مشخصات تيم علمی نشريهمهدی معرفت
استاد ...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sardabir.mmegmail.com

غلامحسین لیاقت
استاد ...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghlia530modares.ac.ir

ناصر اشگریز
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تورنتو،تورنتو، کانادا
ashgrizmie.utoronto.ca
غلامحسین لیاقت
استاد ...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghlia530modares.ac.ir
حسن مسلمی‌نایینی
استاد ...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
moslemimodares.ac.ir
کیومرث مظاهری
استاد ...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kiumarsmodares.ac.ir
مهدی معرفت
استاد ...
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sardabir.mmegmail.com
سیدعلی‌اکبر موسویان
استاد ...
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
moosaviankntu.ac.ir
محمود مهردادشکریه
استاد ...
دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
shokriehiust.ac.ir
خسرو نادران‌طحان
استاد ...
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
naderan_kscu.ac.ir
نادر نریمان‌زاده
استاد ...
دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
nnzadehguilan.ac.ir
کامل هومن
دانشیار ...
دانشگاه کویینزلند، بریزبن، استرالیا
k.hoomanuq.edu.au