راهنمای نویسندگان

 
راهنمای تدوین مقاله در فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا
مقاله‌های این مجله فقط از طریق سامانه مجلات دانشگاه تربیت مدرس به آدرسhttp://hsmsp.ir دریافت می‌شود.
از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به‌موقع مقاله، به نکات زیر توجه فرمایند:

۱-مجله برنامه‌ریزی و ­آمایش فضا به‌دلیل تخصصی بودن در موضوعات مرتبط با برنامه ­ریزی و آمایش مشتمل بر موارد زیر پذیرای مقالات است:
  • آمایش سرزمین
  • برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  • برنامه ریزی روستایی
  • مخاطرات اقلیمی و ژئومورفولوژیکی
  • سنجش ازدور
  • سیستم اطلاعات جغرافیایی
  • گردشگری
۲- مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی با رهیافت انتقادی باشد و به تولید علم و معرفت جدید و یا استفاده از نظریه و روش شناسی در ایران منجر شده باشد. مجله از مقاله‌های مستخرج از رسالة دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل، درصورتی که با رعایت اصول و معیارهای روش تحقیق علمی در حوزة مربوط همراه باشد و از نوآوری نظری یا روش‌شناسی و یافته ­ها برخوردار باشد، استقبال می‌کند. مجله از پذیرش مقاله‌های تکراری از جنبه موضوع و یا روش کاربرد در موقعیت‌های مختلف معذور است.
۳- مجله از مقاله‌های نظری که به نقد و فرا تحلیل عالمانة نظریه‌های علمی و گزاره‌ها و مدل‌های نظری موجود و نیز ابداع و یا ارائة مدل‌ها و نظریه‌های علمی جدید توسط صاحب‌نظران و استادان برجسته می‌پردازد، استقبال می‌کند.
۴- مقالة مروری (Review Article) با رهیافت انتقادی از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینة برنامه ریزی و آمایش، در شرایطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع قابل توجه و نو مستند تحقیق قرار گرفته و به مباحث جدید پرداخته و نویسنده نیز در بحث مورد نظر مشارکت داشته باشد.
۵- مسئولیت علمی مقاله بر عهدة نفر اول است. در مورد مقاله‌هایی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می­ شود، باید با مسئولیت علمی و تکمیل فرم مربوطه و با امضای استاد راهنما به مجله ارسال شود و نام وی نیز به‌عنوان نفر اول ذکر شود؛ در غیر این صورت، در هیئت تحریریه قابل طرح نخواهد بود.
۶- مجله از پذیرش مقالات ترجمه‌ای برای چاپ معذور است.
۷ - مقاله نباید قبلاً در نشریة دیگری- اعم از داخلی یا خارجی- و یا مجموعه ‌مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ شده و یا هم‌زمان برای نشریة دیگری ارسال شده باشد. ارسال تعهدنامة کتبی مطابق فرم مندرج در سایت مجله از سوی نویسنده به همراه مقاله ضروری است.
تبصره: مقالات ارائه‌شده در مجامع علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل ارزیابی است.
۸- ساختار مقاله­ های کمی  و ترکیبی باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (چکیده کوتاه فارسی و انگلیسی حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه و چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی حداقل 550 کلمه و حداکثر 800 کلمه)، کلید واژه‌، مقدمه، بدنه اصلی (مباحث نظری، الگوی مفهومی )، روش تحقیق علمی، یافته ­های تحقیق (تجزیه و تحلیل، مقایسه یافته ­های تحقیق با یافته­ های دیگران، بحث، نتیجه‏­  گیری) قدردانی، فهرست منابع و مآخذ و ضمائم باشد.
۹- ساختار مقاله­ های کیفی باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (چکیده کوتاه فارسی و انگلیسی حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه و چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی حداقل 550 کلمه و حداکثر 800 کلمه)، کلید واژه‌، مقدمه، روش تحقیق علمی، یافته ­های تحقیق (تجزیه و تحلیل یافته­ های میدانی، یافته اسنادی، مقایسه یافته­ های میدانی و اسنادی، بحث، نتیجه ‏گیری) قدردانی، فهرست منابع و مآخذ و ضمائم باشد.
۱۰- در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسندة مسئول مقاله در صفحة مشخصات نویسندگان ضروری است.
۱۱- حجم مقاله- شامل متن، شکل‌ها، جدول‌ها، نقشه‌ها، منابع و چکیدة لاتین- با رعایت استانداردهای حروف‌چینی مجله، باید حداکثر هفده صفحه باشد.
۱۲مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
 ۱۳حروف‌چینی مقاله باید درتحت برنامة ۲۰۰۷ یا ۲۰۱۰ Word، در فضای Windows Xp، (حداکثر ۵۵۰۰ کلمه، در ۱۷ صفحه ) با فاصله میان سطور سینگل و حاشیه­ ها از بالا ۲، پایین ۲.۵ راست ۲.۵  و چپ ۲سانتی‌متر باشد. در تایپ مقالات، رعایت نیم‌فاصله ضروری است. لازم است در نگارش مقاله از قلم‌های زیر استفاده شود:
 متن فارسی بی لوتوس نازک ۱۲، متن لاتین تایمز ۱۱، عنوان مقاله بی نازنین سیاه ۱۵، مشخصات نویسنده/ نویسندگان بی نازنین سیاه ۱۲، چکیدة فارسی بی نازنین سیاه ۱۰، فهرست عناوین متن بی نازنین سیاه ۱۳، منابع بی نازنین ۱۲.
۱۴- ارسال مقاله فقط از طریق سامانه بوده و شامل موارد زیر است:
- یک فایل pdf حاوی کل مقاله بدون مشخصات نویسنده/ نویسندگان مقاله؛
- یک فایل word حاوی کل مقاله بدون مشخصات نویسنده/ نویسندگان مقاله؛
