تماس با ما

پست الکترونیکی

شماره فکس

شماره تماس

نام فصلنامه

elecjournal@modares.ac.ir

 

021-82883679

  فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی برق مدرس

civiljournal@modares.ac.ir

021-82884950

021-82884950

  فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس

mtej@modares.ac.ir

manager.mjmec@modares.ac.ir

021-82883983

021-82883983

  ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس

mjms@modares.ac.ir

021-82883829

021-82883829

  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آسیب شناسی زیستی

health@modares.ac.ir

021-88013030

021-82883869

  فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

iemjour@modares.ac.ir

 

021-82884558

  فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی

moldia@modares.ac.ir

 

021-82884570

  فصلنامه تشخیص مولکولی و بیوشیمیایی

modaresllc@modares.ac.ir

modaresuniversity@gmail.com

 

021-82883633

  دوماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی

geojournal@modares.ac.ir

021-82883636 

021-82883636 

  فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا

Jclawresearch@modares.ac.ir

021-82883623

021-82883648

  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های حقوق تطبیقی

modaresMRI@modares.ac.ir

021-82883669

021-82883669

  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران

socialjournal@modares.ac.ir

021-82884681

021-82884681

  دوفصلنامه علمی پژوهشی جامعه ‌شناسی تاریخی

humanities@modares.ac.ir

021-82884620

021-82884620

  دوفصلنامه دراسات فی العلوم الإنسانیة

humanitiesjournal@modares.ac.ir

021-82884679

021-82884679

  فصلنامه علمی پژوهشی بین المللی علوم انسانی

modarescli@modares.ac.ir

modarescli@yahoo.com

021-82884681

021-82884681

  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های ادبیات تطبیقی

folklore_iran@modares.ac.ir

 

021-88005079

  فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه

jerc@modares.ac.ir

021-82883911

021-82883907

  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی

lcquarterly@gmail.com

 

3_021-88630230021

  فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی 

ascjournal@modares.ac.ir

 

021-82883601

  فصلنامه پژوهشنامه آفریقا

jastiran@modares.ac.ir

 

021-44787485

  دوماهنامه علمی پژوهشی علوم و فنون کشاورزی

jcp@modares.ac.ir

 

021-48292299

  فصلنامه علمی پژوهشی گیاه پزشکی

fsct@modares.ac.ir

021-44180539

021-48292475

  فصلنامه علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

japtm@modares.ac.ir

 

021-82883731

021-82883739

  فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی

jou-art@modares.ac.ir

 

021-82883708

  دوفصلنامه مدرس هنر  (وقف انتشار)

ecopersia@modares.ac.ir

011-44553499

011-44553101-3

  مجلة علمی پژوهشی- بین المللی اکوپرشیا (زیست بومگان)

jfst@modares.ac.ir

 

011-44553101-3

  فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات 

jmbs@modares.ac.ir

 

021-82884741

  دو فصلنامه علمی پژوهشی زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس

j.impsc@modares.ac.ir

 

021-22291279

  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانیمرکز نشر آثار علمی

آدرس مرکز :


آدرس فروشگاه کتاب:

 تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، طبقه اول، مرکز نشر آثارعلمی

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، روبه‌روی ساختمان آموزش، جنب مرکز تکثیر، فروشگاه کتاب

تلفن دفتر مدیریت (آقای حیدری):

تلفن بخش فروش کتاب (آقای حسین‌پور) :

تلفن کارشناس سایت (خانم جعفرنیا):

 82883032

 82883096

 82884192

دورنگار :

 82883032

پست الکترونیک :

 majallat [@] modares.ac.irContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.