درباره نشریه

دو فصلنامه روابط آفریقا آسیا یکی از نشریات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
 این نشریه با عنوان پژوهشنامه آفریقا براساس مجوزشماره ۸۸۹/۱۲۴ به تاریخ ۶/۳/۸۷ اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می گردید؛ که  پس از تغییر عنوان به دوفصلنامه "روابط افریقا آسیا" از سال 1399 مجددا منتشر می شود.
 این نشریه با هدف انتشار مقالات و دستاوردهای علمی خلاقانه و برجسته در حوزه مسائل اقتصاد سیاسی، فرهنگی-اجتماعی،  ژئوپلیتیک، روندها و رخدادهای تاریخی، زمینه های همکاری و مناقشه میان دولتها و جوامع دو قاره افریقا و آسیا به دنبال  ارتقاء دانش در حوزه های مطالعاتی این دو قاره است و از پذیرش  آثار و جستارهای علمی میان رشته ای نیز استقبال می نماید.
 
فرایند دریافت تاپذیرش مقالات
اطلاعات تماس با دفتر نشریه
مدیر اجرایی فریبا حیدری
تلفن تماس 82883102
آدرس ایمیل f.heidari@modares.ac.ir