- یک فایل word حاوی نام نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسندة مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ مرتبة علمی و سازمان مربوطه به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسندة مسئول مکاتبات شامل شمارة تلفن، پیام‌نگار (پست ‌الکترونیک)؛ نام مؤسسة حمایت‌کننده و یا تأمین‌کنندة مخارج مالی تحقیق (در صورت تمایل). به شرح بند ۹ این راهنما؛
- فایل‌های تکمیلی شامل: فرم تعهد‌نامه مبنی بر عدم چاپ مقاله در مجلة دیگر و عدم ارسال هم‌زمان برای مجلات دیگر، فرم تأییدیة مقاله برای مقالات مستخرج از پایان‌نامه یا رساله و فرم تأییدیة کار تحقیقاتی برای مقالات مستقل؛
۱۵- صفحات اول  و دوم مقاله به شرح ذیل تنظیم شود:
صفحة اول: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیدة فارسی؛ ‌واژه‌های کلیدی فارسی (حداکثر ۵ واژه)
صفحه دوم: چکیده کوتاه انگلیسی، واژه های کلیدی انگلیسی، و چکیده مبسوط انگلیسی با سرتیترهای:
Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords
۱۶- اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به‌کاررفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.
۱۷- شیوة ارجاع در مقاله باید به سبک APA و یا شیکاگو باشد و منابع مورد استناد در متن با ذکر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود: (گنجی، ۱۳۸۶: ۲۲).
۱۸- در تنظیم جدول‌ها و شکل‌ها (در متن مقاله) رعایت نکات زیر الزامی است ( نیازی به ارسال فایل جداگانه حاوی شکل­ها و جداول نمی باشد):
الف- اطلاعات جدول‌ها نباید به­ صورت شکل و یا نمودار در مقاله تکرار شود. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر شود. در صورت اخذ جدول‌ها و شکل­ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر جدول‌ها و شکل‌ها الزامی است.
ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشد، میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر کرد.
ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به­ صورت زیرنویس ارائه شود.
د- شکلها شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به‌طور یکسان به‌عنوان شکل شمارهگذاری میشوند. شکلها باید به‌صورت رنگی یا سیاه و سفید تهیه شود و شماره و عنوان فارسی و انگلیسی (درج توامان عنوان انگلیسی و فارسی وجاهت علمی ندارد) آن‌ها در پایین بیاید. عکسها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و مطلوب (۳۰۰ تا ۵۰۰ dpi) در یکی از فرمت‌های gif pdf, jpg, png, tif, تهیه شده باشند.
۱۹- تا آنجا که امکان دارد DOI منبع الکترونیک مورد استفاده در پایان مشخصات آن ذکر شود (DOi: 10.1000182)
۲۰-شیوة نگارش مشخصات منابع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا باید به‌صورت نمونه‌های زیر باشد:
کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، حرف اول نام.، (سال)، عنوان کتاب (ایتالیک شود)، مترجم، محل انتشار، ناشر، DOI مربوطه.
مجله: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، حرف اول نام.، (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مجله (ایتالیک شود)، شمارة مجله، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله، DOI مربوطه. 
منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، حرف اول نام.، (سال انتشار یا دسترسی). عنوان اثر، شناسه (آدرس) سایت/ پایگاه، DOIمربوطه.
تبصره۱: اگر صاحب اثر شخصیت حقوقی (سازمان، نهاد و...) باشد، به‌جای نام خانوادگی و نام­ نویسنده، عنوان شخصیت حقوقی ذکر شود.
تبصره۲: : منابع فارسی به انگلیسی هم ترجمه شود.
۲۱- برای تامین بخشی از هزینه مجله، مبلغی به شرح ذیل از نویسنده/ نویسنگان مقالات دریافت خواهد:
  • مبلغ یک میلیون ریال (150 هزار تومان) پس از پذیرش اولیه مقاله و آغاز فرایند داوری (عدم پذیرش موجب عودت وجه نخواهد بود)
  • مبلغ سه میلیون ریال (350 هزار تومان) پس از اخذ تایید دوران قبل از صدور پذیرش و چاپ (عودت مقاله یا درخواست عدم چاپ موجب عودت وجه نخواهد بود)
پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز  انجام خواهد شد. تصویر فیش واریزی می بایست به ایمیل نشریه ارسال شود.
شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسه شبا:   ۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴IR
شناسه واریز: ۳۳۶۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۶۴۱۴۱۸۰۰۰۰۰۰۰

۲۲-به‌‌لحاظ حقوقی، مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله با رعایت امانت داری و اصول اخلاق علمی بر عهدة نویسنده/ نویسندگان است.
۲۳- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ داشته است و مقالات دریافتی عودت داده نمی‌شود.
۲۴- مقالات ارسال‌شده برای انجام اصلاحات، در صورت عدم دریافت پاسخ از سوی نویسنده در تاریخ معین‌شده (حداکثر یک ماه که در مواردی به درخواست نویسنده، افزایش خواهد یافت) و همچنین مقالات رد یا انصراف داده‌شده، پس از سه ماه، از مجموعة آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.