیار دریافت مقاله در نشریه، تاریخ ارسال آن برای تعیین داور است و اگر نویسنده(گان) موارد ساختاری مورد نظر نشریه را رعایت نکنند و مقاله برای مدت زمانی در مرحله ابتدایی تا قبل از ارسال برای تعیین داوران باقی بماند، حقی برای نویسنده(گان) در جهت پذیرش مقاله ایجاد نمی‌شود.
- پس از تعیین داوران توسط سردبیر، با اخذ حداقل ۲ جواب داوری، مقاله برای جمع‌بندی داوری به سردبیر ارسال می‌شود. به طور متعارف حداکثر پس از گذشت ۳ ماه مقاله در این مرحله تعیین تکلیف خواهد شد. اگر پاسخ نشریه در مرحله داوری (از تاریخ ارسال مقاله برای تعیین داوران تا اعلام جمع‌بندی نظر داوران به نویسنده(گان)) از ۳ ماه تجاوز کند، نویسنده(گان) می‌توانند مقاله خود را برای نشریه دیگری ارسال کنند (منوط به اعلام انصراف قطعی از ادامه روند). شایان ذکر است که سردبیر در هر مرحله از بررسی می‌تواند مقاله را پذیرفته یا رد کند و تعداد دفعات داوری یا اصلاح حقی برای نویسنده(گان) مبنی بر اعتراض به تصمیم سردبیر ایجاد نمی‌کند.
- در صورتی که پاسخ نشریه در این مرحله قطعی نباشد (پذیرش یا رد قطعی مقاله)، نویسنده(گان) حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند که مقاله را براساس نظر داوران اصلاح کرده، ارسال کنند.
- پس از دریافت اصلاحات از نویسنده(گان)، سردبیر یا فردی که از طرف سردبیر تعیین می‌شود وظیفه تشخیص کفایت اصلاحات را به عهده خواهد داشت. روند اصلاحات توسط نویسنده(گان) و بررسی کفایت اصلاحات تا زمان اتخاذ تصمیم قطعی برای پذیرش یا رد مقاله ادامه می‌یابد، که در این بازه حداکثر زمان نویسنده(گان) برای انجام اصلاحات مجدد ۷ روز است.
- در صورت رد قطعی مقاله در هر مرحله، نویسنده(گان) حقی برای اعتراض ندارند و زمان بررسی حقی برای نویسنده(گان) مبنی بر پذیرش مقاله ایشان ایجاد نمی‌کند.
- پس از اعلام پذیرش توسط سردبیر، مقاله به بخش ویراستاری نشریه منتقل شده و تمام ویرایش‌های لازم توسط ویراستاران نشریه در مورد آن انجام می‌شود. نشریه در مورد اعمال ویرایش اختیار تام دارد و طی انجام این مرحله نویسنده(گان) موظف به همکاری با ویراستاران برای رفع اشکالات احتمالی هستند. پس از تکمیل ویرایش و قبل از صفحه‌بندی، نسخه نهایی به تایید نویسنده رابط می‌رسد. عدم پذیرش نسخه نهایی توسط نویسنده(گان) به معنی انصراف از انتشار مقاله است
- با توجه به اینکه مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله با نویسنده(گان) است، مقاله پس از اتمام ویراستاری و بدون صفحه‌بندی (نسخه گلی‌پروف) برای نویسنده رابط ارسال می‌شود تا اشکالات احتمالی باقیمانده رفع شود و در نهایت به تایید نویسنده(گان) برای انتشار برسد. از نظر نشریه، تایید نویسنده رابط مبنای تایید نویسنده(گان) است.
 

