راهنمای نویسندگان

1. مقاله به‌ترتیب، شاملِ چکیده (حداکثر 8-12 سطر و تا 300 کلمه)، کلیدواژه‌ها (حداکثر 3 تا 7 کلمه)، درآمد، بحث و بررسی و نتیجه‌گیری باشد. مجله از پذیرش مقاله‌های بلند (بیش از بیست صفحه A4) معذور است. رسم‌الخط مجله، براساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است (آخرین ویرایش). رعایت نیم‌فاصله در تایپ مقالات الزامی است.
2. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌ خانوادگی، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار) در صفحه جداگانه ذکر شود.
3. ارسال دو نسخه از مقاله، تایپ‌شده در برنامه Word (28 سطری، با قلم 13 بی‌لوتوس) به همراه CD و مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما، الزامی است. مقاله‌های دریافتی بازگردانده نمی‌شود.
4. ارسال چکیده انگلیسی (حداکثر 8-12 سطر)، در صفحه‌ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبه علمی آنان الزامی است.
5. منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نامکتاب (حروف مورّب و سیاه، قلم شماره11)نام و نام‌خانوادگی مترجم. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.
مقاله منتشرشده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه (حروف مورّب و سیاه، قلم شماره11). دوره (شماره نشریه)، شماره صفحات.
مقاله ترجمه‌شده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام و نام‌خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورّب و سیاه، قلم شماره11). دوره (شماره نشریه). شماره صفحات.
پایگاه‌‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریه الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شماره 11)دوره. تاریخ مراجعه به سایت.
> نشانی دقیق پایگاه اینترنتی<
6. ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه/ صفحات‌) نوشته شود. در مورد منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود و معادل لاتین کلمات در پایان مقاله بیاید. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شماره 12) درج شود.
7. نام کتاب‌ها در داخل متن به صورت سیاه و مورّب (قلم شماره 11) و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه» در داخل گیومه قرار گیرد.
8. پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای نویسندگان است. مقاله نباید در هیچ‌یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه‌مقاله‌های همایش‌ها چاپ شده باشد. نویسنده/ نویسندگان موظف‌اند در صورتی که مقاله آنان در جای دیگری چاپ و یا نامه پذیرش چاپ آن صادر شده است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند.
9. مجله فقط مقاله‌هایی را می‌پذیرد که به زبان فارسی بوده، در زمینه نظریه و نقد ادبی و حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.
10. مجله در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن ‌آزاد است. ضمناً از پذیرش مقالاتی که راهنمای ویرایشِ فصلنامه در آن‌ها رعایت نشده است، معذوریم.  
11. نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را به نشانی دفتر مجله یا پست الکترونیک به نشانی
ارسال کنند.