مشخصات تيم علمی نشريهمحمدرضا پورجعفر
استاد طراحی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
pourja_mmodares.ac.ir

مجتبی انصاری
دانشیار معماری منظر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ansari_mmodares.ac.ir

سیمون آیوازیان
استاد ...
دانشکده معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
ayvazsimut.ac.ir
محمدرضا بمانیان
دانشیار معماری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
bemanianmodares.ac.ir
علی اکبر تقوایی
دانشیار برنامه ریزی شهری و روستایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
taghvaeamodares.ac.ir
فرهاد تهرانی
دانشیار ...
دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
f-fakharicc.sbu.ac.ir
فرح حبیب
دانشیار ...
گروه هنر و معماری، شعبه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
f.habibsrbiau.ac.ir
داراب دیبا
استاد ...
دانشکده معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
-ut.ac.ir
حسین کلانتری‌خلیل‌آباد
دانشیار ...
جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
h_kalantari2005yahoo.com
سید یعقوب موسوی
دانشیار ...
گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ymousavi90yahoo.com
محمد مهدی مولایی
... معماری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mehdimulaiiyahoo.com
محمدجواد مهدوی‌نژاد
دانشیار معماری اسلامی و تکنولوژی جدید
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mahdavinejadmodares.ac.ir