ضوابط اخلاقی و اطلاعات حقوقی
- ضوابط اخلاق نشر اندیشه فلسفی مبتنی بر دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر (COPE) است.
- تمامی مقالات رسیده که از مرحله انطباق اولیه با اهداف و ساختار مطلوب نشریه عبور کنند، مورد داوری هم‌ترازانی علمی قرار می‌گیرند که شامل حداکثر یک داور از اعضای هیئت تحریریۀ نشریه و حداقل یک داور خارج از این افراد است.
- تمامی نویسنده(گان) در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق نشر، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را امضا کنند. با امضای این فرم، نویسنده(گان) متعهد می‌شوند که "مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده، تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد و نویسنده(گان) در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار موظف به همکاری با ویراستاران نشریه تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله هستند".
- نویسنده(گان) تمامی حقوق نشر ناشی از انتشار مقاله (نه حقوق مادی ناشی از محتوای مقاله) را به ناشر واگذار می‌کنند و نشریه نسبت به بازتولید، نشر، فروش و پخش نسخه‌های مقاله به هر روش، شکل و صورتی حق انحصاری دارد؛ که شامل هرگونه پخش الکترونیکی و سنتی می‌شود. همچنین نویسندگان تمام حقوق ناشی از درآمدهای مادی موارد فوق را به نشریه واگذار می کنند. تمامی نویسنده‌(گان) با امضای "تعهدنامه نویسندگان مقالات" بر انتقال حقوق یادشده به ناشر صحه می‌گذارند
- تمامی نویسنده(گان) مقالات موظف به رعایت "پروتکل‌های اخلاق پژوهش" طی کلیه مراحل انجام پژوهش هستند و می‌بایست کلیه تاییدیه‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام هر پژوهش را اخذ کرده، در هنگام ارسال مقاله در اختیار نشریه قرار دهند. همچنین، اعلام تمامی منابع مالی مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعارض منافع احتمالی نویسنده(گان) الزامی است. ضوابط اخلاق پژوهش انتشارات دانشگاه تربیت مدرس مبتنی بر "دستورالعمل کمیته اخلاق نشر در مورد تعامل موسسات پژوهشی و نشریات در زمینه صداقت در پژوهش" است  که در این آدرس قابل مشاهده است: (http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity)
- مقالات ارسالی از طرف نویسنده(گان) نباید مشمول "انتشار تکراری" یا "سرقت علمی-ادبی" شوند و بر این مساله نیز در "تعهدنامه نویسندگان مقالات" تاکید شده است. در ارجاع به منابع دیگر نباید عین متن مورد استفاده قرار گیرد و باید نقل به مضمون شود. هرگونه استفاده از متن، داده‌ها و تحلیل‌های منابع دیگر که شائبه دستبرد بدون ایجاد تغییرات کافی را ایجاد کند مشمول سرقت علمی-ادبی است و این مساله شامل مقالات دیگر خود نویسنده(گان) نیز می‌شود. حتی اگر از پژوهشی واحد، چندین مقاله استخراج شده باشد، متن و منابع مورد استفاده نمی‌توانند کاملاً یکسان باشند و از داده‌های مشابه در مقاله استفاده شود. در صورتی که انجام سرقت علمی-ادبی توسط نویسنده(گان) توسط سردبیر محرز شود با ایشان طبق دستورالعمل‌های "کمیته اخلاق نشر" برخورد خواهد شد. جریمه این عمل از تذکر شفاهی تا اطلاع به سازمان مربوط و ارگان‌های تصمیم‌گیر نشریات علمی متغیر است
- تمامی نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس دارای دسترسی آزاد تحت گواهینامه عمومی Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International  هستند.
 

دستورالعمل نگارش و ارسال مقاله
 1. مقالات فقط به زبان فارسی پذیرفته می‌شوند.
 2. انواع فرمت مقالات مورد قبول اندیشه فلسفی عبارت است از: پژوهشی اصیل، مرور ادبیات، نقد کتاب و یادداشت کوتاه.
 3. فایل اصلی مقاله می‌تواند با فرمت Word (.doc یا .docx) یا لاتک (.tex) ارسال شود (در قسمت فایل مخصوص داوری در هنگام ارسال مقاله باید فایل .pdf که فاقد مشخصات نویسندگان است ارسال شود).
 4. فایل اصلی مقاله باید به صورت تک‌ستونی، در کاغذ A۴ با فواصل مساوی ۳ سانتیمتر از بالا، پایین، چپ و راست،  با فونت فارسی IRLotus (اندازه ۱۴) و فونت انگلیسی Times New Roman (اندازه ۱۱) و با فاصله خطوط ۵/۱ واحد تنظیم شود.
 5. فایل اصلی مقاله باید دارای صفحه اول (۱ صفحه)، صفحه چکیده (۱ صفحه)، متن مقاله و منابع باشد (فایل .pdf نباید صفحه اول را داشته باشد).
 
الف) در صفحه اول باید مشخصات کلیه نویسندگان به ترتیب درج نام ایشان در مقاله نوشته شود.
- برای نویسنده مسئول باید نام، نام­خانوادگی، آخرین مدرک اخذشده و رشته تحصیلی، وابستگی (به این صورت نام گروه آموزشی، نام بخش/مرکز تحقیقاتی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/پژوهشگاه، شهر، کشور)، شماره همراه، شماره ثابت و آدرس پستی و پست الکترونیک مشخص شده باشد.
- برای سایر نویسندگان باید نام، نام­خانوادگی، آخرین مدرک اخذشده و رشته تحصیلی، وابستگی (به این صورت نام گروه آموزشی، نام بخش/مرکز تحقیقاتی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/پژوهشگاه، شهر، کشور) و پست الکترونیک مشخص شده و ترتیب قرار گرفتن نام آنها مشخص باشد.
 

ب) در صفحه چکیده باید ابتدا عنوان چکیده و کلیدواژه‌های فارسی و سپس عنوان، چکیده و کلیدواژه‌های انگلیسی نوشته شود.
 • عنوان فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)
 • چکیده فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق) یکپارچه بدون بخش‌بندی و حداکثر ۱۵۰ کلمه
 • کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)، حداقل ۳ و حداکثر ۷ کلمه
 
پ) مشخصات متن اصلی مقاله با توجه به نوع مقاله به شرح زیر است:
پژوهشی اصیل
باید شامل استدلال‌هایی به نفع یا علیه یک نظریه، پردازش یک نظریه یا ... باشد. بخش‌بندی مقاله به تشخیص نویسنده است (تا ۱۰۰۰۰کلمه).
مرور ادبیات
باید شامل معرفی نظام‌مند ادبیات سال‌های اخیر یا بخشی از آن در موضوعی مشخص باشد. بخش‌بندی مقاله به تشخیص نویسنده است (تا ۱۰۰۰۰کلمه).
نقد کتاب
باید شامل توصیف کامل کتاب و ارزیابی نقادانه کل یا بخشی از کتاب باشد. بخش‌بندی مقاله به تشخیص نویسنده است (تا ۵۰۰۰کلمه).
یادداشت کوتاه
باید شامل استدلالی کوتاه به نفع یا علیه یک نظریه، بیان یک نظریه، نقادی کوتاه بحثی دو یا چندطرفه در ادبیات متاخر، نقدی کوتاه بر مقاله‌ای که پیش از این در همین نشریه منتشر شده است یا ... باشد. بخش‌بندی مقاله به تشخیص نویسنده است (تا ۲۵۰۰کلمه).
 • اشکال، جداول یا نمودارها در جای خود در متن آورده شوند (با یک خط فاصله از متون بالا و پایین) و حتماً شماره و توضیح (اندازه فارسی ۱۰ و انگلیسی ۹) داشته باشند. در متن برای شماره‌گذاری و ارجاع به شکل، جدول و نمودار سه سری شماره‌گذاری مستقل انجام شود. توجه داشته باشید که توضیحات هر دیاگرام باید به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به متن مقاله بازگوکننده محتویات آن باشد.
 • در مقالات از نگارش کلمات با حروف رومن اکیداً پرهیز شود؛ در مواردی که کلمه غیرفارسی معادل رایجی در زبان فارسی ندارد، همان کلمه با حروف فارسی آوانویسی شود. در هر جای متن که لازم به نظر می‌رسد، معادل غیرفارسی کلمه فارسی در همان محل و داخل پرانتز آورده شود (به هیچ وجه از پانویس برای این موضوع استفاده نشود). بدیهی است که معادل غیرفارسی یک کلمه مشخص، فقط یک‌بار و در اولین مورد استفاده کلمه فارسی آن نوشته می‌شود.
 • در متن اصلی مقاله تا جای ممکن از آوردن پانویس پرهیز کنید (مگر در موارد توضیح تکمیلی و ضروری).
 • تمامی مقالات باید در انتهای خود دارای ۵ بخش تشکر و قدردانی، تاییدیه‌های اخلاقی، تعارض منافع، سهم نویسندگان در مقاله و منابع مالی/حمایت‌ها باشند (از درج اسامی افراد در هنگام ارسال مقاله در بخش تشکر خودداری شود). اگر در هر تیتر (به غیر از سهم نویسندگان در مواردی که بیشتر از یک نویسنده موجود باشد) موردی برای گزارش وجود نداشت، لطفاً عبارت "موردی برای گزارش وجود ندارد" درج شود.
 
ت) ارجاع به منابع در همه موارد لازم به‌صورت کامل رعایت و برای ارجاع به منبع از سیستم نام و سال انتشار استفاده شود. تمام منابع در فهرست انتهایی و در ارجاعات داخل متن باید با حروف انگلیسی (الفبای رومن) نوشته شوند و منابع فارسی باید ترجمه شده و در انتهای آنها عبارت [Persian] نوشته شود؛ بدین شکل که منابع در قسمت فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا (کاملاً به انگلیسی و حروف الفبای رومن) فهرست شوند. در هر جای لازم متن، نام نویسنده اول (در مواردی که دو نام وجود دارد هر دو و در مواردی که بیش از دو نام وجود دارد و همکاران) و سال انتشار منبع مورد نظر در [ ] آورده شود. در صورتی که در یک [ ] به بیش از یک منبع ارجاع شود، منابع به ترتیب سال انتشار از چپ به راست با ؛ از هم جدا شوند (راهنما). ارجاع‌دهی به منابع مورد استناد در متن باید با حروف رومن باشد.
 
 •  تمام مقالات در صورتی که مورد پذیرش اولیه قرار گیرند، باید چکیده گسترده انگلیسی دارای حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ کلمه داشته باشند. چکیده گسترده خلاصه مقاله و نه توصیف یا گزارشی از مقاله است. ساختار چکیدۀ گسترده باید متناظر با ساختار اصل مقاله باشد. پذیرش نهایی مقاله منوط به ارائه این چکیده گسترده توسط نویسنده(گان) طی حداکثر ۱۵ روز است.
 • فرستنده مقاله، به‌عنوان رابط کلیه امور مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می‌­شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌رسانی‌های بعدی با او صورت می­‌گیرد. در هنگام ارسال مقاله باید نامه‌­ای مبنی بر تایید و معرفی نویسنده رابط (فرستنده مقاله) به امضای کلیه نویسنده(گان) به مجله ارسال شود که در آن ترتیب درج اسامی نویسندگان و یک "نویسنده مسئول" نیز مشخص شده باشد.
 • پذیرش مقاله در اندیشه فلسفی تنها و تنها به‌صورت الکترونیک صورت می­‌گیرد.